Дневен ред на предстоящо заседание

П О К А Н А  № 35

               На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 26.04.2018 г.  /четвъртък/ от 10:00 часа в  заседателната зала на Община Антоново при проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Отпускане на средства от бюджета на Община Антоново за награждаване на изявени спортисти.
  Докладва: Хайредин Мехмедов
  Кмет на община  Антоново

Докладна №1

 1. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2018 година на община Антоново.
  Докладва: Стилияна Кирилова
  ИД Директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Омуртаг

Докладна №2

 1. Доклад за дейността на НЧ „Христо Ботев -1921” – гр. Антоново за 2017 год. в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново.
  Докладва: Даниела Кабакчиева
  Председател на НЧ „Христо Ботев -1921”– гр. Антоново

Докладна №3

4. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на НЧ „ Касърга – 1944” – с. Трескавец.
Докладва: Исмаил  Исмаилов
Председател на НЧ „ Касърга -1944”- с.Трескавец


Докладна №4

 1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на НЧ „ Пробуда – 1928” – с. Стеврек.
  Докладва: Ружди Хабилов
  Председател на НЧ „Пробуда -1928”-  с.  Стеврек

Докладна №5

 1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на НЧ „ Отец Паисий – 1929” – с. Изворово.
  Докладва: Йорданка Николова
  Председател на НЧ „ Отец Паисий-1929”- с.Изворово

Докладна № 6

7. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на НЧ „ Съзнание – 1927” – с. Разделци.
Докладва: Юлвие Кадирова
Председател на НЧ „Съзнание -1927”- с. Разделци

Докладна №7

 1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на НЧ „ Кольо Савов – 1922” – с. Любичево.
  Докладва: Али Алиев
  Председател на НЧ „Кольо Савов -1922”- с. Любичево

Докладна № 8

 1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на НЧ „ Христо Ботев – 1939” – с. Таймище.
  Докладва: Лерзан Саидахмедова
  Председател на НЧ „ Христо Ботев-1939”- с. Таймище

Докладна № 9

 1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на „ Борис Тодоров Златков -1928”-с. Добротица.
  Докладва: Исмаил Кадиров
  Председател на НЧ „Борис Тодоров  Златков-1928” –   с. Добротица

Докладна № 10

 1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на НЧ „ Сила  – 1919” – с. Моравка.
  Докладва: Донка Иванова
  Председател на НЧ „Сила -1919”- с. Моравка

Докладна № 11

 1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на НЧ „Димитър Камбуров – 1951”- с. Длъжка поляна.
  Докладва: Николинка Николова
  Председател на НЧ  „Димитър Камбуров –1951” – с.  Длъжка поляна

Докладна № 12

 1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2017 год., на НЧ „ Христо Ботев  – 1916” – с. Ястребино.
  Докладва:  Ивайло Панайотов
  Председател на НЧ „ Христо Ботев  -1916”- с. Ястребино

Докладна № 13

 1. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
  Докладва: Бехчет Салимов
  Председател на ОбС – Антоново

Докладна № 14

 1. Предоставяне на годишен финансов отчет на „Тузлушка земя” ЕООД, гр. Антоново за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
  Докладва: Сезгин Сюлейманов
  ВрИД Управител на „Тузлушка земя” ЕООД, гр. Антоново

Докладна № 15

 1. Отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 и писмо с наш вх. № 04-00-35/16.03.2018 г. от Ръководителя на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с отправена покана за представяне на интегрирано проектно предложение.
  Докладва: Хайредин Мехмедов
  Кмет на община  Антоново

Докладна № 16

 1. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерство на вътрешните работи дирекция „Комуникационни и информационни системи” по реда на Закона за общинската собственост.
  Докладва: Хайредин Мехмедов
  Кмет на община  Антоново

Докладна № 17

 1. Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище” АД, гр. Търговище.
  Докладва: Хайредин Мехмедов
  Кмет на община  Антоново

Докладна № 18

 1. Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново.
  Докладва: Хайредин Мехмедов
  Кмет на община  Антоново

Докладна №19

 1. Промяна на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016 г.– 2020 г.
  Докладва: Неджатин Мустафов
  Зам.-кмет на община  Антоново

Докладна № 20

 1. Приемане на Годишен план за дейностите, които ще се изпълняват през 2018 – 2019 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016 – 2020 г.
  Докладва: Неджатин Мустафов
  Зам.-кмет на община  Антоново

Докладна № 21

 1. Приемане на годишен план за дейностите за личностно развитие на децата и учениците в община Антоново 2018 /по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование/.
  Докладва: Неджатин Мустафов
  Зам.-кмет на община  Антоново

Докладна № 22

23. Питания.

  

Постоянните комисии ще заседават на 24.04.2018 година /вторник/.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          /п/
                                       Бехчет Салимов