Обяви

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот XXX кв.12 по плана на с. Разделци, с  площ  780 / седемстотин и осемдесет / кв.м, построена в него: Еднаетажна масивна сграда със застроена площ 192 / сто деветдесет и две / кв.м, отреден за „търговия и обществено обслужване“., описан в Акт за частна общинска собственост №2734 /01.07.2019 год., при начална тръжна цена 7 400    / седем хиляди и четиристотин / лева. без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 66175.100.1 с площ  9292 /  девет хиляди двеста и деветдесет и два / кв.м,  в землището на с. Семерци, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – 6, описан в Акт за частна общинска собственост №2736 /22.07.2019 год., при начална тръжна цена    4 700 / четири хиляди и седемстотин / лева.

 1. Търгът ще се проведе на 09.10.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 16.10.2019 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една стопанска година 2019/2020.
 2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 03.09.2019 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.
 7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 

 

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ – Урегулиран поземлен имот І кв.29 по плана на гр.Антоново, кв. Еревиш с площ 1560 / хиляда петстотин и шестдесет / кв.м., незастроен отреден за жилищно строителство, описан в Акт за общинска собственост № 2730/10.06.2019 год. при начална тръжна цена 6 240 / шест хиляди двеста и четиридесет / лева. без ДДС;
 2. Търгът да се проведе на 06.08.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 13.08.2019 год. в същата зала и същия час.
 3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 140.00 лева в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 4. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една стопанска година 2019/2020.
2. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
3. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
4. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /
5. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 25.07.2018 г. в същата зала и същия час.
6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.
7. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 118 от 08.04.2019 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот парцел IX в кв.11 по плана на с.Коноп, с площ от 348 / триста четиридесет и осем / кв.м . заедно с построената в него през 1987 г., – АВТОСПИРКА със застроена площ 61 кв.м., с МЖБ-конструкция, отреден за търговия и обществено обслужване, описан в Акт за общинска собственост № 2719/08.03.2019 год., при начална тръжна цена 3 000 / три хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот парцел VІ кв.43 по плана на с.Изворово, представляващ – Търговски обект /сладкарница/ със складови и сервизни помещения, разположен в източната част на І-вия етаж от триетажна масивна сграда „Кметство“. Застроена площ на обекта -126 кв.м. и съответните ид.части от общите части на сградата, описан в Акт за общинска собственост № 2221/07.01.2014 год., при начална тръжна цена 10 000 / десет хиляди / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 08.05.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 15.05.2019 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 119 от 08.04.2019 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна общинска собственост представляващи:

1.1. част от недвижим имот –   публична общинска собственост, с площ 4 кв.м., разположен в помещение на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация на бул.”Тузлушки герои”№ 26 в гр.Антоново, за инсталиране на АТМ устройство /банкомат/ при начален месечен наем 40.00 лв. без включен ДДС за срок от 10 години.

1.2. Урегулиран поземлен имот ІІ-143 в кв.17 по плана на с.Семерци с площ 3 дка за обработване с начален годишен наем 60 лв. без ДДС за срок от 10 години.

 1. Търгът ще се проведе на 08.05.2019 год. от 14.00 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 15.05.2019 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозити за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.1, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 94 от 11.03.2019 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба движимо и недвижимо имущество – общинска собственост, както следва:

1.1. Лек автомобил Ауди А6, рег.№ Т 6363 СТ, първоначална регистрация 01.01.2005 г., рама WAUZZZ4F55N013284, двигател № BMK01096, дизел, обем на двигател 2867 куб.см, мощност 165 КВТ, собствено тегло 1865 кг, автоматична скоростна кутия, цвят сив металик, при начална тръжна цена 3 000 / три хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Лек автомобил ЛАНДРОВЕР ФРИЛАНДЕР 1.8, рег.№ Т 6777 КТ, първоначална регистрация 01.04.1999 г., рама SALLNABA8XA644891, двигател № 18K157122, бензин, обем на двигател 1796 куб.см, мощност 88 КВТ, собствено тегло 1530 кг, механична скоростна кутия, цвят сив , при начална тръжна цена 1 500 / хиляда и петстотин / лева. без ДДС;

