Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ. 21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 42

                         Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

                Заседание на Общински съвет Антоново на 29 септември 2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч.  в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Антоново за периода януари – юни 2022 г.

Докладва: Юсуф Исмаилов 
 Председател на  ОбС – Антоново

Докладна № 1

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2022 год.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 2

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Антоново към 31.12.2021 год.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 3

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 2.1

Приложение № 3

Приложение № 4 – Информация /Приложение 15/

Приложение № 5 – Доклад- СУ – Антоново

Приложение № 6 – Отчет-ОУ-с. Трескавец

Приложение № 7 – Отчет-ОУ-с. Стеврек

Приложение № 8 – Доклад – НУ-с. Изворово

Приложение № 9 – Доклад-ФК- с. Трескавец

Приложение № 10- Доклад-ФК-Антоново

Приложение № 11 – Доклад – Работнически клуб-Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г.- първи етап.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 4

Приложение № 1

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Търговище.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 5

Приложение № 1

Приложение № 2

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Отворена процедура от Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 за подбор на проектни предложения: Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна № 6

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Питания.

 СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.09.2022 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 09:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АНТОНОВО.

 Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на Общинския съвет.

    

      ЮСУФ ИСМАИЛОВ

     Председател на Общински съвет – Антоново

 

         

Превод »