Административно-технически услуги по Общинска собственост

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение


Тръжни или конкурсни книжа за общински обекти:
1. За продажба чрез приватизация 150,00 лв
2. За продажба по ЗОС при цена на имота
  – до 5 хил.лв. 70,00 лв
  – от 5 хил.лв.  до 30 х.лв. 140,00 лв
  – над 30 хил.лв. 200,00 лв
3. За учредяване право на строеж 50,00 лв
4. За отдаване под наем на язовири 60,00 лв
5. За отдаване под наем на обекти за стопанска дейност 20,00 лв
6. За отдаване под наем на земеделска земя 20,00 лв
7. За концесии 150,00 лв

 

Превод »