Достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Антоново за сферата на дейност на Община Антоново за 2021 г.
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общината за сферата на дейност за 2020 г.
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
2 - Заявление за достъп до обществена информация
Протокол за приемане на устно заявление

Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане на разходите по предоставяне на достъп до исканата информация, съгласно Заповед № ЗМФ- 1472 на Министъра на финансите от 29.11.2011 г. /обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011г./, според вида на носителя:

Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва:

Дискета — един брой — 0.50 лв.
CD — един брой — 0.50 лв.
DVD — един брой — 0.60 лв.
Разпечатване – една страница /А4/ – 0.12 лв.
Ксерокопие — една страница /А4/ – 0.09 лв.
Факс – една страница /А4/ – 0.60 лв.
Видеокасета — един брой — 3.25 лв.
Аудиокасета – един брой — 1.15 лв.
Писмена справка – една страница /А4/ – 1.59 лв.

Заплащането на разходите се осъществява по банкова сметка на община Антоново в Банка ЦКБ.

Централна кооперативна банка АД – клон Търговище
IBAN-BG72CECB97908421764800, BIC-CECBBGSF, код за вид плащане 448007 на каса в Център за административно обслужване.


Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2015 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2016 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2017 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2018 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2019 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2020 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2021 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2022 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2023 г.

Превод »