Дневен ред на предстоящо заседание

П О К А Н А № 39

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 26.07.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Избор на Времена комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Докладва: Бехчет Салимов
Председател на ОбС-Антоново

2. Отчет за дейността на Общински съвет – Антоново за периода януари – юни 2018 год.
Докладва: Бехчет Салимов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна №2

3. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Антоново към 31.12.2017 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 3

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

4. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 4

5. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 5

6. Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за водопроводно отклонение за селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в ПИ с идентификатор 32473.46.26, землище на с.Изворово, Община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 6

7. Питания.

Постоянните комисии ще заседават на 24.07.2018 година /вторник/.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          /п/
                                       Бехчет Салимов