Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

П О К А Н А № 56

                      На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква извънредно заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 16.10.2019 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кмет на кметство.
Докладва: Мехмед Мехмедов
Секретар на община Антоново

Докладна № 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
                                        Бехчет Салимов