Регистър на Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПОДАДЕНИ В ОБЩИНА АНТОНОВО

 

№ по ред Име и фамилия Длъжност Вид на декларация Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т. 3 Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4
1 Веселина Рафаилова Главен счетоводител ежегодна 1/15.05.2018 г.
2 Татяна Петрова Директор на дирекция „ФСДУС“ ежегодна 2/15.05.2018 г.
3 Денка Иванова Главен специалист ежегодна 3/22.05.2018 г.
4 Александра Миланова Младши експерт ежегодна 4/22.05.2018 г.
5 Милка Иванова Главен експерт ежегодна 5/22.05.2018 г.
6 Маргарита Станчева Главен специалист ежегодна 6/23.05.2018 г.
7 Фатме Алиева Счетоводител ежегодна 7/23.05.2018 г.
8 Христо Андонов Старши специалист ежегодна 8/25.05.2018 г.
9 Шенай Рюстем Секретар на МКБППМН ежегодна 9/31.05.2018 г.
10 Зейнеп Мурадалиева Счетоводител ежегодна 10/1.06.2018 г.
11 Бедрие Реджебова Младши експерт ежегодна 11/4.06.2018 г.
12 Ерджан Реджебов Финансов контрольор ежегодна 12/4.06.2018 г.
13 Гюлтен
Исмаилова-Ахмед
Старши специалист ежегодна 13/4.06.2018 г.
14 Севджан Мехмедова Счетоводител ежегодна 14/4.06.2018 г.
15 Хрюстем Алимов Кметски наместник с. Банковец ежегодна 15/4.06.2018 г.
16 Сейфетин Сеидахмедов Кметски наместник с. Вельово ежегодна 16/5.06.2018 г.
17 Валентин Енчев Кметски наместник с. Орач ежегодна 18/5.06.2018 г.
18 Серихан Етемова Началник на отдел „КПТО“ ежегодна 19/5.06.2018 г.
19 Хасан Рамуш Управител на „ЦУДС-Антоново“ ежегодна 20/5.06.2018 г.
20 Исмаил Мехмедов Кметски наместник с. Кьосевци ежегодна 21/5.06.2018 г.
21 Айсел Ахмедова Главен специалист ежегодна 22/5.06.2018 г.
22 Юсуф Исмаилов Старши експерт ежегодна 23/5.06.2018 г.
23 Мелят Исмаилова Старши експерт ежегодна 24/5.06.2018 г.
24 Светлана Николова Главен специалист ежегодна 25/6.06.2018 г.
25 Вержиния Петрова Старши специалист ежегодна 26/6.06.2018 г.
26 Ремзие Юмерова Кметски наместник с. Дл.поляна ежегодна 27/6.06.2018 г.
27 Ибрям Ибрямов Специалист ежегодна 28/6.06.2018 г.
28 Господин Халачев Директор на дирекция „МПТТТ“ ежегодна 29/6.06.2018 г.
29 Петинка Петрова-Николова Директор на дирекция „УТЕОП“ ежегодна 30/6.06.2018 г.
30 Гюлтен Исмаилова Алибрямова Главен специалист ежегодна 31/6.06.2018 г.
31 Шенай Юнузова Младши експерт ежегодна 32/6.06.2018 г.
32 Ерджан Мехмедов Началник на отдел „ГРАО“ ежегодна 33/7.06.2018 г.
33 Севгин Хасанов Младши експерт ежегодна 34/7.06.2018 г.
34 Виолета Божилова Кметски наместник на село Малоградец при встъпване в
длъжност
1/7.06.2018 г. 35/7.06.2018 г.
35 Ешреф Ибрямов Кметски наместник с. Крушолак ежегодна 36/7.06.2018 г.
36 Катя Малчева Кметски наместник с. Ястребино ежегодна 37/7.06.2018 г.
37 Джевдет Салимов Кметски наместник на с. Равно село ежегодна 38/7.06.2018 г.
38 Кадир Кадиров Кметски наместник с. Великовци ежегодна 39/7.06.2018 г.
39 Мехмед Мехмедов Секретар на Община Антоново ежегодна 40/7.06.2018 г.
40 Христина Николаева Главен специалист ежегодна 41/7.06.2018 г.
41 Сидика Шерифова Специалист ежегодна 42/7.06.2018 г.
42 Хюсеин Ахмедов Главен специалист ежегодна 43/8.06.2018 г.
43 Бинназ Адем Кметски наместник с. Г.Златица ежегодна 44/8.06.2018 г.
44 Мехмед Исмаилов Кметски наместник на с. Стара речка ежегодна 45/8.06.2018 г.
45 Ахмед Сеидов Кметски наместник с. Милино ежегодна 46/8.06.2018 г.
46 Марко Марков Младши експерт ежегодна 47/8.06.2018 г.
47 Маргарита Павлова Директор на дирекция „АПИО“ ежегодна 48/8.06.2018 г.
48 Ахмед Ахмедов Главен експерт ежегодна 49/8.06.2018 г.
49 Христина Йовчева Старши счетоводител ежегодна 50/8.06.2018 г.
50 Къймет Ибрямова Директор на ДГ „Шестте ястребинчета“ ежегодна 51/8.06.2018 г.
51 Стоян Стойнев Кметски наместник с. Девино ежегодна 52/8.06.2018 г.
52 Севгин Махремов Кметски наместник с. Китино ежегодна 53/8.06.2018 г.
53 Исмет Юнузов Ръководител на Дейност Чистота ежегодна 54/8.06.2018 г.
54 Даниела Кабакчиева Главен специалист ежегодна 55/8.06.2018 г.
55 Сезгин Ибрямов Специалист при встъпване в
длъжност
2/30.07.2018 г. 57/30.07.2018 г.
56 Валентина Бонева Младши експерт при встъпване в
длъжност
3/20.11.2018 г. 58/22.11.2018 г.
57 Алиме Ахмедова Младши експерт ежегодна 59/22.11.2018 г.
58 Йорданка Йорданова Младши експерт при встъпване в
длъжност
4/20.12.2018 г. 60/20.12.2018 г.
59 Ширин Шабанова Счетоводител при встъпване в
длъжност
5/19.03.2019 г. 61/19.03.2019 г.
61 Божидара Александрова гл. специалист при встъпване в длъжност 6/19.03.2019 г. 62/19.03.2019 г.
62 Милчо Стоянов кметски наместник с. Орач при встъпване в длъжност 7/20.03.2019 г. 63/15.04.2019 г.

 

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ – отменен