Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

П О К А Н А № 53

                   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 30.07.2019 г. /вторник/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Отпускане на средства от бюджета на Община Антоново за награждаване на изявен спортист.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №1

2. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Антоново към 31.12.2018 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №2

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем на общински жилища, собственост на Община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №3

4. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и разрешаване на изработване на ПУП-План за регулация и План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 00518.51.104 в землището на гр.Антоново, Община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №4

5. Предоставяне на общински недвижим имот – частна общинска собственост за безвъзмездно право на ползване.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №5

6. Питания.

Постоянните комисии ще заседават на 26.07.2019 година /петък/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
                                        Бехчет Салимов