Регистър на Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларации през 2018Декларации през 2019Декларации през 2020Декларации през 2021
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПОДАДЕНИ В ОБЩИНА АНТОНОВО през 2018 г.
№ по ред Име и фамилия Длъжност Вид на декларация Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т. 3 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4
1 Веселина Рафаилова Главен счетоводител ежегодна 1/15.05.2018 г.-премахната
2 Татяна Петрова Директор на дирекция „ФСДУС“ ежегодна 2/15.05.2018 г.
3 Денка Иванова Главен специалист ежегодна 3/22.05.2018 г.-премахната
4 Александра Миланова Младши експерт ежегодна 4/22.05.2018 г.-премахната
5 Милка Иванова Главен експерт ежегодна 5/22.05.2018 г.
6 Маргарита Станчева Главен специалист ежегодна 6/23.05.2018 г.
7 Фатме Алиева Счетоводител ежегодна 7/23.05.2018 г.-премахната
8 Христо Андонов Старши специалист ежегодна 8/25.05.2018 г.-премахната
9 Шенай Рюстем Секретар на МКБППМН ежегодна 9/31.05.2018 г.-премахната
10 Зейнеп Мурадалиева Счетоводител ежегодна 10/1.06.2018 г.
11 Бедрие Реджебова Младши експерт ежегодна 11/4.06.2018 г.
12 Ерджан Реджебов Финансов контрольор ежегодна 12/4.06.2018 г.
13 Гюлтен
Исмаилова-Ахмед
Старши специалист ежегодна 13/4.06.2018 г.
14 Севджан Мехмедова Счетоводител ежегодна 14/4.06.2018 г.
15 Хрюстем Алимов Кметски наместник с. Банковец ежегодна 15/4.06.2018 г.-премахната
16 Сейфетин Сеидахмедов Кметски наместник с. Вельово ежегодна 16/5.06.2018 г.
17 Валентин Енчев Кметски наместник с. Орач ежегодна 18/5.06.2018 г.-премахната
18 Серихан Етемова Началник на отдел „КПТО“ ежегодна 19/5.06.2018 г.
19 Хасан Рамуш Управител на „ЦУДС-Антоново“ ежегодна 20/5.06.2018 г.
20 Исмаил Мехмедов Кметски наместник с. Кьосевци ежегодна 21/5.06.2018 г.-премахната
21 Айсел Ахмедова Главен специалист ежегодна 22/5.06.2018 г.
22 Юсуф Исмаилов Старши експерт ежегодна 23/5.06.2018 г.
23 Мелят Исмаилова Старши експерт ежегодна 24/5.06.2018 г.
24 Светлана Николова Главен специалист ежегодна 25/6.06.2018 г.
25 Вержиния Петрова Старши специалист ежегодна 26/6.06.2018 г.
26 Ремзие Юмерова Кметски наместник с. Дл.поляна ежегодна 27/6.06.2018 г.
27 Ибрям Ибрямов Специалист ежегодна 28/6.06.2018 г.
28 Господин Халачев Директор на дирекция „МПТТТ“ ежегодна 29/6.06.2018 г.-премахната
29 Петинка Петрова-Николова Директор на дирекция „УТЕОП“ ежегодна 30/6.06.2018 г.
30 Гюлтен Исмаилова Алибрямова Главен специалист ежегодна 31/6.06.2018 г.
31 Шенай Юнузова Младши експерт ежегодна 32/6.06.2018 г.
32 Ерджан Мехмедов Началник на отдел „ГРАО“ ежегодна 33/7.06.2018 г.
33 Севгин Хасанов Младши експерт ежегодна 34/7.06.2018 г.
34 Виолета Божилова Кметски наместник на село Малоградец при встъпване в
длъжност
1/7.06.2018 г. 35/7.06.2018 г.
35 Ешреф Ибрямов Кметски наместник с. Крушолак ежегодна 36/7.06.2018 г.
36 Катя Малчева Кметски наместник с. Ястребино ежегодна 37/7.06.2018 г.
