Обяви

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №268/10.11.2020 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IХ в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 1023 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0350/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 251 / две хиляди двеста петдесет и един / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 840 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0351/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 1 848 / хиляда осемстотин четиридесет и осем / лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 930 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0352/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 046 / две хиляди четиридесет и шест / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 26.11.2020 год. от 13.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 03.12.2020 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

 

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №248/08.10.2020 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ в кв.16 по плана на с.Стеврек, с площ 1400 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №1539/06.08.2010 г., при начална тръжна цена 3 500 / три хиляди и петстотин / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІIІ в кв.16 по плана на с.Стеврек, с площ 942 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №1540/06.08.2010 г., при начална тръжна цена 2 355 / две хиляди триста петдесет и пет / лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XХV – 178 в кв.16 по плана на с.Стеврек, с площ 1056 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2780/15.09.2020 г., при начална тръжна цена 2 640 / две хиляди шестстотин и четиридесет / лева. без ДДС;

2. Търгът ще се проведе на 27.10.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 03.11.2020 год. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:
– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.
– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.
 2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 08.09.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 15.09.2020 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.
 7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

Публикувана на 24.08.2020 г.

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 193 от 13.07.2020 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба движимо и недвижимо имущество – общинска собственост, както следва:

1.1. Лек автомобил ЛАНДРОВЕР ФРИЛАНДЕР 1.8, рег.№ Т 6777 КТ, първоначална регистрация 01.04.1999 г., рама SALLNABA8XA644891, двигател № 18K157122, бензин, обем на двигател 1796 куб.см, мощност 88 КВТ, собствено тегло 1530 кг, механична скоростна кутия, цвят сив със следното състояние: физическо износване на останалите възли и детайли съответства на възрастта на автомобила, гуми за подмяна, при начална тръжна цена 1 000  / хиляда / лева., без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIIІ в кв.35 по плана на гр.Антоново, с площ 340 кв.м., отреден за търговия – незастроен описан в АОС №0585/14.12.2001 г., при начална тръжна цена 2 720 / две хиляди седемстотин и двадесет / лева., без ДДС;

1.3.  Поземлен имот с идентификатор №16211.60.15 с площ 91 293 / деветдесет и един двеста деветдесет и три / кв.м., в землището на с.Горна Златица в местност „НАДАЗЛЪК” с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – Изоставена орна земя при неполивни условия – 9, описан в АОС №2777/17.07.2020 г., при начална тръжна цена 23 000 / двадесет и три хиляди / лева., без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 01.09.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 08.09.2020 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 17.08.2020 г.

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.
 2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 30.07.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 06.08.2020 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.
 7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

 

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №169/08.07.2020 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

1.1.Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIIІ в кв.27 по плана на с.Добротица, с площ 2916 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2766/04.05.2020 г., при начална тръжна цена 7 000 / седем хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІX в кв.27 по плана на с.Добротица, с площ 2390 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2767/04.05.2020 г., при начална тръжна цена 5 740 / пет хиляди седемстотин и четиридесет / лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X в кв.27 по плана на с. Добротица, с площ 1350 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2768/04.05.2020 г., при начална тръжна цена 3 240 / три хиляди двеста и четиридесет / лева. без ДДС;

2. Търгът ще се проведе на 28.07.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 04.08.2020 год. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:
– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.
– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 155 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Антоново

 О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна общинска собственост представляващи:

1.1. част от недвижим имот –   публична общинска собственост, с площ 4 кв.м., разположен в помещение на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация на бул.”Тузлушки герои”№ 26 в гр.Антоново, за инсталиране на АТМ устройство /банкомат/ при начален месечен наем 40.00 лв. без включен ДДС за срок от 5 години.

 1. Търгът ще се проведе на 02.07.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 09.07.2020 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. в касата на ОЦУИГ гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозити за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Апартамент №5, ет. 2, вх.б, в гр. Антоново ул. „Тузлушки Герой” №67, / ДЖБ 2 / състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ 39.33 кв.м., изба №10 с площ 12.92 кв.м. и 1,46 ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж, построена през 1982 г. описан в АОС № 2067/25.11.2013 год. при начална тръжна цена 15 000 лв.  / петнадесет хиляди лева /. без ДДС

 1. Търгът ще се проведе на 05.05.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 12.05.2020 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1, на общината след заплащане на цена:

– 140.00 лева в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № 98 от 01.04.2020 г. на Кмета на Община Антоново.

