Общински център за услуги и информация на гражданите

Какво е комплексно административно обслужване (КАО) ? 

Прилагане на принципа на комплексното административно обслужване!

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Община Антоново, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

„ЦЕНТЪРЪТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ /ЦАО/ е разположен на партерен етаж, където се извършват всички видове административни и технически услуги.

ГИШЕ „ДЕЛОВОДСТВО”
– Деловодителят приема, регистрира и сканира входящата кореспонденция на община Антоново, получена чрез различните канали за достъп, като тя се резолира и предава за изпълнение на отделите и дирекциите в администрацията;
– Деловодителят завежда/извежда и сканира текущата кореспонденция от всички отдели и дирекции в общинска администрация;
– На гишето се обслужват  физически и юридически лица.

Заявленията по образец с необходимите документи може да подадете:
– Лично или чрез упълномощено лице в ЦАО.
– Устно в ЦАО – Протокол за устно заявяване на услуга
– Чрез лицензиран пощенски оператор /куриер/
– На e-mail: [email protected]
– По факс: 06071/ 24 28
– Информация за предоставяната услуга, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприеме за получаване на услугата може да получите на тел: 06071/22 22, вътр. 40

Банкова сметка на общината и кодове за вид плащане за предоставяните административни услуги

„Централна кооперативна банка“ АД – клон Търговище
IBAN-BG72CECB97908421764800
BIC-CECBBGSF

Кодове за вид плащане

Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Туристически такси 44 80 12
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) 44 88 66
Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ – Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ 44 88 88
дебитно – контролираща сметка – код за централизация към сметка 7304 44 99 44
дебитно – контролираща сметка – код за преводи от сметка 7304 44 99 88
Превод »