37 Джевдет Салимов Кметски наместник на с. Равно село ежегодна 38/7.06.2018 г.-премахната
38 Кадир Кадиров Кметски наместник с. Великовци ежегодна 39/7.06.2018 г.
39 Мехмед Мехмедов Секретар на Община Антоново ежегодна 40/7.06.2018 г.
40 Христина Николаева Главен специалист ежегодна 41/7.06.2018 г.
41 Сидика Шерифова Специалист ежегодна 42/7.06.2018 г.
42 Хюсеин Ахмедов Главен специалист ежегодна 43/8.06.2018 г.
43 Бинназ Адем Кметски наместник с. Г.Златица ежегодна 44/8.06.2018 г.
44 Мехмед Исмаилов Кметски наместник на с. Стара речка ежегодна 45/8.06.2018 г.
45 Ахмед Сеидов Кметски наместник с. Милино ежегодна 46/8.06.2018 г.
46 Марко Марков Младши експерт ежегодна 47/8.06.2018 г.
47 Маргарита Павлова Директор на дирекция „АПИО“ ежегодна 48/8.06.2018 г.
48 Ахмед Ахмедов Главен експерт ежегодна 49/8.06.2018 г.
49 Христина Йовчева Старши счетоводител ежегодна 50/8.06.2018 г.
50 Къймет Ибрямова Директор на ДГ „Шестте ястребинчета“ ежегодна 51/8.06.2018 г.-премахната
51 Стоян Стойнев Кметски наместник с. Девино ежегодна 52/8.06.2018 г.
52 Севгин Махремов Кметски наместник с. Китино ежегодна 53/8.06.2018 г.-премахната
53 Исмет Юнузов Ръководител на Дейност Чистота ежегодна 54/8.06.2018 г.
54 Даниела Кабакчиева Главен специалист ежегодна 55/8.06.2018 г.-премахната
55 Сезгин Ибрямов Специалист при встъпване в
длъжност
2/30.07.2018 г. 57/30.07.2018 г.-премахната
56 Валентина Бонева Младши експерт при встъпване в
длъжност
3/20.11.2018 г. 58/22.11.2018 г.
57 Алиме Ахмедова Младши експерт ежегодна 59/22.11.2018 г.-премахната
58 Йорданка Йорданова Младши експерт при встъпване в
длъжност
4/20.12.2018 г. 60/20.12.2018 г.-премахната

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ – отменен

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПОДАДЕНИ В ОБЩИНА АНТОНОВО през 2019 г.
№ по ред Име и фамилия Длъжност Вид на декларация Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т. 3 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4
1 Ширин Шабанова Счетоводител при встъпване в
длъжност
1/19.03.2019 г. 1/19.03.2019 г.-премахната
2 Божидара Александрова гл. специалист при встъпване в длъжност 2/19.03.2019 г. 2/19.03.2019 г.-премахната
3 Милчо Стоянов кметски наместник с. Орач при встъпване в длъжност 3/20.03.2019 г. 3/15.04.2019 г.
4 Ахмед Сеидов кметски наместник с. Милино ежегодна 4/09.052019 г.
5 Маргарита Станчева главен специалист ежегодна 5/13.05.2019 г.
6 Александра Миланова младши експерт ежегодна 6/13.05.2019 г.-премахната
7 Милка Иванова главен експерт ежегодна 7/13.05.2019 г.
8 Денка Иванова главен специалист ежегодна 8/13.05.2019 г.-премахната
9 Господин Халачев директор на дирекция „МПТТТ“ ежегодна 9/13.05.2019 г.-премахната
10 Валентина Бонева младши експерт ежегодна 10/13.05.2019 г.
11 Маргарита Павлова директор на дирекция „АПИО“ ежегодна 11/13.05.2019 г.
12 Фатме Алиева счетоводител ежегодна 12/13.05.2019 г.-премахната
13 Гюлтен Исмаилова-Ахмед старши специалист ежегодна 13/13.05.2019 г.
14 Хюсеин Ахмедов главен специалист ежегодна 14/13.05.2019 г.
15 Сидика Шерифова специалист ежегодна 15/14.05.2019 г.
