Важно за търг 1

Изпълнителят по Търг 1 изпълни с добро качество и в срок ангажиментите си по Договора с община Антоново. Информация за финализиране на процедурата е изпратена в АОП на 30.03.2011 г. с изходящ № 94 00 – 42.

Възложителят уведомява, че на 19.07.2010г. е подписан договор с избрания изпълнител по трите обособени позиции на обществената поръчка.

До участниците в търг 1 по обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на консултантски услуги за общинска администрация при община Антоново“ в изпълнение на Проект BG0029 – „IT предпоставка за развитието на ЕИО – община Антоново“, съгласно Споразумение № С-17/20.07.2009. Възложителят уведомява участниците, че отварянето на пликовете с „Предлагана цена“ ще се проведе в Заседателната зала на община Антоново на 11.06.2010г. от 16:00 часа.

Превод »