Административни услуги Местни данъци и такси

ВАЖНО!!!
Считано от 01.04.2021 г., Община Антоново има нови банкови сметки в Банка ЦКБ.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – клон Търговище

IBAN-BG72CECB97908421764800
BIC-CECBBGSF

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК – публикуван на 03.07.2023 г.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК – публикуван на 30.06.2023 г.

КАЛКУЛАТОР ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

КОД 442500 – ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО – 2 % ЗА ОБЩИНА АНТОНОВО

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Туристически такси 44 80 12
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) 44 88 66
Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ – Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ 44 88 88
дебитно – контролираща сметка – код за централизация към сметка 7304 44 99 44
дебитно – контролираща сметка – код за преводи от сметка 7304 44 99 88
ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 446500.

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МДТ:

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Справка за задължения и плащания

https://87.120.67.11:9443/OnlineReportWSClient/obligations

Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант – „Продължете към този уеб сайт“
2. ПИН за достъп се издава от МДТ – Антоново лично срещу представяне на лична карта на лицето.
Плащане чрез ИПЕЙ

Превод »