16 Христина Николаева главен специалист ежегодна 16/14.05.2019 г.
17 Светлана Николова главен специалист ежегодна 17/14.05.2019 г.
18 Мехмед Мехмедов секретар ежегодна 18/14.05.2019 г.
19 Петинка Петрова директор на д-я „УТЕОП“ ежегодна 19/14.05.2019 г.
20 Татяна Петрова директор на д-я „ФСДУС“ ежегодна 20/14.05.2019 г.
21 Хасан Рамуш управител на „ЦУДС-Антоново“ ежегодна 21/14.05.2019 г.
22 Христо Андонов старши специалист ежегодна 22/14.05.2019 г.-премахната
23 Христина Йовчева старши счетоводител ежегодна 23/14.05.2019 г.
24 Веселина Рафаилова гл. счетоводител ежегодна 24/14.05.2019 г.-премахната
25 Айсел Ахмедова главен специалист ежегодна 25/14.05.2019 г.
26 Ерджан Реджебов финансов контрольор ежегодна 26/14.05.2019 г.
27 Юсуф Исмаилов старши експерт ежегодна 27/14.05.2019 г.
28 Мелят Исмаилова старши експерт ежегодна 28/14.05.2019 г.
29 Ибрям Ибрямов специалист ежегодна 29/14.05.2019 г.
30 Гюлтен Алибрямова главен специалист ежегодна 30/14.05.2019 г.
31 Севгин Хасанов младши експерт ежегодна 31/14.05.2019 г.
32 Серихан Етемова началник на отдел ежегодна 32/15.05.2019 г.
33 Алиме Ахмедова младши експерт ежегодна 33/15.05.2019 г.-премахната
34 Виолета Божилова км. наместник-с. Малоградец ежегодна 34/15.05.2019 г.
35 Шенай Рюстем секретар на МКБППМН ежегодна 35/15.05.2019 г.-премахната
36 Зейнеп Мурадалиева счетоводител ежегодна 36/15.05.2019 г.
37 Марко Марков младши експерт ежегодна 37/15.05.2019 г.
38 Ерджан Мехмедов началник на отдел ежегодна 38/15.05.2019 г.
39 Ахмед Ахмедов гл. експерт ежегодна 39/15.05.2019 г.
40 Севджан Мехмедова счетоводител ежегодна 40/15.05.2019 г.
41 Джевдет Салимов км. наместник-с. Равно село ежегодна 41/15.05.2019 г.-премахната
42 Кадир Кадиров км. наместник-с. Великовци ежегодна 42/15.05.2019 г.
43 Исмаил Мехмедов км. наместник-с. Кьосевци ежегодна 43/15.05.2019 г.-премахната
44 Ремзие Юмерова км. наместник -с. Длъжка поляна ежегодна 44/15.05.2019 г.
45 Севгин Махремов км. наместник-с.Китино ежегодно 45/15.05.2019 г.-премахната
46 Сезгин Ибрямов специалист ежегодно 46/15.05.2019 г.-премахната
47 Катя Малчева км. наместник-с. Ястребино ежегодна 47/15.05.2019 г.
48 Ешреф Ибрямов км. наместник-с. Крушолак ежегодна 48/15.05.2019 г.
49 Сейфетин Сеидахмедов км. наместник-с. Вельово ежегодна 49/15.05.2019 г.
50 Стоян Стойнев км. наместник-с. Девино ежегодна 50/15.05.2019 г.
51 Хрюстем Алимов км. наместник-с. Банковец ежегодна 51/15.05.2019 г.-премахната
52 Мехмед Исмаилов км. наместник -с. Стара речка ежегодна 52/15.05.2019 г.
53 Биназ Адем км. наместник-с. Горна Златица ежегодна 53/15.05.2019 г.
54 Исмет Юнузов ръководител дейност „Чистота“ ежегодна 54/15.05.2019 г.
55 Силвия Стефанова-Методиева счетоводител при встъпване в длъжност 4/28.06.2019 г. 55/15.05.2019 г.
