Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Антоново

Обществени поръчки до 30.09.2014 (Изпълнени)

Обществени поръчки от 01.10.2014 до 14.04.2016

Обществени поръчки от 15.04 2016

Фирма ТУЗЛУШКА ЗЕМЯ ЕООД

  • ВЪЗЛОЖЕНА – сключен е договор за обществена поръчка
  • ОТВОРЕНА – не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата
  • ПРЕКРАТЕНА – взето е решение за прекратяване на процедурата по ЗОП/преустановено е възлагането на обществена поръчка
  • ЗАТВОРЕНА – изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата