Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ. 21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 57

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Антоново на 28.09 2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч.  в заседателната зала на Община Антоново при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Приемане на Отчет за изпълнението на разчета на бюджета на Община Антоново към 30.06.2023 г.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 1

Приложение №1

Приложение №2

2. Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. – втори етап

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 2

Приложение №1

  1.  Корекция на бюджета на Община Антоново.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

 

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 3

Приложение №1

  1. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 4

  1. Отворена процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции към Министерство на енергетиката, Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, инвестиция С 4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 5

  1. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Докладва: Неджатин Мустафов 
Зам. кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 6

  1. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 7

  1. Учредяване на възмездно право на ползване на 150 броя пчелни семейства върху поземлен имот представляващ пл. № 34 в кв. 2 по плана на с. Яребично, община Антоново, област Търговище, с площ 1 300 кв. м. за устройване на постоянен биологичен пчелин.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 8

  1. Отдаване под наем на част от недвижими имоти публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 9

Приложение №1

  1. Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост за отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 10

Приложение №1

  1. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Становища: ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания и ПК по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество, Европейски програми и проекти.

Докладна № 11

  1. Питания.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.09.2023 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 09:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АНТОНОВО.

 Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на Общинския съвет.

   ЮСУФ ИСМАИЛОВ

Председател на Общински съвет – Антоново

 

Превод »