Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 47

                                   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Отпускане на средства от бюджета на Община Антоново за награждаване на изявен спортист.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 1

2. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 2

3. Представяне на отчет за финансовото състояние на „Тузлушка гора” ЕООД гр.Антоново.
Докладва: Кирил Петров
Управител на „Тузлушка гора” ЕООД гр.Антоново

Докладна № 3

4. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 4

5. Корекция на бюджета на община Антоново за 2019 г. в частта му за капиталови разходи.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 5

6. Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 -2022 г.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 6

7. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 7

8. Продажба на движимо имущество – общинска собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 8

9. Учредяване възмездно право на строеж върху общински недвижим имот за изграждане на малка водна електрическа централа в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и ПИ с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 9

10. Учредяване на възмездно право на ползване на 150 бр. пчелни семейства върху поземлен имот с идентификатор 48194.7.39, с. Милино, община Антоново, област Търговище м. ЕРИКЛИК АЛАН, категория 5, НТП Нива, площ 3845 кв.м. за устройване на постоянен пчелин.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 10

11. Промяна на предназначението на гори от земеделски територии в горски територии.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 11

12. Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 12

Мотиви и Проект на Наредба

13. Питания.

Постоянните комисии ще заседават на 26.02.2019 година /вторник/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          /п/
                                       Бехчет Салимов