Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 26

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква извънредно заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 17.09.2021 г. /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Антоново при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещението, дезинфекция и т.н., при проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1. Приемане на финансов отчет на Общинска фирма „Тузлушка земя“ ЕООД гр. Антоново за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Докладва: Неджатин Мустафов
Ликвидатор на „Тузлушка земя“ ЕООД гр. Антоново

Докладна № 1

2. Приемане на Отчет на Ликвидатора Общинска фирма „Тузлушка земя“ ЕООД гр. Антоново за периода 05.03.2021 г. до 15.09.2021 г. и прехвърляне на част от ДМА по приложен инвентаризационен опис.
Докладва: Неджатин Мустафов
Ликвидатор на „Тузлушка земя“ ЕООД гр. Антоново

Докладна № 2

Приложение № 1

3. Освобождаване на Неджатин Мустафов като ликвидатор на „Тузлушка земя” ЕООД гр. Антоново – в ликвидация и избор на нов ликвидатор.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС – Антоново

Докладна № 3

4. Информация за подготовката на учебните заведения от Община Антоново за новата 2021/2022 учебна година.
Докладва: Неджиб Ашимов
Зам. кмет на община Антоново

Докладна № 4

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

5. Промяна в състава на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 5

 

                 Във връзка с удължаване срока на епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии, ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването. Поканват се на заседание на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии да присъстват само общински съветници, вносители на докладни записки и лица обслужващи дейността на съвета.

                                                                                   

 

ЮСУФ ИСМАИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет – Антоново

Превод »