АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ВАЖНО!!! Считано от 01.04.2021 г., Община Антоново има нови банкови сметки в Банка ЦКБ.

„Централна кооперативна банка“ АД – клон Търговище

IBAN-BG72CECB97908421764800

BIC-CECBBGSF

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Уважаеми данъкоплатци, уведомявамe Ви, че срока за подаване на декларации по чл.71 т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване е до 31 октомври 2023 година, след тази дата  декларации няма да се приемат.

Дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм“

Технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите при заявяване на е-услуги:

– да се идентифицират и автентикират посредством квалифициран е-подпис;
– да се идентифицират и автентикират посредством системата “ е-Автентикация“, поддържана от ДАЕУ;
– да се идентифицират и автентикират чрез регистрация и верификация.

Превод »