КОНКУРСИ

Списък на класираните кандидати от проведения конкурс –
публикуван на 30.06.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати до конкурса

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм”

Община Антоново, гр.Антоново, бул.”Тузлушки герой” № 26 на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №  142 от 01.06.2020 г. на Кмета на Община Антоново обявява конкурс  за назначаване на държавен служител при следните условия:

  1.    Конкурсът се обявява за длъжността: Директор на дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм”. Длъжностното ниво по КДА – Ръководно ниво 6Б

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

– образователна степен  – магистър;

– ранг – ІІІ младши;

– минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години;

-стратегическа компетентност, управленска  компетентност, организационна  и комуникативна компетентност, компетентност за работа с потребители; познания на нормативната уредба, касаеща дейността; дигитална компетентност.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез:

– Защита на концепция  за стратегическо управление на тема „Стратегическо управление и организация на дейността на дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм”.

Разработените от кандидатите концепции  се представят при подаване на документите в запечатан плик, на който следва да бъде изписано – трите имена на лицето и длъжността за която кандидатства. На плика се поставя входящ номер, съответстващ на входящия номер на заявлението за участие.

– Интервю

  1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)/. Към заявлението се прилагат:

– ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС;

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

– Копия от документите, удостоверяващи продължителността  и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

–  Други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

– Документите за участие в конкурса се подават  в срок до 17.00 часа, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса, на адрес:

гр.Антоново, бул. Тузлушки герой № 26, ет.3, стая № 16, в сградата на общината, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Документите може да се подават по електронен път, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата и на интернет страницата на Община Антоново.
  2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, планира, организира, координира и контролира дейността на дирекцията; Ръководи дейността на общината по въпроси, свързани с местните данъци и такси, търговията, транспорта и туризма; Упражнява правомощията на териториален директор на Националната агенция по приходите. Осъществява контрол по спазване на изискванията на законодателството, свързано с дейността на дирекцията, както и за точно, ефективно и компетентно административно обслужване на гражданите.

  1. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 680.00 лв.

Лице за контакт: Маргарита Павлова – директор на дирекция  „АПИО”, тел.:06071/ 2222, вътр. 35

ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОНОВО

Публикувана на 01.06.2020 г.

 

Превод »