Дневен ред на предстоящо заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО
БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

П О К А Н А № 49

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 25.04.2019 г.  /четвъртък/ от 11:00 часа в  заседателната зала на Община Антоново при проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. Доклад за дейността на НЧ „Христо Ботев -1921” – гр. Антоново за 2018 год. в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново.

Докладва: Даниела Кабакчиева

Председател на НЧ „Христо Ботев -1921” – гр. Антоново

Докладна записка и доклад № 1

2. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Касърга – 1944” – с. Трескавец.

Докладва: Исмаил  Исмаилов

Председател на НЧ „Касърга -1944”- с. Трескавец

 

Докладна записка и доклад №2

 

3. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Пробуда – 1928” – с. Стеврек.

Докладва: Ружди Хабилов

Председател на НЧ „Пробуда -1928”-  с.  Стеврек

 

Докладна записка и доклад №3

  1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Отец Паисий – 1929” – с. Изворово.

Докладва: Йорданка Николова

Председател на НЧ „Отец Паисий-1929”- с.Изворово

Докладна записка и доклад №4

 

5. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Съзнание – 1927” – с. Разделци.

Докладва: Юлвие Кадирова

Председател на НЧ „Съзнание -1927”- с. Разделци

 

  1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Кольо Савов – 1922” – с. Любичево.

Докладва: Али Алиев

Председател на НЧ „Кольо Савов -1922”- с. Любичево

 

7. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Христо Ботев – 1939” – с. Таймище.

Докладва: Лерзан Саидахмедова

Председател на НЧ „Христо Ботев-1939”- с. Таймище

 

 

8. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на „Борис Т. Златков -1928”-с. Добротица.

Докладва: Исмаил Кадиров

Председател на НЧ „Борис Т. Златков-1928” –  с. Добротица

 

9. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Сила  – 1919” – с. Моравка.

Докладва: Донка Иванова

Председател на НЧ „Сила -1919”- с. Моравка

 

10. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Димитър Камбуров – 1951”- с. Длъжка поляна.

Докладва: Николинка Николова

Председател на НЧ  „Димитър Камбуров –1951” –

с.  Длъжка поляна

 

11. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Христо Ботев – 1916” – с. Ястребино.

Докладва:  Ивайло Панайотов

Председател на НЧ „Христо Ботев  -1916”- с. Ястребино

 

  1. Корекция на бюджета на Община Антоново за 2019 год.

Докладва: Хайредин Мехмедов
Кмет на община  Антоново

 

  1. Промяна на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016 г.– 2020 г.

Докладва: Неджатин Мустафов
Зам.-кмет на община  Антоново

 

  1. Приемане на Годишен план за дейностите, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016 – 2020 г.

Докладва: Неджатин Мустафов
Зам.-кмет на община  Антоново

 

  1. Приемане на годишен план за дейностите за личностно развитие на децата и учениците в община Антоново 2019 /по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование/.

Докладва: Неджатин Мустафов
Зам.-кмет на община  Антоново

 

 

  1. Питания.

 

 

 

Постоянните комисии ще заседават на 25.04.2019 година /четвъртък/.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          /п/
                                       Бехчет Салимов