Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 12

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква извънредно заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 13.08.2020 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Антоново при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещението, дезинфекция и т.н., при проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Писмо № 838/1 от 11.08.2020 година на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция ЕФМПП във връзка с предизвиканата ситуация в резултат от пандемията от COVID – 19 и предоставената от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ възможност за удължаване срока на изпълнението и увеличаване на бюджета с допълнителни до 150 000.00 (Сто и петдесет хиляди) лева на Договор BG05M9OP001-2.018-0004-C02 с Управляващия Орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Проект „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, и подобряване достъпа до образование – Антоново”, по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ –Компонент 1.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 1

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, поканват се на заседание на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии да присъстват само общински съветници, вносители на докладни записки и лица обслужващи дейността на съвета.

 

ЮСУФ ИСМАИЛОВ
Председател на Общински съвет – Антоново