Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

П О К А Н А № 1

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 28.11.2019 год. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Антоново при проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Избор на Временна комисия за подготовка на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

2. Избор на Постоянна комисия по Закона за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

3. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Общински съвет Антоново.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна № 3

Приложение № 1

4. Промяна в структурата на Общинска администрация – Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 4

Приложение №4

 

5. Одобряване на Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 5

6. Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, публична общинска собственост, на основание § 33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 6

7. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2019 година.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 7

 

8. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна №8

9. Определяне на представител на Община Антоново в Асоциация общински гори.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Докладна № 9

 

10. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна № 10

 

11. Определяне представител на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Търговище.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна №11

12. Присъединяване на Председателя на Общински съвет Антоново към Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.
Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на ОбС-Антоново

Докладна № 12

13. Определяне ценоразпис на услугата сеч и извоз до временен склад и продажба на дърва от временен склад.
Докладва: инж.Кирил Петров
Управител на „Тузлушка гора” ЕООД

Докладна №13

Приложение №13

 

14. Питания

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  /п/

                                        Юсуф Исмаилов