Административни услуги Местни данъци и такси

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МДТ:

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

2014 Издаване на удостоверение на дължим размер на патентния данък

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2393 2395 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж, на ползване, на недвижим имот и незавършено строителство

2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Декларация за облагане с патентен данък

Декларация за продадено МПС

Декларация по чл. 71 от ЗМДТ

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Декларация по чл. 32 от ЗМДТ

Декларация по чл. 49 от ЗМДТ

Декларация по чл. 61 р от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Заявление за определяне на такса битови отпадъци

Декларация за освобождаване от такса смет

 

Справка за задължения и плащания –

https://87.120.67.11:9443/OnlineReportWSClient/obligations

Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант – „Продължете към този уеб сайт“
2. ПИН за достъп се издава от МДТ – Антоново лично срещу представяне на лична карта на лицето.

 

СЪОБЩЕНИЕ – Плащане чрез ИПЕЙ

 

„Търговска Банка Д“ АД – финансов център Търговище

IBAN-BG05DEMI92408400038672

BIC-DEMIBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Туристически такси 44 80 12
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) 44 88 66
Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ – Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ 44 88 88
дебитно – контролираща сметка – код за централизация към сметка 7304 44 99 44
дебитно – контролираща сметка – код за преводи от сметка 7304 44 99 88
 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 446500.