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, за срок от 10 години, както следва:
1.1. Поземлен имот /нива/, представляваща имот № 69136.2.4 с площ 872 кв.м., V категория в землището на с. Старчище и построената в него селскостопанска града със затроена площ 138 кв.м., описан в акт за общинска собственост № 2760/16.03.2020 г., при начален годишен наем – 207 лв.без включен ДДС.
1.2. УПИ I-143 в кв.17 по плана на с. Семерци с площ 3 дка за обработване описан в акт за общинска собственост № 0862/12.12.2003 г., при начален годишен наем 60 лв. без ДДС.
2. Търгът ще се проведе на 21.04.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 28.04.2020 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
4. Депозит за участие в размер на 20 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № 99 от 01.04.2020 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, за срок от 10 години както следва:
1.1. Помещение „лекарски – кабинет” разположен на първи етаж, в сграда – бившата Поликлиника находящ се на бул.”Тузлушки Герои” №60 в гр.Антоново с обща площ 22 кв.м., описан в акт за общинска собственост №2668/17.05.2018 г., при начален месечен наем – 15.40 лв. без включен ДДС.
1.2 Помещение „зъболекарски – кабинет” разположен на първи етаж, в Здравна служба находящ се в с.Трескавец с обща площ 15 кв.м., описан в акт за общинска собственост №2291/30.06.2014 г., при начален месечен наем – 10.50 лв. без включен ДДС.
1.3Помещение „лекарски – кабинет” разположен на първи етаж, в Здравна служба находящ се в с.Трескавец с обща площ 12 кв.м., описан в акт за общинска собственост №2291/30.06.2014 г., при начален месечен наем – 8.40 лв. без включен ДДС.
1.4 Помещение „лекарски – кабинет” разположен на първи етаж, в сграда Кметство и Здравна служба находящ се в с.Таймище с обща площ 16 кв.м., описан в акт за общинска собственост №0088/28.10.1998 г., при начален месечен наем – 11.20 лв. без включен ДДС.
2. Търгът ще се проведе на 21.04.2020 г. от 13.30 ч., в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 28.04.2020 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. в с включен ДДС в касата на общината до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
5. Документи за участие в търга, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Центъра за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 76 от 11.03.2020 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови, за срок от 25 години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 10584.3.25, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м. ЧАКМАК БУНАР, Общинска частна, категория 5, НТП Нива, площ 37471 кв.м., за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови

1.2. Поземлен имот 10584.6.33, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м.                  АК ТОПРАК, Общинска частна, категория 4, НТП Нива, площ 24127 кв.м, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови

 1. Търгът ще се проведе на 07.04.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 14.04.2020 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
 3. Депозит за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот XXX кв.12 по плана на с. Разделци, с  площ  780 / седемстотин и осемдесет / кв.м, построена в него: Еднаетажна масивна сграда със застроена площ 192 / сто деветдесет и две / кв.м, отреден за „търговия и обществено обслужване“., описан в Акт за частна общинска собственост №2734 /01.07.2019 год., при начална тръжна цена 7 400    / седем хиляди и четиристотин / лева. без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 66175.100.1 с площ  9292 /  девет хиляди двеста и деветдесет и два / кв.м,  в землището на с. Семерци, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – 6, описан в Акт за частна общинска собственост №2736 /22.07.2019 год., при начална тръжна цена    4 700 / четири хиляди и седемстотин / лева.

