Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 17

                     На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 23.12.2020 г. /сряда/ от 10.30 часа в заседателната зала на Община Антоново при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещението, дезинфекция и т.н., при проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2020 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 1 и приложения към нея

2. Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Антоново 2021–2027 г.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 2

Приложения

3. Приемане на План–сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна №3

 

4. Изменение на Решение № 158 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Антоново, провело се на 21.12.2012 година.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 4

5. Допълване на Годишна програма за управление на имоти общинска собственост през 2020 год.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 5

Приложение № 1

6. Одобряване на ПУП-План за регулация и План за застрояване на ПИ с ид.68881.15.31, ПИ с ид.68881.15.32, ПИ с ид.68881.15.33 и ПИ с ид.68881.15.34 в землището на с. Стара речка, община Антоново.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 6

7. Разкриване на нова публична услуга „Предоставяне на топъл обяд в Община Антоново“ като местна дейност на лица с доказана нужда.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 7

8. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Антоново (по чл. 196, ал.1 и 3 на Закона за предучилищното и училищно образование)

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 8

 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.12.2020 г. ОТ 09:00 ЧАСА.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, поканват се на заседание на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии да присъстват само общински съветници, вносители на докладни записки и лица обслужващи дейността на съвета.

ЮСУФ ИСМАИЛОВ
Председател на Общински съвет – Антоново