Административни услуги по Селско стопанство и екология

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Превод »