 1. Търгът ще се проведе на 09.10.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 16.10.2019 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една стопанска година 2019/2020.
 2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 03.09.2019 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.
 7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 

 

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ – Урегулиран поземлен имот І кв.29 по плана на гр.Антоново, кв. Еревиш с площ 1560 / хиляда петстотин и шестдесет / кв.м., незастроен отреден за жилищно строителство, описан в Акт за общинска собственост № 2730/10.06.2019 год. при начална тръжна цена 6 240 / шест хиляди двеста и четиридесет / лева. без ДДС;
 2. Търгът да се проведе на 06.08.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 13.08.2019 год. в същата зала и същия час.
 3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 140.00 лева в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 4. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една стопанска година 2019/2020.
2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
4. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /
5. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 25.07.2018 г. в същата зала и същия час.
6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.
7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 118 от 08.04.2019 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот парцел IX в кв.11 по плана на с.Коноп, с площ от 348 / триста четиридесет и осем / кв.м . заедно с построената в него през 1987 г., – АВТОСПИРКА със застроена площ 61 кв.м., с МЖБ-конструкция, отреден за търговия и обществено обслужване, описан в Акт за общинска собственост № 2719/08.03.2019 год., при начална тръжна цена 3 000 / три хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот парцел VІ кв.43 по плана на с.Изворово, представляващ – Търговски обект /сладкарница/ със складови и сервизни помещения, разположен в източната част на І-вия етаж от триетажна масивна сграда „Кметство“. Застроена площ на обекта -126 кв.м. и съответните ид.части от общите части на сградата, описан в Акт за общинска собственост № 2221/07.01.2014 год., при начална тръжна цена 10 000 / десет хиляди / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 08.05.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 15.05.2019 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 119 от 08.04.2019 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна общинска собственост представляващи:

1.1. част от недвижим имот –   публична общинска собственост, с площ 4 кв.м., разположен в помещение на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация на бул.”Тузлушки герои”№ 26 в гр.Антоново, за инсталиране на АТМ устройство /банкомат/ при начален месечен наем 40.00 лв. без включен ДДС за срок от 10 години.

1.2. Урегулиран поземлен имот ІІ-143 в кв.17 по плана на с.Семерци с площ 3 дка за обработване с начален годишен наем 60 лв. без ДДС за срок от 10 години.

 1. Търгът ще се проведе на 08.05.2019 год. от 14.00 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 15.05.2019 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозити за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 94 от 11.03.2019 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба движимо и недвижимо имущество – общинска собственост, както следва:

1.1. Лек автомобил Ауди А6, рег.№ Т 6363 СТ, първоначална регистрация 01.01.2005 г., рама WAUZZZ4F55N013284, двигател № BMK01096, дизел, обем на двигател 2867 куб.см, мощност 165 КВТ, собствено тегло 1865 кг, автоматична скоростна кутия, цвят сив металик, при начална тръжна цена 3 000 / три хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Лек автомобил ЛАНДРОВЕР ФРИЛАНДЕР 1.8, рег.№ Т 6777 КТ, първоначална регистрация 01.04.1999 г., рама SALLNABA8XA644891, двигател № 18K157122, бензин, обем на двигател 1796 куб.см, мощност 88 КВТ, собствено тегло 1530 кг, механична скоростна кутия, цвят сив , при начална тръжна цена 1 500 / хиляда и петстотин / лева. без ДДС;

1.3. Лек автомобил ВАЗ 21051 1200 С, рег.№ Т 7858 АС, първоначална регистрация 01.01.1992 г., рама ХТА210510Р1327942, двигател – 21012467202, бензин, обем на двигател 1198 куб.см, мощност 45 КВТ, собствено тегло 1000 кг, механична скоростна кутия, цвят бял, при начална тръжна цена 250 / двеста и петдесет / лева. без ДДС;

1.4. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І в кв.7  по плана на с.Таймище, с площ 1330 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0398/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 3 000 / три хиляди / лева. без ДДС;

1.5. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІI в кв.7  по плана на с.Таймище, с площ 1482 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0399/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 3 300 / три хиляди и триста / лева. без ДДС;

1.6. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV в кв.7  по плана на с.Таймище, с площ 1092 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0401/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 2 500 / две хиляди и петстотин / лева. без ДДС;

1.7. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XІ в кв.7  по плана на с.Таймище, с площ 1102 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0403/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 2 500 / две хиляди и петстотин / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 04.04.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 11.04.2019 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

 

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14