Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 43

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2018 год. в частта му за капиталови разходи.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №1

2. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №2

3. Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – етерично-маслени култури – лавандула.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №3

4. Питания.

Постоянните комисии ще заседават на 25.10.2018 година /четвъртък/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          /п/
                                       Бехчет Салимов