Публична покана за комплексна доставка на хранителни продукти с 3 обособени позиции

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на ЦДГ – Антоново, за извършване на социална услуга
Документация за Публична покана за хранителни продукти

Превод »