Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А № 15

                  На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Антоново при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещението, дезинфекция и т.н., при проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2020 год.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна №1

2. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна №2

Приложение 1

3. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона на общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 3

4. Прекратяването на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от Закона на общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна №4

5. Предоставяне на земеделски земи за възстановяване на бивши собственици по реда на §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона на собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 5

6. Предоставяне на земеделски земи за възстановяване на бивши собственици по реда на §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона на собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 6

7. Предоставяне на информация за дейността на „ Тузлушка гора“ ЕООД град Антоново за периода 20.08.2020 г. до 21.10.2020 г. и необходимостта от финансови средства.
Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна №7

8. Питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания на 27.10.2020 г. от 10:00 ч.

ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти на 27.10.2020 г. от 11:00 ч.

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, поканват се на заседание на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии да присъстват само общински съветници, вносители на докладни записки и лица обслужващи дейността на съвета.

 

ЮСУФ ИСМАИЛОВ
Председател на Общински съвет – Антоново