Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Общинска администрация Антоново е присъединена към  Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 94 броя електронни форми за електронни административни услуги- 08.05.2020 г.

В системата за еПлащане е осъществен и допълнителен канал за заплащане на заявени електронни услуги, чрез ePay. Банковата сметка, по която ще се заплащат услугите на Общинска администрация Антоново е с IBAN-BG72CECB97908421764800

Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.

Избори 2021 – Електронни услуги

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

910007 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците); в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Услуга УРИ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси 1998
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 2014
Издаване на удостоверение за декларирани данни 2071
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 2091
Издаване на копие от подадена данъчна декларация 2124
Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 2126
Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства 2131
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 2393
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 2395
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство 2396
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения 2834
Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти 9401

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9402
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство – не повече от 3,5 тона 9403

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9406
Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение 9407
Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества 9408
Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата 9409
Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 9410

ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9411

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9412

Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9413

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 

9414

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

9415
ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ  
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 2008
Категоризация на места за настаняване 2047
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение 2048
Прекратяване на категория на туристически обект 2050
Категоризация на заведения за хранене и развлечение 2088
Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект 2089
Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект 2123
Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта 3087
Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости 3122
ТРАНСПОРТ  
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране 2012
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯ
> 
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот 1988
Издаване на заповед за изземване на имот 2059
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 2078
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 2081
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 2095
Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка 2878
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА – ТСУ  
Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти 1989
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 1990
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001
Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост 2005
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 2018
Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти 2023
Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2025
Издаване на скици за недвижими имоти 2027
Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 2054
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове 2060
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 2082
Издаване на виза за проектиране 2083
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 2084
Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ 2085
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 2098
Справки (устни и писмени) от кадастъра 2099
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2100
Издаване на разрешение за строеж 2112
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 2113
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти 2114
Попълване/поправка на кадастрален план 2115
Одобряване на подробен устройствен план 2117
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2119
Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 2120
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 2130
 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 2517
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет 2519
 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве 2667
 Промяна на предназначението на сгради 2879
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар 1996
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 2006
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 2066
Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии 2068
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи 2086
Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци 2093
ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията 2784
Административни услуги по гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1997
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 2000
Издаване на удостоверение за наследници 2016
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 2017
Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 2020
Възстановяване или промяна на име 2033
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 2034
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2036
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 2037
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 2038
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2039
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 2040
Припознаване на дете 2053
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 2056
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2057
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 2058
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 2073
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2075
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 2076
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 2079
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Заявление за връщане на оригинални документи при съставяне на актове по ГС

2080
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2092
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 2104
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 2107
Издаване на удостоверение за правно ограничение 2108
Издаване на удостоверение за семейно положение 2109
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 2110
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 2128
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 2138
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 2390
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК) 2391

 

Превод »