Административно-технически услуги Устройство на територията

Заявление за издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и др. за строителни площадки, съгласно чл.157, ал.7 от Закон за уствойство на територията (ЗУТ)

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване на виза за проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2112 Издаване на разрешение за строеж

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Превод »