Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ. 21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 47

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Антоново на 26 януари 2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч.  в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Разходване на средства, събрани от Община Антоново за месечни отчисления по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., съгласно разпоредбите на §59 и 60 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №1

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Промяна на т. 14 от Решение № 278 по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Антоново, състояло се на 22.03.2022 год.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №2

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №3

Приложение № 1

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 4

Приложение № 1

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Безвъзмездно придобиване от Община Антоново на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Антоново.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 5

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново 2023-2027г.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 6

Приложение № 1

Приложение № 2

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Приемане на Годишен план за младежта 2023 год. и отчет за изразходваните финансови средства за младежта и спорта през 2022 година.

Докладва: Неджатин Мустафов

Зам. кмет на община  Антоново

Докладна № 7

Приложение № 1

приложение № 2

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Антоново през 2022 година и Годишна план-програма за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Антоново през 2023 година.

Докладва: Неджатин Мустафов

Зам. кмет на община  Антоново

Докладна № 8

Приложение № 1

Приложение № 2

 

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Обява за Кампания  2023 на Проект „Красива България“ част от Програмата на Министерство на труда и социалната политика“ за намаляване безработицата и стимулиране на заетостта, финансирана от програмния бюджет от Националния план за действие по заетостта, Мярка М01: Строително монтажни/ ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 9

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Питания.

 СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.01.2023 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 09:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АНТОНОВО.

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на Общинския съвет.

 

ЮСУФ ИСМАИЛОВ

Председател на Общински съвет – Антоново

 

Превод »