КОНКУРСИ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Ръководител на звено за вътрешен одит

                        Община Антоново, гр.Антоново, бул.”Тузлушки герой” № 26 на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-42 от 12.02.2024 г. на Кмета на Община Антоново обявява конкурс  за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността: Ръководител на звено за вътрешен одит в „Звено за вътрешен одит”. Длъжностното ниво по КДА – Ръководно ниво 6Б

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

– образователна степен  – магистър;

– ранг – ІІІ младши;

– минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години;

– кандидата да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор (чл. 19, ал.2, т. 4 от ЗВОПС).

– стратегическа компетентност, управленска  компетентност, организационна, комуникативна и дигитална компетентност.

За ръководител на звеното за вътрешен одит не може да бъде назначавано лице, когато:

– е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;

– е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;

– негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез:

– Защита на концепция  на тема „Стратегическо управление и организация на дейността на Звеното за вътрешен одит в Общинска администрация – Антоново”.

Разработените от кандидатите концепции  се представят при подаване на документите в запечатан плик, подписан от кандидата, на който следва да бъде изписано – трите имена на лицето и длъжността, за която кандидатства.

На плика се поставя входящ номер, съответстващ на входящия номер на заявлението за участие.

Концепцията да бъде в обем не повече от 10 страници и да съдържа:

а) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението и организацията на дейността на звеното,  пътищата за постигането им;

б) приложимост на идеите и вижданията за развитие на звеното;

в) етапи за реализация на концепцията.

– Интервю

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)/. Към заявлението се прилагат:

– Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

–  Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

– Копия от документите, удостоверяващи продължителността  и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

–  Други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

– Документите за участие в конкурса се подават  в срок до 17:00 часа, 14 /четиринадесет/ дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса, на адрес:

гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26, ет.2, Деловодството на общината, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Документите може да се подават по електронен път, на e-mail: [email protected],

като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата и на интернет страницата на Община Антоново.
 2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководителят на вътрешния одит (РВО), помага на Община Антоново да постигне целите си, чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

РВО ръководи звеното по вътрешен одит (ЗВО) в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Антоново.

 1. Начин на определяне на размера на основната заплата:  От 933 лв. до 2200 лв. /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила на Общинската администрация /.

Лице за контакт: Маргарита Павлова – директор на дирекция  „АПИО”, тел.:06071/ 2222, вътр. 35, електронна поща: [email protected]

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1

Заявление по чл. 17, ал. 2

ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОНОВО

Публикувано на 12.02.2024 г.

 

СИСТЕМА за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ – публ. на 24.11.2022 г.

Списък по чл. 21, ал. 1 от НПКПМДС на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ – публ. на 17.11.2022 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Главен счетоводител

         Община Антоново, гр.Антоново, бул.”Тузлушки герой” № 26 на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-388 от 01.11.2022 г. на Кмета на Община Антоново обявява конкурс  за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1.   Конкурсът се обявява за длъжността: „Главен счетоводител”  в Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”. Длъжностното ниво по КДА – Експертно ниво 4

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

– образователна степен  – бакалавър;

– ранг – ІV младши;

– минимален професионален опит за заемане на длъжността – 3 години;

Специфични изисквания:

– кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл.18 от Закона за счетоводството.

Допълнителни умения и квалификации:

– аналитична компетентност; ориентация към резултати; работа в екип; комуникативна компететност; фокус към клиента (вътрешен/външен); професионална компетентност; дигитална компетентност.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез:

– Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

– Интервю

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)/. Към заявлението се прилагат:

– Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

– Копие от документите, които удостоверяват продължителността  и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

–  Други документи,  които са свързани  с изискванията за заемането на длъжността.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

– Документите за участие в конкурса се подават  в срок до 17:00 часа, 10 /десет/ дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса, на адрес:

гр.Антоново, бул. Тузлушки герой № 26, ет.2, Деловодството на общината, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Документите може да се подават по електронен път, на e-mail: [email protected],

като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата и на интернет страницата на Община Антоново.
 2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира и координира счетоводното отчитане и отчитането на касовото изпълнение на бюджета. Организира и координира цялостната счетоводна отчетност на общинската администрация и звената към нея. Контролира спазването на бюджетната и финансовата дисциплина. Организира срочното съставяне на баланса, отчета за приходите и разходите, съобразно изискванията на Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството и отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на общината, съобразно изискванията на Закона за публичните финанси и указанията на Министерство на финансите.

 1.     Начин на определяне на размера на основната заплата:  От 730 лв. до 1850 лв. /индивидуалния  размер на основната заплата за длъжността ще бъде определен съгласно чл. 67, ал.4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Общинската администрация, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат/.

