Дневен ред на предстоящо заседание

П О К А Н А № 37

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 29.05.2018 г. /вторник/ от 10:30 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Провеждане на редовно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище.
Докладва: Бехчет Салимов
Председател на ОбС – Антоново

Докладна №1

2. Отчет за дейността на „Медицински център – I – Антоново” ЕООД, гр. Антоново за 2017 год.
Докладва: Христина Йовчева
Ликвидатор на „Медицински център – І – Антоново” ЕООД, гр. Антоново

Докладна №2

3. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №3

4. Питания.

Постоянните комисии ще заседават на 29.05.2018 година /вторник/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          /п/
                                       Бехчет Салимов