Публични регистри

2021202020182017
Регистър на местните поделения на вероизповеданията на община Антоново
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, постъпили в Община Антоново
Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината
Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии
Регистър на одобрените инвестиционни проекти
Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП
Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността
Регистър на техническите паспорти на строежите
Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост
Регистър на разпоредителните сделки с имоти 2017-2021 г
Регистър на язовирите
Регистър по приватизация
Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
Регистър на пчелини и пчелни семейства-2022 г.
Регистър на публична общинска собственост
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП
Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 г.
Регистър на домашните кучета по чл. 117
Регистър на търговските обекти
Регистър на даренията
Регистър на издадените разрешения за строеж
Регистър на обществените поръчки
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Антоново
Списък на издадените общи административни актове
Списък на училища и детски градини на територията на Общината
Регистър на културните институции на територията на Общината
Регистър на военните паметници
Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория
Регистър на заверените технически паспорти на сгради
Регистър на частната общинска собственост
Регистър на търговските  дружества с общинско участие в община Антоново
Регистър на спортните клубове
Регистър на издадените регистрационни карти на сграда/вход в режим на етажна собственост
Регистър на лекарските практики
Данни за маршрутна мрежа и разписанията на маршрутите в населените места
Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, постъпили в Община Антоново
Регистър на местните поделения на вероизповеданията на община Антоново
Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината
Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии
Регистър на одобрените инвестиционни проекти
Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП
Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността
Регистър на техническите паспорти на строежите
Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост
Регистър на разпоредителнита сделки с имоти
Регистър на язовирите
Регистър по приватизация
Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Антоново
Регистър на публична общинска собственост
Регистър на категоризираните туристически обекти
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания
Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти
Регистър на издадените разрешения за строеж
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет-Антоново
Списък на издадените общи административни актове при Община Антоново
Регистър на домашните кучета
Регистър на обществените поръчки
Списък на училища и детски градини на територията на Общината
Регистър на културните институции на територията на Общината
Регистър на военните паметници на територията на общината
РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ
Регистър на заверените технически паспорти на сгради
Регистър на търговските дружества с общинско участие в община Антоново
Регистър на земи – общинска собственост, отдадени под аренда/наем
Регистър на техническите паспорти на строежите – 2018 г.
Регистър на одобрени инвестиционни проекти – 2018 г.
Регистър на издадени административни актове за одобрени ЧИЗРП и за създаване на нови регулационни планове – 2018
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания – 2018 г.
Регистър на разпоредителните сделки с имоти 2017-2018 г.
Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване -2017-2018 г.
Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под наем/аренда – 2018 г.
Регистър на частната общинска собственост – 2018 г.
Регистър на публична общинска собственост – 2018 г.
Регистър на заявленията за достъп до информация – 2018 г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие – 2018 г.
Регистър на даренията – 2018 г.
Регистър на издадените разрешения за строеж – 2018 г.
Регистър на издадените общи административни актове – 2018 г.
Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината – 2018 г.
Регистър на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория – 2018 г.
Регистър на обществените поръчки – 2018 г.
Регистър на военните паметници на територията на общината – 2018 г.
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП – 2018 г.
Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2017-2018 г.
Регистър на военните паметници на територията на общината
Регистър на културните институции
Списък на училища, детски градини
Списък на издадените общи административни актове за 2017 г.
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети за 2017 г.
Регистър на обществените поръчки за 2016 г.
Регистър на даренията – 2017 г.
Регистри-екология – 2017 г.
Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти – 2017 г.
Регистър на заявленията за достъп до информация
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и на изменението им
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания
Регистър на категоризираните туристически обекти
Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
Регистър по приватизация
Регистър на язовирите
Регистър на разпоредителните сделки с имоти
Регистър на социални институти и услуги – 2017 г.
Превод »