Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 23

               На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 22.06.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в  заседателната зала на Община Антоново при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещението, дезинфекция и т.н., при проект за

       Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2021 год.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

 Докладна № 1

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Прехвърляне на собствеността на МПС „ВАЗ 21214“, с контролен регистрационен № Т 6669 АТ от „Тузлушка земя“ ЕООД в ликвидация на Община Антоново.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 2

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Учредяване на възмездно право на ползване на 250 броя пчелни семейства върху поземлен имот представляващ парцел XV в кв. 10 по плана на с. Банковец, община Антоново, област Търговище с площ 1 125 кв. м., за устройване на постоянен биологичен пчелин.

 Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 3

             Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Учредяване на възмездно право на ползване на 200 броя пчелни семейства върху поземлен имот представляващ парцел VII в кв. 6 по плана на с. Букак, община Антоново, област Търговище с площ 836 кв. м., за устройване на постоянен биологичен пчелин.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 4

              Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Продажба на животни собственост на общинска фирма „Тузлузшка земя“ ЕООД гр. Антоново, във връзка с чл. 268, ал. 1 и следващите алинеи от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, т. 16 от Наредбата за условията и реда, при които Община Антоново упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Докладва: Неджатин Мустафов
Ликвидатор на „Тузлушка земя“ ЕООД гр. Антоново

Докладна № 5

 

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Питания.

  

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.06.2021 г. ОТ 09:00 ЧАСА.

             Във връзка с удължаване срока на епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии, ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването. Поканват се на заседание на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии да присъстват само общински съветници, вносители на докладни записки и лица обслужващи дейността на съвета.

 

ЮСУФ ИСМАИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет – Антоново