Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ. 21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 5

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

              Заседание на Общински съвет Антоново на 29 февруари 2024 г. /четвъртък/ от 10:00 ч.  в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Разпределение на резерва по бюджета на Община Антоново за 2024 год.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 1

Приложение № 1

  1. Удължаване на срока за възлагане на услуга от общ икономически интерес.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 2

  1. Предоставяне за ползването на мери, пасища и ливади за стопанската 2024/2025 г.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 3

Приложение № 1

Приложение № 2

Таблица № 1

Приложение № 3

Приложение № 4

  1. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 4

 5. Отдаване под наем на помещение от сграда и покривно пространство – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 5

 

  1. Обявяване на имот за публична общинска собственост.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 6

 

  1.  Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 7

 8. Отчет на дейносттите за развитие на туризма на територията на община Антоново за 2023 година и Програма за развитие на туризма на територията на  община Антоново за 2024 година.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 8

Приложение № 1

Приложение № 2

9. Учредяване право на прокарване на кабелна линия НН за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност 30 кW в УПИ V-169, кв.27, с. Моравка, Община Антоново.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 9

 

  1. Питания

                       Постоянните комисии ще заседават на 26.02.2024 г. /понеделник/:

  1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания ще заседава от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за дневен ред от горепосочените точки, както следва: 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8.
  2. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти ще заседава от 11:00 ч.  в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за дневен ред от горепосочените точки, както следва: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на Общинския съвет.

   

 ЮСУФ ИСМАИЛОВ

Председател на Общински съвет – Антоново

Превод »