Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ. 21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 9

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Антоново на 27 юни 2024 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2024 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 1

2. Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд Омуртаг.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна № 2

3. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 3

4. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и сервитут на подземен електропровод през имот общинска собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 4

5. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 5

6. Промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 6

Постоянните комисии ще заседават на 25.06.2024 г. /вторник/:
1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания ще заседава от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за дневен ред от горепосочените точки, както следва: 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
2. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти ще заседава от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за дневен ред от горепосочените точки, както следва: 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на Общинския съвет.

ЮСУФ ИСМАИЛОВ
Председател на Общински съвет – Антоново

 

Превод »