Обяви

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №176/01.04.2021 г. на Кмета на Община Антоново

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 930 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0353/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 046 / две хиляди четиридесет и шест / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 832 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0354/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 1 830 /хиляда осемстотин и тридесет / лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 986 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0355/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 169 / две хиляди сто шестдесет и девет / лева. без ДДС;

1.4. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XV в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 910 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0356/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 002 / две хиляди  и два / лева. без ДДС;

1.5. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 900 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0357/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 1 980 / хиляда деветстотин и осемдесет / лева. без ДДС;

1.6. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 972 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0358/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 138 / две хиляди сто тридесет и осем / лева. без ДДС;

1.7. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 1 250 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0359/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 750 / две хиляди седемстотин и петдесет / лева. без ДДС;

1.8. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V в кв.4а по плана на с. Таймище, с площ 2 200 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0390/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 4 840 /четири  хиляди осемстотин и четиридесет / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 20.04.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 27.04.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 05.04.2021 г.

 

Община Антоново

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №112/09.02.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

1.1. част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 2 кв.м. терен разположен пред входа на старото кметство в с. Моравица, описан в акт за общинска собственост №0665/18.07.2002 год, за монтиране на “Машина за топли напитки”  при начален месечен наем 45 лева., без включен ДДС,

 1. Търгът да се проведе на 25.02.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за имота, повторен търг ще се проведе на 04.03.2021 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. на гише №2 в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

публикувана на 10.02.2021 г.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №28/29.01.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II в кв.1 по плана на гр.Антоново, с площ 6950 кв.м., отреден за производствена и складова дейност – незастроен описан в АОС №2465/28.07.2015 г., при начална тръжна цена 24 000 / двадесет и четири хиляди / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 16.02.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 23.02.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Центъра за административно обслужване, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 01.02.2021 г.

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 13 от 13.01.2021 г. на Кмета на Община Антоново

 

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем, на земеделски земи – частна общинска  собственост и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново по приложен списък качен на официалния сайт  на общината в секция  Икономическо развитие – Общинска собственост – Подсекция Обяви

 1. Търгът ще се проведе на 29.01.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 05.02.2021 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за всяко землище по отделно.
 3. Депозит за участие – в размер на 20 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Списък на земеделски земи с начин на трайно ползване /ИЗОСТАВЕНИ НИВИ / от ОПФ на Община Антоново

Публикувана на 14. 01. 2021 г.

Списък на земеделски земи с начин на трайно ползване /ИЗОСТАВЕНИ НИВИ / от ОПФ на Община Антоново за търг 2-ра дата- 05.02.2021 г.- публикуван на 02.02.2021

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №268/10.11.2020 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IХ в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 1023 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0350/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 251 / две хиляди двеста петдесет и един / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 840 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0351/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 1 848 / хиляда осемстотин четиридесет и осем / лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 930 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0352/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 046 / две хиляди четиридесет и шест / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 26.11.2020 год. от 13.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 03.12.2020 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

 

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №248/08.10.2020 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ в кв.16 по плана на с.Стеврек, с площ 1400 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №1539/06.08.2010 г., при начална тръжна цена 3 500 / три хиляди и петстотин / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІIІ в кв.16 по плана на с.Стеврек, с площ 942 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №1540/06.08.2010 г., при начална тръжна цена 2 355 / две хиляди триста петдесет и пет / лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XХV – 178 в кв.16 по плана на с.Стеврек, с площ 1056 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2780/15.09.2020 г., при начална тръжна цена 2 640 / две хиляди шестстотин и четиридесет / лева. без ДДС;

2. Търгът ще се проведе на 27.10.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 03.11.2020 год. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:
– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.
– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.
 2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 08.09.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 15.09.2020 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.
 7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

Публикувана на 24.08.2020 г.

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 193 от 13.07.2020 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба движимо и недвижимо имущество – общинска собственост, както следва:

1.1. Лек автомобил ЛАНДРОВЕР ФРИЛАНДЕР 1.8, рег.№ Т 6777 КТ, първоначална регистрация 01.04.1999 г., рама SALLNABA8XA644891, двигател № 18K157122, бензин, обем на двигател 1796 куб.см, мощност 88 КВТ, собствено тегло 1530 кг, механична скоростна кутия, цвят сив със следното състояние: физическо износване на останалите възли и детайли съответства на възрастта на автомобила, гуми за подмяна, при начална тръжна цена 1 000  / хиляда / лева., без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIIІ в кв.35 по плана на гр.Антоново, с площ 340 кв.м., отреден за търговия – незастроен описан в АОС №0585/14.12.2001 г., при начална тръжна цена 2 720 / две хиляди седемстотин и двадесет / лева., без ДДС;

1.3.  Поземлен имот с идентификатор №16211.60.15 с площ 91 293 / деветдесет и един двеста деветдесет и три / кв.м., в землището на с.Горна Златица в местност „НАДАЗЛЪК” с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – Изоставена орна земя при неполивни условия – 9, описан в АОС №2777/17.07.2020 г., при начална тръжна цена 23 000 / двадесет и три хиляди / лева., без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 01.09.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 08.09.2020 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 17.08.2020 г.

