Постоянни комисии

Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания

Председател:
Айтен Керимова
Членове:
Стелиян Стоянов
Гюрджан Алиев
Семра Рушудова
Елка Станчева
Али Алиев
Димитър Максимов


Комисия по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество и европейски програми и проекти

Председател:
Айнур Хюсеинова
Членове:
Ефраим Исмаилов
Исмаил Акифов
Стоян Владимир
Нели Николова