Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

П О К А Н А № 4

               На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Програма за управление за срока на мандат 2019 – 2023 година.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 1

Приложение № 1

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

2. Наредба за управление на горските територии на Община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 2

Мотиви и Проект на Наредба

Становище: ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

3. Наредба за изменение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №3

Мотиви и Проект на Наредба

Становище: ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

4. Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 4

Мотиви и Проект на Наредба

Становище: ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

5. Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. – първи етап.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 5

Становище: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания.

6. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, град Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 6

Становище: ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

7. Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 7

Становище: ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

8. Питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:
            ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания на 25.02.2020 г. от 10:00 ч.

            ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти на 25.02.2020 г. от 11:00 ч.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  /п/

                                        Юсуф Исмаилов