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.
 2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 30.07.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 06.08.2020 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.
 7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

 

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №169/08.07.2020 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

1.1.Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIIІ в кв.27 по плана на с.Добротица, с площ 2916 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2766/04.05.2020 г., при начална тръжна цена 7 000 / седем хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІX в кв.27 по плана на с.Добротица, с площ 2390 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2767/04.05.2020 г., при начална тръжна цена 5 740 / пет хиляди седемстотин и четиридесет / лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X в кв.27 по плана на с. Добротица, с площ 1350 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2768/04.05.2020 г., при начална тръжна цена 3 240 / три хиляди двеста и четиридесет / лева. без ДДС;

2. Търгът ще се проведе на 28.07.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 04.08.2020 год. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:
– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.
– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 155 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Антоново

 О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна общинска собственост представляващи:

1.1. част от недвижим имот –   публична общинска собственост, с площ 4 кв.м., разположен в помещение на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация на бул.”Тузлушки герои”№ 26 в гр.Антоново, за инсталиране на АТМ устройство /банкомат/ при начален месечен наем 40.00 лв. без включен ДДС за срок от 5 години.

 1. Търгът ще се проведе на 02.07.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 09.07.2020 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. в касата на ОЦУИГ гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозити за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Апартамент №5, ет. 2, вх.б, в гр. Антоново ул. „Тузлушки Герой” №67, / ДЖБ 2 / състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ 39.33 кв.м., изба №10 с площ 12.92 кв.м. и 1,46 ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж, построена през 1982 г. описан в АОС № 2067/25.11.2013 год. при начална тръжна цена 15 000 лв.  / петнадесет хиляди лева /. без ДДС

 1. Търгът ще се проведе на 05.05.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 12.05.2020 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1, на общината след заплащане на цена:

– 140.00 лева в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № 98 от 01.04.2020 г. на Кмета на Община Антоново.

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, за срок от 10 години, както следва:
1.1. Поземлен имот /нива/, представляваща имот № 69136.2.4 с площ 872 кв.м., V категория в землището на с. Старчище и построената в него селскостопанска града със затроена площ 138 кв.м., описан в акт за общинска собственост № 2760/16.03.2020 г., при начален годишен наем – 207 лв.без включен ДДС.
1.2. УПИ I-143 в кв.17 по плана на с. Семерци с площ 3 дка за обработване описан в акт за общинска собственост № 0862/12.12.2003 г., при начален годишен наем 60 лв. без ДДС.
2. Търгът ще се проведе на 21.04.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 28.04.2020 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
4. Депозит за участие в размер на 20 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № 99 от 01.04.2020 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, за срок от 10 години както следва:
1.1. Помещение „лекарски – кабинет” разположен на първи етаж, в сграда – бившата Поликлиника находящ се на бул.”Тузлушки Герои” №60 в гр.Антоново с обща площ 22 кв.м., описан в акт за общинска собственост №2668/17.05.2018 г., при начален месечен наем – 15.40 лв. без включен ДДС.
1.2 Помещение „зъболекарски – кабинет” разположен на първи етаж, в Здравна служба находящ се в с.Трескавец с обща площ 15 кв.м., описан в акт за общинска собственост №2291/30.06.2014 г., при начален месечен наем – 10.50 лв. без включен ДДС.
1.3Помещение „лекарски – кабинет” разположен на първи етаж, в Здравна служба находящ се в с.Трескавец с обща площ 12 кв.м., описан в акт за общинска собственост №2291/30.06.2014 г., при начален месечен наем – 8.40 лв. без включен ДДС.
1.4 Помещение „лекарски – кабинет” разположен на първи етаж, в сграда Кметство и Здравна служба находящ се в с.Таймище с обща площ 16 кв.м., описан в акт за общинска собственост №0088/28.10.1998 г., при начален месечен наем – 11.20 лв. без включен ДДС.
2. Търгът ще се проведе на 21.04.2020 г. от 13.30 ч., в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 28.04.2020 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. в с включен ДДС в касата на общината до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
5. Документи за участие в търга, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Центъра за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 76 от 11.03.2020 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови, за срок от 25 години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 10584.3.25, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м. ЧАКМАК БУНАР, Общинска частна, категория 5, НТП Нива, площ 37471 кв.м., за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови

1.2. Поземлен имот 10584.6.33, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м.                  АК ТОПРАК, Общинска частна, категория 4, НТП Нива, площ 24127 кв.м, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови

 1. Търгът ще се проведе на 07.04.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 14.04.2020 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
 3. Депозит за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот XXX кв.12 по плана на с. Разделци, с  площ  780 / седемстотин и осемдесет / кв.м, построена в него: Еднаетажна масивна сграда със застроена площ 192 / сто деветдесет и две / кв.м, отреден за „търговия и обществено обслужване“., описан в Акт за частна общинска собственост №2734 /01.07.2019 год., при начална тръжна цена 7 400    / седем хиляди и четиристотин / лева. без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 66175.100.1 с площ  9292 /  девет хиляди двеста и деветдесет и два / кв.м,  в землището на с. Семерци, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – 6, описан в Акт за частна общинска собственост №2736 /22.07.2019 год., при начална тръжна цена    4 700 / четири хиляди и седемстотин / лева.

 1. Търгът ще се проведе на 09.10.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 16.10.2019 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една стопанска година 2019/2020.
 2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 03.09.2019 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.
 7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.