56 Снежана Стефанова мл. експерт при встъпване в длъжност 5/01.08.2019 г. 56/09.08.2019 г.
57 Елисавета Илиева гл. специалист при встъпване в длъжност 6/30.10.2019 г. 57/21.11.2019 г.-премахната
58 Ерхан Селимов км. наместник на с. Равно село при встъпване в длъжност 7/06.12.2019 г. 58/06.12.2019 г.-премахната

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ – отменен

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПОДАДЕНИ В ОБЩИНА АНТОНОВО през 2020 г.
№ по ред Име и фамилия Длъжност Вид на декларация Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т. 3 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4
1 Гюнайдън Адемов км. наместник-с. Черна вода при встъпване в
длъжност
1/10.01.2020 г. 1/10.01.2020 г.
2 Сунай Мехмедов специалист при встъпване в
длъжност
2/20.01.2020 г. 2/20.01.2020 г.-премахната
3 Соколина Димитрова счетоводител при встъпване в
длъжност
3/20.01.2020 г. 3/20.01.2020 г.
4 Ивелина Стойкова специалист при встъпване в
длъжност
4/03.02.2020 г. 4/24.02„2020 г.
5 Атанас Атанасов км. наместник-с.  Китино при встъпване в
длъжност
5/11.02.2020 г. 5/11.02.2020 г.
6 Айтен Мустафова км. наместник-с. Кьосевци при встъпване в
длъжност
6/11.02.2020 г. 6/11.02.2020 г.
7 Иса Мустафа специалист при встъпване в
длъжност
7/24.02.2020 г. 7/24.02.2020 г.
8 Айсун  Исмаилова младши експерт при встъпване в
длъжност
8/24.02.2020 г. 8/24.02.2020 г.-премахната
9 Милка Иванова гл. експерт ежегодна 9/15.04.2020 г.
10 Севгин Хасанов мл. експерт ежегодна 10/23.04.2020 г.
11 Александра Бонева мл. експерт ежегодна 11/24.04.2020 г.-премахната
12 Маргарита Станчева гл. специалист ежегодна 12/24.04.2020 г.
13 Денка Иванова главен специалист ежегодна 13/29.04.2020 г.-премахната
14 Сидика Шерифова ст. специалист ежегодна 14/29.04.2020 г.
15 Светлана Николова гл. специалист ежегодна 15/29.04.2020 г.
16 Вилдан Юмер км. наместник-с. Коноп ежегодна 16/05.05.2020 г.
17 Елисавета Илиева гл. специалист ежегодна 17/05.05.2020 г.-премахната
18 Христо Андонов ст. специалист ежегодна 18/08.05.2020 г.-премахната
19 Мехмед Мехмедов секретар ежегодна 19/11.05.2020 г.
20 Маргарита Павлова директор на дирекция „АПИО“ ежегодна 20/11.05.2020 г.
21 Айсел Ахмедова гл. специалист ежегодна 21/11.05.2020 г.
22 Гюлтен Исмаилова-Ахмед ст. специалист ежегодна 22/12.05.2020 г.
23 Силвия Стефанова-Методиева счетовидител ежегодна 23/13.05.2020 г.
24 Шенай Рюстем секретар на МКБППМН ежегодна 24/13.05.2020 г.-премахната
25 Веселина Рафаилова главен счетоводител ежегодна 25/13.05.2020 г.-премахната
26 Христина Йовчева старши счетоводител ежегодна 26/13.05.2020 г.
27 Йорданка Йорданова счетоводител ежегодна 27/13.05.2020 г.-премахната
28 Снежана Стефанова мл. експерт ежегодна 28/13.05.2020 г.
29 Татяна Петрова мл. експерт ежегодна 29/13.05.2020 г.
30 Ерджан Реджебов финансов контрольор ежегодна 30/13.05.2020 г.
31 Бедрие Реджебова мл. експерт ежегодна 31/13.05.2020 г.
32 Мелят Исмаилова ст. експерт ежегодна 32/13.05.2020 г.
33 Хюсеин Ахмедов гл. специалист ежегодна 33/13.05.2020 г.
