Телефонен указател на общинска администрация

Длъжност / служба Служител Тел. №
Хайредин Мустафов Мехмедов КМЕТ Централа 06071/ 22 22, вътр. 21
Юсуф Исмаилов Исмаилов Председател на Общински Съвет 21 01; вътр. 46
Емине Феимова Якубова Заместник-кмет 22 14; вътр. 26
Неджиб Ашимов Ашимов Заместник-кмет вътр. 48
Неджатин Ахмедов Мустафов Заместник-кмет 22 28; вътр. 23
Мехмед Ахмедов Мехмедов Секретар на община 22 67; вътр. 24
Арх. Светлана Спасова Главен архитект вътр. 29
Ерджан Исмаилов Реджебов Финансов контрольор вътр. 42
Секретар на МКБППМН вътр. 25
Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“
Маргарита Георгиева Павлова Директор на дирекция „АПИО“ вътр. 35
Отдел „ГРАО“
Ерджан Ахмедов Мехмедов Началник отдел „ГРАО“ 22 61; вътр. 45
Светлана Димитрова Николова главен специалист 22 61; вътр. 45
Севгюл Мустафова Садулова старши специалист 22 61; вътр. 45
Сидика Ереджебова Шерифова специалист – Деловодител вътр. 40, 0884038339
Улвие Адемова Юсуфова Главен юрисконсулт вътр. 27
ОТДЕЛ „КПТО“
Серихан Ашимова Етемова Началник отдел „КПТО” вътр. 27
инж. Мелят Байрямалиева Исмаилова Главен експерт „ИО“ вътр. 37
Христина Любенова Николаева Главен специалист вътр. 35
Хюсеин Салиев Ахмедов Главен специалист „Гражданска защита“ 23 18; вътр. 41
Нефизе Мустафова Ахмедова Технически сътрудник вътр. 22
Неслихан Ерджанова Ахмедова Главен специалист – ОбС вътр. 35
Гюлтен Ахмедова Исмаилова Старши специалист „Деловодство“ вътр. 42
Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Татяна Петрова Петрова Директор на дирекция 22 63, вътр. 20
Зейнеп Орхан Мурадалиева Гл.счетоводител вътр. 33
Христина Асенова Йовчева Старши счетоводител вътр. 33
Силвия Станчева Стефанова-Методиева Счетоводител вътр. 33
Севджан Емин Мехмедова Счетоводител вътр. 33
Веселина Динчева Рафаилова Счетоводител вътр. 33
Соколина Димитрова счетоводител вътр. 32
Ибрям Алиев Ибрямов старши експерт вътр. 38
Ивелина Петрова Стойкова Специалист вътр. 38
Шефкет Мустафов Хасанов Старши специалист вътр. 28
Дирекция „Устройство на територията, екология, образование и проекти”
инж. Петинка Стоянова Петрова Директор на дирекция вътр. 29
инж. Севгин Байрамалиев Хасанов Младши експерт вътр. 29
Гюлтен Исмаилова Алибрямова Главен специалист вътр. 29
Соня Стефанова старши специалист вътр. 29
Ахмед Акъев Ахмедов Главен експерт-еколог 24 85; вътр.25
Снежана Стефанова специалист вътр. 25
Милка Иванова Иванова Главен експерт „Проекти“ вътр. 37
Шенай Мустафова младши експерт вътр. 25
Дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм”
Бедрие Ахмед Реджебова Директор на дирекция 23 49, вътр. 36
Маргарита Панайотова Станчева Главен специалист вътр. 36
Мергюл Идрисова Юсеинова Главен специалист вътр. 36
Ренета Василева Соколова Главен специалист вътр. 36
Вяра Драгомирова Иванова Младши експерт вътр. 34
Обредни дейности
Вержиния Пенкова Петрова специалист вътр. 45

 

Превод »