Състав на Общински Съвет

            Общинският съвет  се избира пряко от избирателите в общината за срок от четири години, като по същество той е колективен орган и се състои от избраните общински съветници. Броят на общинските съветници зависи от броя на населението в общината.

              Общинският съвет определя самостоятелно своята вътрешноорганизационна структура – брой, състав и наименование на постоянните комисии, организация на работа и др. Тези въпроси, както и редица други, се регламентират в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – МАНДАТ 2019 – 2023 г.

АЙТЕН ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
ПП „Движение за права и свободи“

АХМЕД АКЪЕВ АХМЕДОВ
ПП „Движение за права и свободи“

БЕЙЗАТ РАСИМОВ ИСУФОВ
МК „СДС (НДПС)“

БЕХЧЕТ МУСТАФОВ САЛИМОВ
ПП „Движение за права и свободи“
БОЯН МИРЧЕВ ХАРАЛАМПИЕВ
ПП „ГЕРБ”

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ БОГОСЛОВОВ
ПП „ГЕРБ”

ДИЯН РУМЕНОВ РАФАИЛОВ
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”
ЕНВЕР ИСМАИЛОВ ЯХОВ
МК „СДС (НДПС)“
ОРХАН АЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ
МК „СДС (НДПС)“

САШКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
ПП „Движение за права и свободи“

ТУРГАЙ МУСТАФОВ МУРАДАЛИЕВ
ПП „Движение за права и свободи“
ЮСУФ БЕЙХАНОВ ЮСУФОВ
ПП „Движение за права и свободи“
Превод »