Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 7

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Община Антоново при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещението, дезинфекция и т.н., при проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Издаване на запис на заповед от община Антоново в полза на Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, в изпълнение на Договор № BG05M9OP001 – 2.101 -0021-C01 от 30.04.2020 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 1

2. Предоставяне на общински недвижим имот-частна общинска собственост за срок до 10 години за безвъзмездно право на ползване и управление, за нуждите на ЦСМП-Търговище – ФСМП-гр.Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 2

3. Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 3

4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 4

5. Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 5

Мотиви

Проект на Наредба

 

6. Питания.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.05.2020 г. ОТ 09:00 ЧАСА.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  /п/

                                        Юсуф Исмаилов