Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ. 21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 38

                Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

                Заседание на Общински съвет Антоново на 30 юни 2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч.  в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2022 год. в частта му за капиталови разходи.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 1

Приложение № 1

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Отмяна на Решение № 318 по Протокол № 38 от 19.05.2022 г. на Общински съвет – Антоново.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 2

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Избор на представител на местната власт, който да влезе в колективния върховен орган (Общо събрание) и в колективния управителен орган (Управителен съвет) на „МИГ – Антоново-Омуртаг“.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 3

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Изработване на Изменение на ПУП-План за регулация за кв.29, УПИ І, кв.7, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и улица от о.т.13 до о.т.109, кв.Еревиш, гр.Антоново, Община Антоново.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 4

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Одобряване на проект „ПУП-План за застрояване на ПИ с ид.72062.200.5 и ПИ с ид.72062.200.2, стопански двор , с.Таймище, Община Антоново“.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 5

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Даване на съгласие за побратимяване между Община Антоново, Република България и Община Имамоглу, Република Турция.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 6

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Питания.

 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.06.2022 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 09:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АНТОНОВО.

 

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

  

ЮСУФ ИСМАИЛОВ

Председател на Общински съвет – Антоново

 

 

                                                                         

Превод »