Профил на купувача

 ВЪЗЛОЖЕНА  – сключен е договор за обществена поръчка
 ОТВОРЕНА  – не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата
 ПРЕКРАТЕНА  – взето е решение за прекратяване на процедурата по ЗОП/преустановено е възлагането на обществена поръчка
 ЗАТВОРЕНА  – изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата

Превод »