Харта на клиента

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Антоново

 

Харта на клиента

Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин, Община Антоново разработи тази Харта на клиентите.

Административно процесуален кодекс, Закон за администрацията, Наредба за административното обслужване, Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закон за електронното управление и подзаконовите актове по прилагането им са нормативните актове, имащи за предмет изграждането на нова система, която да подобри административното обслужване, даващи  рамката и насоките за неговото развитие. Целта ни е да разясним на потребителите на услуги какво могат да очакват от нашата администрация, как могат да го получат, какви са техните права на клиенти и как могат да ги защитят. Проучвайки техните мнения и препоръки, да заложим съвременни и по-високи стандарти на административното обслужване, за да отговорим адекватно на потребностите им.

Вашето съдействие ще ни помогне заедно да намерим верния път в процеса на реформата.

КМЕТЪТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кметът на община Антоново ръководи цялостната изпълнителна дейност на общината. При изпълнение на своите правомощия той е подпомаган от администрация, разделена на обща и специализирана, която се ръководи от ресорни зам.-кметове и секретар.

УСЛУГИТЕ НА НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Общината се извършват административни услуги на граждани и организации.

Видовете услуги, сроковете за извършването им и таксата или цената, ако има такива, може да намерите в звената за административно обслужване – ОЦУИГ, ГРАО и ТТТМП, както и на интернет страницата ни.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Как по-лесно да получите желаната услуга?

За Ваше улеснение сме създали едно гише за обслужване в ОЦУИГ.

Общинска администрация – Антоново работи от 8:00  до 17:00 часа с регламентирана обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа. Общинският център за услуги и информация на гражданите работи без прекъсване от 8:00 до 17:00 часа.  В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.

Служителите от  ОЦУИГ, ГРАО и ТТТМП ще Ви предоставят информация и съвети за административната услуга, от която се нуждаете.

С цел улесняване достъпа до административно обслужване, Общинска администрация Антоново приема писмено и устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт, във връзка с извършваните административни услуги, като писмените искания могат да бъдат подадени по един от следните начини:

 • на място в Община Антоново
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • по електронен път на посочен e-mail адрес: [email protected]

От 25.03.2015 г. в Община Антоново  не се изисква информация или документи, които са налични в нашата администрация, а ще ви ги осигурим служебно за нуждите на съответното производство.

Ще Ви информираме за:

 • документите, които следва да представите за извършване на исканата от вас услуга;
 • срока за извършване на услугата и таксата или цената, ако има такава;
 • начините, по които можете да отправите своите заявления, жалби или предложения, към кого следва да бъдат отнесени и срока, в който ще получите отговор;
 • ако вашите въпроси не са от компетенцията на нашата администрация, ще Ви насочим към институцията, към която следва да ги отнесете;
 • ще Ви помогнем да попълните бързо необходимите формуляри;
 • при възникване на проблем, ще ви информираме за причината и очаквания краен срок за разрешаването му;
 • на гише информация ще бъдете насочени към подходящия служител;
 • за да си спестите време, можете предварително да уговорите среща с необходимия ви служител;
 • информационните табла ще ви помогнат да се запознаете с най-важната информация, която би ви била полезна.

Приемният ден на Кмета на община Антоново се провежда след задължително записване, което гражданите могат да направят на тел.: 06071/22 22

Записването може да става и електронно на ел.поща на общината: [email protected]

За да ви осигурим безпристрастно, достъпно и прозрачно обслужване, ние сме готови да поемем следните ангажименти:

 • да ви изслушваме с внимание, зачитайки личното ви достойнство;
 • да получавате еднакво отношение при обслужването, независимо от вашето социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения;
 • да ви отговорим в най-кратки срокове разбираемо и коректно;
 • да работим професионално и отзивчиво;
 • да спазваме законоустановените срокове за извършване на исканата административна услуга;
 • да се вслушваме във вашето мнение, което ще проучваме чрез различни форми – анкети, допитвания, книга за измерване удовлетвореността от административното обслужване, лични срещи;
 • да вземаме отношение по всяка подадена жалба, която не е анонимна или недоказана, относно качеството на работа на нашите служители, и да ви уведомяваме в 30-дневен срок за предприетите мерки;
 • при необходимост от връзка с други институции да бъдем по-възможност ваши посредници;

В  зависимост от желанието ви, сме готови да общуваме с вас по различни начини чрез:

 • телефон:  06071/ 22 22; 06071/23 33
 • факс: 06071/ 24 28;
 • интернет: www.antonovo.bg
 • е- mail  до ръководните служители  можете да  намерите от интернет страницата на Община Антоново;
 • поща на адрес:
  Общинска администрация
  бул.”Тузлушки герой” 26
 • гр.Антоново 7970
 • лични срещи;
 • анкетни карти, предоставяни в ОЦУИГ;
  Гарантираме ви пълна конфиденциалност и защита на личните ви данни;

И тъй като с вас сме партньори в процеса на изграждане на ефективна администрация, се надяваме да проявите своята гражданска позиция и да поемете вашите ангажименти към нас:

 • да ни предоставяте своевременно пълна информация за услугата, която желаете;
 • да ни предоставяте допълнителна информация, ако това се наложи;
 • да ни уведомявате своевременно за настъпили промени в обстоятелствата;
 • да бъдете точни на уговорените срещи;
 • да поставяте точно формулирани искания;
 • да се отнасяте с уважение към нашите служители и към другите клиенти на Общината.
 • да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари за качеството на услугите, които ви предоставяме.

Ще ви бъдем благодарни, ако споделяте с нас вашите предложения, мнения и препоръки. Ние периодично ще ги обсъждаме и публично ще огласяваме предприетите действия.

Вие имате право на по-добър достъп до услуги, извършвани качествено, при пълна прозрачност и ясни процедури.

Ние сме готови с нашите действия да гарантираме вашите права.

Вярваме, че при добро сътрудничество и взаимно уважение, изпълнение на поетите ангажименти и отговорно поведение на всички, ще успеем заедно да направим администрацията на Община Антоново ефективно работеща в полза на обществото.