Постоянни комисии

Комисиите са органи на Общинския съвет, които изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции.

Постоянните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложение за решаване на проблемите;
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решенията по въпросите, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

за повече информация – Глава седма от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Антоново

Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания

Председател:
Айтен Мехмедова

Членове:

Бехчет Салимов

Васил Богословов

Диян Рафаилов

Орхан Мехмедалиев

Сашка Стефанова

Тургай Мурадалиев

 


Комисия по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество и европейски програми и проекти

Председател:
Ахмед Ахмедов

Членове:

Бейзат Исуфов

Боян Харалампиев

Енвер Яхов

Юсуф Юсуфов

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Превод »