Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ. 21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Антоново на 30 май 2024 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна № 1

Проект

Мотиви

2. Промяна в състава на постоянна комисия към Общински съвет Антоново.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна № 2

3. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2024 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 3

Приложение № 1

4. Удължаване на срока за възлагане на услуга от общ икономически интерес.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 4

5. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 5

 

6. Отдаване под наем недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

7. Обявяване на имот за публична общинска собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 7

8. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2024 година на община Антоново.
Докладва: Стилияна Кирилова
Директор на ДСП – Омуртаг

Докладна № 8

Програма

9. Приемане на План за действие в изпълнение на Общински план на община Антоново за приобщаване, равенство и участие на ромите на община Антоново за 2024 – 2027 година и в изпълнение на Общинска стратегия на Община Антоново за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 год. и във връзка с Националния план за действие за периода 2024-2027 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 9

План

10. Приемане на Годишен план за дейностите за личностно развитие на децата и учениците в община Антоново 2024 (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование).
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №10

Годишен план

11. Одобряване на размера на годишното ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Антоново през 2024 г.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 11

12. Провеждане на редовно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 12

13. Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище“ АД, гр. Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 13

14. Приключване изпълнението на Договор № Д 03 – 10 от 11.04.2022 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на Проект „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Процедура BGLD-3 – Подобрено включване и овластяване на ромите(1), BGLD-3.002-Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година и във връзка с изискването за осигуряване на устойчивост съгласно гл. ХІ от Договора.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 14

15. Питания.

Постоянните комисии ще заседават на 28.05.2024 г. /вторник/:
1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания ще заседава от 09:00 ч. в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за дневен ред от горепосочените точки, както следва: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
2. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти ще заседава от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за дневен ред от горепосочените точки, както следва: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на Общинския съвет.

ЮСУФ ИСМАИЛОВ
Председател на Общински съвет – Антоново

 

Превод »