Обществени поръчки до 30.09.2014 (Изпълнени)

Открита процедура по ЗОП – проект BG 0029 – Търг 1

ВАЖНО ЗА ТЪРГ 1!

Открита процедура по ЗОП – проект BG 0029 – Търг 2

Предварително обявление за обществена поръчка

Публична покана по Проект BG0051PO001-5.1.04 ОПРЧР, BG051PO002/12/2.2-07

Открита процедура за СМР на обект водопровод Семерци-Добротица-Любичево и реконструкция на водопроводна мрежа с. Трескавец

Въпроси и отговори относно Водопровод Семерци-Добротица-Любичево и реконструкция на водопроводна мрежа с. Трескавец

Избор на изпълнител на СМР за реализирането на проект за изграждане на водопровод и реконструкция

Публична покана за комплексна доставка на хранителни продукти с 3 обособени позиции

Количествена сметка за Проект:Изграждане на водопровод: Семерци, Добротица, Любичево и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Трескавец

Публична покана с предмет: Предоставяне на цифрова електронна услуга клас GSM

Обявление във връзка с класиране на офертите подадени за публично покана с предмет: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Семерци

Класиране на офертите за обществена поръчка Предоставяне на цифрова услуга клас GSM

Документация за участие в открита процедура с предмет: Ремонтни работи на улици и пътища на територията на община Антоново по подобекти

Място и дата за отваряне на оферти в открита процедура с предмет: Ремонтни работи на улици и пътища на територията на община Антоново

Превод »