Лице за контакт: Маргарита Павлова – директор на дирекция  „АПИО”, тел.:06071/ 2222, вътр. 35, електронна поща: [email protected]

ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОНОВО

Публикуван на 02.11.2022 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   Ръководител на звено за вътрешен одит

                   Община Антоново, гр.Антоново, бул.”Тузлушки герой” № 26 на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-201 от 25.05.2022 г. на Кмета на Община Антоново обявява конкурс  за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността: Ръководител на звено за вътрешен одит в „Звено за вътрешен одит”. Длъжностното ниво по КДА – Ръководно ниво 6Б

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

– образователна степен  – магистър;

– ранг – ІІІ младши;

– минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години;

– кандидата да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор (чл. 19, ал.2, т. 4 от ЗВОПС).

– стратегическа компетентност, управленска  компетентност, организационна, комуникативна и дигитална компетентност.

За ръководител на звеното за вътрешен одит не може да бъде назначавано лице, когато:

– е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;

– е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;

– негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез:

– Защита на концепция  на тема „Стратегическо управление и организация на дейността на Звеното за вътрешен одит в Общинска администрация – Антоново”.

Разработените от кандидатите концепции  се представят при подаване на документите в запечатан плик, подписан от кандидата, на който следва да бъде изписано – трите имена на лицето и длъжността, за която кандидатства.

На плика се поставя входящ номер, съответстващ на входящия номер на заявлението за участие.

Концепцията да бъде в обем не повече от 10 страници и да съдържа:

а) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението и организацията на дейността на звеното,  пътищата за постигането им;

б) приложимост на идеите и вижданията за развитие на звеното;

в) етапи за реализация на концепцията.

– Интервю

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)/. Към заявлението се прилагат:

– Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

–  Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

– Копия от документите, удостоверяващи продължителността  и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

–  Други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

– Документите за участие в конкурса се подават  в срок до 17:00 часа, 14 /четиринадесет/ дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса, на адрес:

гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26, ет.2, Деловодството на общината, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Документите може да се подават по електронен път, на e-mail: [email protected],

като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата и на интернет страницата на Община Антоново.
 2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководителят на вътрешния одит (РВО), помага на Община Антоново да постигне целите си, чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

РВО ръководи звеното по вътрешен одит (ЗВО) в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Антоново.

 1.  Начин на определяне на размера на основната заплата:  От 780 лв. до 2200 лв. /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила на Общинската администрация /.

Лице за контакт: Маргарита Павлова – директор на дирекция  „АПИО”, тел.:06071/ 2222, вътр. 35, електронна поща: [email protected]

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1

Заявление по чл. 17, ал. 2

ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОНОВО

Публикуван на 26.05.2022 г.

 

Списък на класираните кандидати от проведения конкурс –
публикуван на 30.06.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати до конкурса

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм”

Община Антоново, гр.Антоново, бул.”Тузлушки герой” № 26 на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №  142 от 01.06.2020 г. на Кмета на Община Антоново обявява конкурс  за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1.    Конкурсът се обявява за длъжността: Директор на дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм”. Длъжностното ниво по КДА – Ръководно ниво 6Б

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

– образователна степен  – магистър;

– ранг – ІІІ младши;

– минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години;

-стратегическа компетентност, управленска  компетентност, организационна  и комуникативна компетентност, компетентност за работа с потребители; познания на нормативната уредба, касаеща дейността; дигитална компетентност.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез:

– Защита на концепция  за стратегическо управление на тема „Стратегическо управление и организация на дейността на дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм”.

Разработените от кандидатите концепции  се представят при подаване на документите в запечатан плик, на който следва да бъде изписано – трите имена на лицето и длъжността за която кандидатства. На плика се поставя входящ номер, съответстващ на входящия номер на заявлението за участие.

– Интервю

 1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)/. Към заявлението се прилагат:

– ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС;

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

– Копия от документите, удостоверяващи продължителността  и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

–  Други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

– Документите за участие в конкурса се подават  в срок до 17.00 часа, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса, на адрес:

гр.Антоново, бул. Тузлушки герой № 26, ет.3, стая № 16, в сградата на общината, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Документите може да се подават по електронен път, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата и на интернет страницата на Община Антоново.
 2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, планира, организира, координира и контролира дейността на дирекцията; Ръководи дейността на общината по въпроси, свързани с местните данъци и такси, търговията, транспорта и туризма; Упражнява правомощията на териториален директор на Националната агенция по приходите. Осъществява контрол по спазване на изискванията на законодателството, свързано с дейността на дирекцията, както и за точно, ефективно и компетентно административно обслужване на гражданите.

 1. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 680.00 лв.

Лице за контакт: Маргарита Павлова – директор на дирекция  „АПИО”, тел.:06071/ 2222, вътр. 35

ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОНОВО

Публикувана на 01.06.2020 г.

 

Превод »