1.3. Лек автомобил ВАЗ 21051 1200 С, рег.№ Т 7858 АС, първоначална регистрация 01.01.1992 г., рама ХТА210510Р1327942, двигател – 21012467202, бензин, обем на двигател 1198 куб.см, мощност 45 КВТ, собствено тегло 1000 кг, механична скоростна кутия, цвят бял, при начална тръжна цена 250 / двеста и петдесет / лева. без ДДС;

1.4. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І в кв.7  по плана на с.Таймище, с площ 1330 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0398/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 3 000 / три хиляди / лева. без ДДС;

1.5. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІI в кв.7  по плана на с.Таймище, с площ 1482 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0399/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 3 300 / три хиляди и триста / лева. без ДДС;

1.6. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV в кв.7  по плана на с.Таймище, с площ 1092 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0401/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 2 500 / две хиляди и петстотин / лева. без ДДС;

1.7. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XІ в кв.7  по плана на с.Таймище, с площ 1102 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0403/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 2 500 / две хиляди и петстотин / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 04.04.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 11.04.2019 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

 

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 254 от 07.11.2018 г. на Кмета на Община Антоново

ОБЩИНА АНТОНОВО

 О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба движимо и недвижимо имущество – общинска собственост, както следва:

1.1. Лек автомобил Ауди А6, рег.№ Т 6363 СТ, първоначална регистрация 01.01.2005 г., рама WAUZZZ4F55N013284, двигател № BMK01096, дизел, обем на двигател 2867 куб.см, мощност 165 КВТ, собствено тегло 1865 кг, автоматична скоростна кутия, цвят сив металик, при начална тръжна цена 5 000 / пет хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Лек автомобил ЛАНДРОВЕР ФРИЛАНДЕР 1.8, рег.№ Т 6777 КТ, първоначална регистрация 01.04.1999 г., рама SALLNABA8XA644891, двигател № 18K157122, бензин, обем на двигател 1796 куб.см, мощност 88 КВТ, собствено тегло 1530 кг, механична скоростна кутия, цвят сив , при начална тръжна цена 1 800 / хиляда и осемстотин / лева. без ДДС;

1.3. Лек автомобил ВАЗ 21051 1200 С, рег.№ Т 7858 АС, първоначална регистрация 01.01.1992 г., рама ХТА210510Р1327942, двигател – 21012467202, бензин, обем на двигател 1198 куб.см, мощност 45 КВТ, собствено тегло 1000 кг, механична скоростна кутия, цвят бял, при начална тръжна цена 250 / двеста и петдесет / лева. без ДДС;

1.4. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-122 в кв.40 по плана на с.Изворово с площ 1032 / хиляда тридесет и два / кв.м., незастроен, отреден за жилищно строителство описан в Акт за общинска собственост № 2489/12.11.2015 год., при начална тръжна цена 2 700 / две хиляди и седемстотин / лева. без ДДС;

1.5. Поземлен имот, представляващ ПИ VІ в кв.5 по плана на с.Таймище, с площ 960 / деветстотин и шестдесет / кв.м., – незастроен, отреден за жилищно строителство. описан в Акт за общинска собственост № 2693/15.10.2018 год., при начална тръжна цена 2 200 / две хиляди и двеста / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 29.11.2018 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 06.12.2018 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2, на общината след заплащане на цена – 70.00 лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 253 от 07.11.2018 г. на Кмета на Община Антоново.

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – етерично-маслени култури – лавандула, за срок от 25 години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 10584.22.27, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м. ЧАМУРЛУК, Общинска частна, категория 9, НТП Нива, площ 61701 кв.м., за създаване и отглеждане на трайни насаждения – етерично-маслени култури – лавандула

1.2. Поземлен имот 10584.22.32, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м. ЧАМУРЛУК, Общинска частна, категория 9, НТП Нива, площ 52467 кв.м, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – етерично-маслени култури – лавандула

1.3. Поземлен имот с идентификатор 10584.26.1, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м. АЙДАКЛАР АУЛУ, Общинска частна, категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 19996 кв.м., за създаване и отглеждане на трайни насаждения – етерично-маслени култури – лавандула

