Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

П О К А Н А № 51

                   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 28.05.2019 г. /вторник/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2019 година на община Антоново.

Докладва: Стилияна Кирилова
Директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Омуртаг

Докладна № 1

2. Представяне на отчет за финансовото състояние на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново за 2018 г.

Докладва: инж. Кирил Петров
Управител на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново

Докладна №2

3. Представяне на годишен финансов отчет на „Тузлушка земя” ЕООД, гр. Антоново за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и разпределение на счетоводна печалба за 2018 г. Придобиване на Дълготрайни материални активи.

Докладва: Сезгин Сюлейманов
ВрИД Управител на „Тузлушка земя” ЕООД, гр. Антоново

Докладна №3

4. Отчет за дейността на Общински съвет – Антоново за периода юли – декември 2018 г.

Докладва: Бехчет Салимов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна №4

5. Питания.

Постоянните комисии ще заседават на 28.05.2019 година /вторник/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
  Бехчет Салимов