Административни услуги Местни данъци и такси

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 11.01.2024 година стартира кампанията по събирането на местни данъци и такси за 2024 година.

Призоваваме Ви, да се възползватe от възможността да заплатите своите задължения с 5 % отстъпка, в срок до 30 април 2024г.

Плащанията може да се извършат:

  • в брой на гише №5 в Центъра за административно обслужване /ЦАО/;
  • чрез ПОС терминал с банкова карта на гише №5 в ЦАО;
  • по банков път;
  • на касите на „Изипей“.

Телефони за връзка: 06071/ 23-49, GSM: 0888279893

 

Община Антоново не покачва такса битови отпадъци за 2024 година

          Кмета на Община Антоново г-н Хайредин Мехмедов съобщи, че за 2024 година няма да увеличават местните данъци и такса битови отпадъци, а ще ги запазят в същия размер. Такса битови отпадъци ще остане непроменена както за жилищни, така и за нежилищните имоти на граждани и фирми.

Тези размери на таксата са променени последно през 2016 година и вече 8 години са същите въпреки, че непокриват и на половина разходите по различните дейности на План-сметката по събиране и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

 

ВАЖНО!!!
Считано от 01.04.2021 г., Община Антоново има нови банкови сметки в Банка ЦКБ.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – клон Търговище

IBAN-BG72CECB97908421764800
BIC-CECBBGSF

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32, ал. 4 от ДОПК – публикувано на 15.04.2024 г.

Протокол за актове за установяване на задължения за неплатени задължения по Декларации по чл. 14 от ЗМДТ – публикуван на 15.04.2024 г.

Протокол за изготвени уведомления за действия за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 2, т. 1 от ДОПК за неплатени задължения по декларации по чл. 14 от ЗМДТ – публикуван на 11.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 182, ал. 3, т. 1 ОТ ДОПК – публикувано на 11.04.2024 г.

КАЛКУЛАТОР ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

КОД 442500 – ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО – 2 % ЗА ОБЩИНА АНТОНОВО

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Туристически такси 44 80 12
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) 44 88 66
Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ – Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ 44 88 88
дебитно – контролираща сметка – код за централизация към сметка 7304 44 99 44
дебитно – контролираща сметка – код за преводи от сметка 7304 44 99 88
ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 446500.

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МДТ:

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Справка за задължения и плащания

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТБО

Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант – „Продължете към този уеб сайт“
2. ПИН за достъп се издава от МДТ – Антоново лично срещу представяне на лична карта на лицето.
Плащане чрез ИПЕЙ

Превод »