Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ. 21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 31

                  На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в  заседателната зала на Община Антоново при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещението, дезинфекция и т.н., при проект за

       Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Антоново за периода юли – декември 2021 г.

Докладва: Юсуф Исмаилов
Председател на  ОбС – Антоново

 Докладна № 1

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

  1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Антоново през 2021 година и Годишна план-програма за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Антоново през 2022 година.

Докладва: Исмаил Ибрямов
Зам. кмет на община  Антоново

Докладна № 2

Годишен отчет

План програма

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

  1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

 Докладна №3

Отчет

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

 Докладна № 4

Годишна програма

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 5. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново за 2022 год.

Докладва: Неджатин Мустафов
Зам. кмет на община  Антоново

Докладна № 5

Годишна програма за развитие на читалищната дейност

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 6

             Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

  1. Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

 Докладна № 7

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 8. Предоставяне за ползването на мери, пасища и ливади за стопанската 2022/2023 г.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 8

Годишен план за паша

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

  1.  Осигуряване на временен (краткосрочен) безлихвен заем от бюджета на Община Антоново но РСО „Централна Стара планина“, необходими за изпълнение на проект КОД ЗАНАЯТИ (PGI05964 CRAFTS CODE).

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

Докладна № 9

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Приемане на Общинска стратегия на община Антоново за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 година и План за действие в изпълнение на Общински план на община Антоново за приобщаване, равенство и участие на ромите на община Антоново за 2021 – 2023 година и в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 година на Република България и във връзка със Заповед № 244 от 02.07.2021 на областния управител на област Търговище.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

 Докладна № 10

Приложение

            Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

 

  1. Питания.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.01.2022 г. ОТ 09:30 ЧАСА.

 Във връзка с удължаване срока на епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии, ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването. Поканват се на заседание на Общински съвет – Антоново и на неговите комисии да присъстват само общински съветници, вносители на докладни записки и лица обслужващи дейността на съвета.

 

ЮСУФ ИСМАИЛОВ
Председател на Общински съвет – Антоново

 

 

                                                                                              

 

 

Превод »