Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 20

                    На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 25.03.2021 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в  заседателната зала на Община Антоново при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещението, дезинфекция и т.н., при проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Антоново за периода юли – декември 2020 г.

Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на  ОбС – Антоново

Докладна № 1

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

2. Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. – първи етап.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 2

Приложение

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

  1. Промяна на обслужваща банка на Община Антоново.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 3

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 4. Приемане на Годишен доклад за наблюдението и оценката на Общинския план за развитие на Община Антоново (2014 – 2020 г.) за 2020 година.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 4

Приложение

 Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

  1. Съгласие за ползване на натрупани средства по банкова сметка за чужди средства към РИОСВ – Шумен, от отчисления, направени от Община Антоново по чл. 20 от Наредба 7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 5

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 6. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона на общинската собственост.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 6

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 7. Почистването от храсти и дървесина от земеделските имоти по цени, определени с Приложение № 10 към чл. 62 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 7

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

  1. Подписано изменение на Договор № BG05M9OP001-2.018-0004-C03 от 07.10.2020 година и Искане за удължаване срока на Договора с още 11 (единадесет) дни т. е. за осигуряване на заетост 12 (дванадесет) месеца на допълнително наетите 9 лица на длъжност „Работник поддръжка“ за удължения срок за изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.018-0004 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“ по Процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 8

 Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Питания

 СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.03.2021 г. ОТ 09:00 ЧАСА.

Във връзка с удължаване срока на епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии, ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването. Поканват се на заседание на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии да присъстват само общински съветници, вносители на докладни записки и лица обслужващи дейността на съвета.

 

ЮСУФ ИСМАИЛОВ
Председател на Общински съвет – Антоново