Телефонен указател на общинска администрация

Длъжност / служба Служител Тел. №
Хайредин Мустафов Мехмедов КМЕТ Централа 06071/ 22 22, вътр. 21
Юсуф Исмаилов Исмаилов Председател на ОбС 21 01; вътр. 46
инж. Исмаил Халилов Ибрямов Заместник-кмет 22 14; вътр. 26
Неджиб Ашимов Ашимов Заместник-кмет вътр. 48
Неджатин Ахмедов Мустафов Заместник-кмет 22 28; вътр. 23
Мехмед Ахмедов Мехмедов Секретар на община 22 67; вътр. 24
Ерджан Исмаилов Реджебов Финансов контрольор вътр. 42
Шенай Севгин Рюстем Секретар на МКБППМН вътр. 25
Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“
Маргарита Георгиева Павлова Директор на дирекция „АПИО“ вътр. 35
Отдел „ГРАО“
Ерджан Ахмедов Мехмедов Началник отдел „ГРАО“ 22 61; вътр. 45
Светлана Димитрова Николова главен специалист 22 61; вътр. 45
Елисавета Любомирова Илиева главен специалист вътр. 45
Сидика Ереджебова Шерифова специалист – Деловодител вътр. 40
Улвие Адемова Юсуфова Главен юрисконсулт вътр. 27
ОТДЕЛ „КПТО“
Серихан Ашимова Етемова Началник отдел „КПТО” вътр. 27
инж. Мелят Байрямалиева Исмаилова Старши експерт „ИО“ вътр. 37
Христина Любенова Николаева Главен специалист вътр. 35
Хюсеин Салиев Ахмедов Главен специалист „Гражданска защита“ 23 18; вътр. 41
Шенихер Ереджебова Технически сътрудник вътр. 22
Айсел Ахмедова Ахмедова Главен специалист – ОбС вътр. 35
Гюлтен Ахмедова Исмаилова Старши специалист „Деловодство“ вътр. 42
Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Татяна Петрова Петрова Директор на дирекция 22 63, вътр. 20
Веселина Динчева Рафаилова Гл.счетоводител вътр. 33
Христина Асенова Йовчева Старши счетоводител вътр. 33
Силвия Станчева Стефанова-Методиева Счетоводител вътр. 33
Севджан Емин Мехмедова Счетоводител вътр. 33
Зейнеп Мурадалиева

Йорданка Йорданова

Счетоводител

Счетоводител

вътр. 33

вътр. 33

Соколина Димитрова Счетоводител вътр. 32
Ибрям Алиев Ибрямов Специалист вътр. 38
Христо Борисов Андонов Старши специалист вътр. 28
Дирекция „Устройство на територията, екология, образование и проекти”
инж. Петинка Стоянова Петрова Директор на дирекция вътр. 29
Арх. Светлана Спасова Главен архитект вътр. 29
инж. Севгин Байрамалиев Хасанов Младши експерт вътр. 29
Гюлтен Исмаилова Алибрямова Главен специалист вътр. 29
Сунай Ерджанов Мехмедов Младши експерт вътр. 29
Ахмед Акъев Ахмедов Главен експерт 24 85; вътр. 25
Снежана Стефанова младши експерт вътр. 25
Милка Иванова Иванова Главен експерт „Проекти“ вътр. 37
Дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм”
Директор на дирекция 23 49, вътр. 36
Маргарита Панайотова Станчева Главен специалист вътр. 36
Денка Добрева Иванова Главен специалист вътр. 36
Младши експерт вътр. 34
Александра Ивалинова Бонева Младши експерт вътр. 36
Обредни дейности
Вержиния Пенкова Петрова специалист вътр. 45