Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ. 21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 52

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет – Антоново на 25 май 2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Приемане на „Програма за енергийна ефективност в община Антоново за периода 2023 – 2028 г.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 1

Приложение №1

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

2. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 2

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

3. Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост за отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 3

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

4. Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 4

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

5. Питания.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.05.2023 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 09:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АНТОНОВО.

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на Общинския съвет.

 

 ЮСУФ ИСМАИЛОВ

Председател на Общински съвет – Антоново

Превод »