Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 44

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Предоставяне на земеделски земи за възстановяване на бивши собственици по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №1

2. Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №2

3. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №3

4. Допълване Списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №4

5. Питания.

Постоянните комисии ще заседават на 29.11.2018 година /четвъртък/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          /п/
                                       Бехчет Салимов