Въпроси и отговори относно Водопровод Семерци-Добротица-Любичево и реконструкция на водопроводна мрежа с. Трескавец

ВЪПРОС: В количествената сметка за обект: Водопровод – Семерци, Добротица,

Любичево, Община Антоново, в раздел 1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ,

позиция 2: Пол. тръби вис. пл. РЕ – НD 1 МРА Ф 200 е записано ед. мярка – мл.

и количество 44884.00

Въпроси:

1. Каква е вярната цифра за дължина на необходимите тръби?

2. Каква цифра за доставка и монтаж на тръбите да се оферира в

количествено – стойностната сметка?

ПОСТЪПИЛ НА 12.04.2013 г.

ОТГОВОР: В количествената сметка за обект: Водопровод – Семерци, Добротица, Любичево, община Антоново, в раздел І. „Доставка и монтаж тръби”, позиция 2. Пол. тръби вис. пл. РЕ-HD 1МРА ф200 вярното количество е 4884 мл.

Възникналото недоразумение е в резултат на допусната техническа грешка, за което молим да ни извините.

ОТГОВОРЕНО НА 15.04.2013 г.

ВЪПРОС: Къде може да открием количествената сметка за втората част на поръчката „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Трескавец, общ. Антоново, обл. Търговище?

ПОСТЪПИЛ НА 15.04.2013 г.

ОТГОВОР: Количествената сметка може да намерите на долния линк

Реконструкция проект

ОТГОВОРЕНО НА 15.04.2013 г.

ВЪПРОС: Моля да ни разясните необходимо ли е всеки участник, член на обединение/консорциум да притежава ІV група, І-ва категория строежи по удостоверението за вписване на участника в ЦПРС ?

ПОСТЪПИЛ НА 25.04.2013 г.

Е даден некоректен ОТГОВОР: Всеки участник член на обединение/консорциум трябва да притежава ІV група, І-ва категория строежи по удостоверението за вписване на участника в ЦПРС.

ОТГОВОРЕНО НА 29.04.2013 г.

Коректен отгвор : “ Към участниците в процедурата е поставено изискването да притежават регистрация в ЦПРС за ІV група, І-ва категория строежи . В случай, че участникът е обединение или консорциум ,  изискването се прилага съобразно разпределението на видовете работи в договора за създаване на обединение/консорциум, които ще бъдат извършвани от всеки от партньорите в обединението/консорциума.

ОТГОВОРЕНО НА 13.05.2013 г.

ВЪПРОС: В КС Водопровод – Семерци, Добротица, Любичево, моля да уточните количествата на позиции №5-засипване около тръби с пясък – дали е 14 886.53 и позиция №6 – обратен насип з.почви – дали е 11 133.00?

ПОСТЪПИЛ НА 29.04.2013 г

ОТГОВОР: В КС Водопровод – Семерци, Добротица, Любичево количествата са както следва:

1. Количество по позиция №5 – засипване с пясък около тръби е 7 012.08 м3

2. Количеството по позиция №6 – обратен насип с земни почви е 11 133 м3

3. Общото количество обратен насип земни и скални е 14 886.53 м3

ОТГОВОРЕНО НА 30.04.2013 г.

ВЪПРОС: В Общите условия т.1.7 Прогнозна стойност на поръчката поз.3 Непредвидени разходи – е записано, че са 5% от прогнозната стойност на СМР и до 225 908,00 лв. без ДДС. Моля да потвърдите, че щом стойността може да е до 225 908,00 лв. без ДДС, то и процентите могат да варират до 5% (т.е. 1%, 2%, 3%, 4% или 5%)?

ПОСТЪПИЛ НА 07.05.2013 г.

ОТГОВОР: Да може, като максималната стойност на непредвидените розходи е 5% от 225 908.00 лв.

ОТГОВОРЕНО НА 10.05.2013 г.

ОТГОВОР: Коригираме отговор на въпрос постъпил 07.05.2013 г. като уточняваме че максималната стойност на непредвидените розходи е 5% които се равнява на  225 908.00 лв.

ОТГОВОРЕНО НА 13.05.2013 г.

ВЪПРОС: В раздел VI – Подготовка на офертата в подточки 6.2.1; 6.2.2 и 6.2.3 са описани съдържанията на пликове 1, 2 и 3.

1. Не е посочено, в кой плик трябва да се постави Проекто-договора и какви реквизити трябва да съдържа той?

2. Необходимо ли е договора да се попълва от участника оферент или празния образец да бъде само подписан и представен в съответния плик?

ПОСТЪПИЛ НА 09.05.2013 г.

ОТГОВОР: Не е необходимо да се попълва договора и да се представя. В том 2 – указания за участие в процедурата, т.6.2 съдържание на офертата, в подточка 12 възложителя изисква представянето на оргинална декларация за приемане на условията в проекта на договора.

ОТГОВОРЕНО НА 10.05.2013 г.

ВЪПРОС: Моля да потвърдите че ако един от членовете на обединение/консорциум по разпределение в споразумението за създаване на обединение/консорциум ще извършва СМР на подобект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Трескавец, общ. Антоново, обл. Търговищеда не е необходимо да притежава ІV група, І-ва категория строежи по удостоверението за вписване на участника в ЦПРС ?

ПОСТЪПИЛ НА 09.05.2013 г.

ОТГОВОР: Потвърждаваме. Не е необходимо, в случай, че съгласно разпределението на работите в договора за създаване на обединение/консорциум е изрично записано , че този партньор ще изпълнява само и единствено СМР, за което не се изисква ІV група, І-ва категория строежи, съгласно Наредба №1 на МРРБ  за номенклатурата на видовете строежи

ОТГОВОРЕНО НА 13.05.2013 г.

ВЪПРОС: В образец №16 т. 7. Предлагаме гаранционен за изпълнени СМР …… години съгласно Наредба 2.

Възложителят ще приеме ли за допустимо гаранционният срок да бъде разделен т.к. за различните СМР минималните гаранционни срокове са различни, както следва:

1. ВиК мрежи ………… години

2. Асфалтови работи ………… години

ПОСТЪПИЛ НА 09.05.2013 г.

ОТГОВОР: Да, възложителят ще приеме гаранционният срок да бъде разделен.

ОТГОВОРЕНО НА 10.05.2013 г.

ВЪПРОС: В образците на документите липсва образец на Банкова гаранция за участие. Това означава ли, че същата ще бъде приета от Възложителя, ако е даден образец от съответната банка.

ПОСТЪПИЛ НА 10.05.2013 г.

ОТГОВОР: Образец №14 приложен към документацията за участие е образец за банкова гаранция. Може да бъде приложен образец на съответната банка но същият трябва да съдържа всички реквизити на образеца на Възложителят.

ОТГОВОРЕНО НА 10.05.2013 г.

Превод »