34 Христина Николаева гл. специалист ежегодна 34/14.05.2020 г.
35 Ерджан Мехмедов началник на отдел „ГРАО“ ежегодна 35/14.05.2020 г.
36 Севджан Мехмедова счетоводител ежегодна 36/14.05.2020 г.
37 Серихан Етемова началник на отдел „“КПТО“ ежегодна 37/14.05.2020 г.
38 Исмет Юнузов ръководител на дейност „Чистота“ ежегодна 38/14.05.2020 г.
39 Петинка Петрова-Николова директор на дирекция „УТЕОП“ ежегодна 39/14.05.2020 г.
40 Ибрям Ибрямов старши експерт ежегодна 40/14.05.2020 г.
41 Мелиха Мехмедова км. наместник с. Любичево ежегодна 41/14.05.2020 г.
42 Гюлтен Алибрямова главен специалист ежегодна 42/14.05.2020 г.
43 Ахмед Саидов км. наместник ежегодна 43/15.05.2020 г.
44 Бехчет Кадиров км. наместник ежегодна 44/15.05.2020 г.
45 Ивалин Миланов км. наместник ежегодна 45/15.05.2020 г.
46 Стилиян Станчев км. наместник ежегодна 46/15.05.2020 г.
47 Ахмед Ахмедов главен експерт ежегодна 47/15.05.2020 г.
48 Хасан Рамуш управител на ЦУДС ежегодна 48/15.05.2020 г.
49 Стоян Стойнев кметски наместник – с. Девино ежегодна 49/15.05.2020 г.
50 Зейнеп Мурадалиева счетоводител ежегодна 50/15.05.2020 г.
51 Виолета Божилова кметски наместник – с. Малоградец ежегодна 51/15.05.2020 г.
52 Сезгин Ибрямов специалист ежегодна 52/15.05.2020 г.-премахната
53 Зекерие Исмаилов кметски наместник – с. Старчище ежегодна 53/15.05.2020 г.
54 Илхан Ахмедов кметски наместник-с. Таймище ежегодна 54/15.05.2020 г.
55 Саид Юмеров кметски наместник – с. Добротица ежегодна 55/15.05.2020 г.
56 Ешреф Ибрямов кметски наместник – с. Крушолак ежегодна 56/15.05.2020 г.
57 Милчо Стоянов кметски наместник – с.Орач ежегодна 57/15.05.2020 г.
58 Марко Марков младши експерт ежегодна 58/15.05.2020 г.
59 Ремзие Юмерова кметски наместник – с. Длъжка поляна ежегодна 59/15.05.2020 г.
60 Кадир Кадиров кметски наместник – с.Великовци ежегодна 60/08.06.2020 г.
61 Бинназ Адем кметски наместник на с. Горна Златица ежегодна 61/10.06.2020 г.
СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИЯ
62 Хрюстем Алимов кметски наместник в с. Банковец ежегодна 62/24.06.2020 г.-премахната
63 Катя Малчева кметски наместник в с. Ястребино ежегодна 63/24.06.2020 г.
64 Соня Иванова кметски наместник в с. Семерци ежегодна 64/24.06.2020 г.
65 Айсел Алиева кметски наместник в с. Капище ежегодна 65/24.06.2020 г.
66 Хюсеин Хюсеинов кметски наместник в с. Разделци ежегодна 66/25.06.2020 г.
67 Мехмед Исмаилов кметски наместник в с. Стара речка ежегодна 67/25.06.2020 г.
68 Сейфетин Сеидахмедов кметски наместник в с. вельово ежегодна 68/25.06.2020 г.
ПОДАДЕНИ В СРОК – встъпителна
69 Шенихер Ереджебова Счетоводител при встъпване в длъжност 9/17.09.2020 г. 69/17.09.2020 г.
70 Вяра Иванова Счетоводител при всъпване в длъжност 10/18.09.2020 г. 70/18.09.2020 г.
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПОДАДЕНИ В ОБЩИНА АНТОНОВО през 2021 г.
№ по ред Име и фамилия Длъжност Вид на декларация Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4
Превод »