Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Общинска администрация Антоново е присъединена към  Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 93 броя електронни форми за електронни административни услуги- 23.04.2020 г.

В системата за еПлащане е осъществен и допълнителен канал за заплащане на заявени електронни услуги, чрез ePay. Банковата сметка, по която ще се заплащат услугите на Общинска администрация Антоново е с IBAN BG05DEMI92408400038672.

Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.

Услуга УРИ
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот 1988
Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти 1989
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 1990
Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар 1996
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1997
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси 1998
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 2000
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001
Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост 2005
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 2006
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 2008
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране 2012
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 2014
Издаване на удостоверение за наследници 2016
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 2017
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 2018
Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 2020
Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти 2023
Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2025
Издаване на скици за недвижими имоти 2027
Възстановяване или промяна на име 2033
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 2034
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2036
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 2037
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 2038
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2039
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 2040
Категоризация на места за настаняване 2047
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение 2048
Прекратяване на категория на туристически обект 2050
Припознаване на дете 2053
Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 2054
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 2056
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2057
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 2058
Издаване на заповед за изземване на имот 2059
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове 2060
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 2066
Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии 2068
Издаване на удостоверение за декларирани данни 2071
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 2073
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2075
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 2076
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 2078
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 2079
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 2080
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 2081
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 2082
Издаване на виза за проектиране 2083
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 2084
Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ 2085
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи 2086
Категоризация на заведения за хранене и развлечение 2088
Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект 2089
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 2091
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2092
Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци 2093
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 2095
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 2098
Справки (устни и писмени) от кадастъра 2099
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2100
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 2104
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 2107
Издаване на удостоверение за правно ограничение 2108
Издаване на удостоверение за семейно положение 2109
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 2110
Издаване на разрешение за строеж 2112
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 2113
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти 2114
Попълване/поправка на кадастрален план 2115
Одобряване на подробен устройствен план 2117
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2119
Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 2120
Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект 2123
Издаване на копие от подадена данъчна декларация 2124
Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 2126
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 2128
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 2130
Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства 2131
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 2138
Издаване на световен код за идентифициране на производител на ППС 2192
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 2390
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК) 2391
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 2393
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 2395
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство 2396
 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 2517
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет 2519
 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве 2667
Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията 2784
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения 2834
Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка 2878
 Промяна на предназначението на сгради 2879