Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

П О К А Н А № 2

                   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 27.12.2019 год. /петък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Докладва: Бехчет Салимов
Председател на Временна комисия за подготовка на проект
за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Докладна № 1

Мотиви

Проект на Правилник

2. Определяне броя на членовете и състава на постоянните комисии на Общински съвет – Антоново.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна № 2

 

3. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Антоново.

Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

4. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2019 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 4

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 2.1

5. Приемане на План-сметка и определяне размера на такса „битови отпадъци” за 2020 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 5

Приложение 1

 

6. Ново обсъждане от Общински съвет – Антоново на Решение № 8 по Протокол № 2 от 28.11.2019 г.

Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна № 6

 

7. Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, публична общинска собственост, на основание § 33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 7

8. Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 8

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

9. Приемане „Дългосрочна програма на община Антоново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 година”.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 9

Приложение 1

10. Приемане на Общински план за защита при бедствия.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 10

Приложение 1

11. Промяна на адреса на управление и на Учредителния акт на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 11

12. Определяне на представители на Община Антоново в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина”.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 12

13. Определяне на представители на Община Антоново в Общото събрание на Сдружение „Толерантност”.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 13

14. Питания

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  /п/

                                        Юсуф Исмаилов