1.4. Поземлен имот с идентификатор 10584.26.9, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м. АЙДАКЛАР АУЛУ, Общинска частна, категория 8, НТП Изоставена орна земя, площ 4931 кв.м., за създаване и отглеждане на трайни насаждения – етерично-маслени култури – лавандула

1.5. Поземлен имот с идентификатор 10584.29.10, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м. ДЖИНСАВУЛУ, Общинска частна, категория 8, НТП Нива, площ 35207 кв.м., за създаване и отглеждане на трайни насаждения – етерично-маслени култури – лавандула

1.6. Поземлен имот с идентификатор 10584.15.1, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м. СЪРТ, Общинска частна, категория 9, НТП Нива, площ 42137 кв.м., за създаване и отглеждане на трайни насаждения – етерично-маслени култури – лавандула

1.7. Поземлен имот с идентификатор 80786.10.5, област Търговище, община Антоново, с. Черна вода, м. МЕСЕМЛЕР, Общинска частна, категория 9, НТП Изоставена орна земя, площ 78281 кв.м., за създаване и отглеждане на трайни насаждения – етерично-маслени култури – лавандула

 1. Търгът ще се проведе на 27.11.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 04.12.2018 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
 3. Депозит за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

       О Б Я В А

 Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.

 1. Право на участие в търга имат всички лица, които поемат задължението да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
 2. Обект на търга са останали свободни пасища и мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в СПИСЪК по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 3. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 4. Търгът ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 31.08.2018 г. в същата зала и същия час.
 5. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище на гише № 2 КАСА в ОЦУИГ.
 6. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 12.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината – ет. 2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 7. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/ – гише № 5 ДЕЛОВОДСТВО.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22, вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

 О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.
 2. Допускат се до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойност на депозита, който можете да разгледате от следния линк – СПИСЪК
 4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината.

При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 01.08.2018 г. в същата зала и същия час.       

 1. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище на гише № 2 КАСА в ОЦУИГ.
 2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината – ет. 2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 3. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/. – гише № 5 ДЕЛОВОДСТВО

Допълнителна информация – тел.06071 22-22, вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ „Магазин” находящ се на бул.”Тузлушки Герои” №65 в гр.Антоново с обща площ 20 кв.м., описан в акт за общинска собственост №2668/17.05.2018 г., при начален месечен наем – 80.00 лв. без включен ДДС. за развиване на търговска дейност.
2. Търгът ще се проведе на 15.06.2018 г. от 10.30 ч., в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 22.06.2018 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. в касата на ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
4. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.
5. Документи за участие в търга ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; ет.2, стая № 14

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 112 от 02.05.2018 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 О Б Я В Я В А

 

1.Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем, , на земеделски земи –  частна общинска собственост, и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново както следва:

1.1. Поземлен имот 69136.19.3, област Търговище, община Антоново, с. Старчище, м. МЕРАЛЪК, категория 9, НТП Нива, площ 4001 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.2. Поземлен имот 69136.19.5, област Търговище, община Антоново, с. Старчище, м. МЕРАЛЪК, категория 9, НТП Нива, площ 8197 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.3. Поземлен имот 69136.19.6, област Търговище, община Антоново, с. Старчище, м. МЕРАЛЪК, категория 9, НТП Нива, площ 5003 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.4. Поземлен имот 69136.16.21, област Търговище, община Антоново, с. Старчище, м. ТЕЛКИ ПУНАР, категория 5, НТП Нива, площ 1932 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.5. Поземлен имот 69136.16.12, област Търговище, община Антоново, с. Старчище, м. ТЕЛКИ ПУНАР, категория 5, НТП Нива, площ 2365 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.6. Поземлен имот 69136.16.10, област Търговище, община Антоново, с. Старчище, м. ТЕЛКИ ПУНАР, категория 5, НТП Нива, площ 1879 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.7. Поземлен имот 69136.16.3, област Търговище, община Антоново, с. Старчище, м. МАХАЛАТА, категория 5, НТП Нива, площ 7148 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.8. Поземлен имот 69136.15.10, област Търговище, община Антоново, с. Старчище, м. ТЕЛКИ ПУНАР,  категория 5, НТП Нива, площ 3816 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.9. Поземлен имот 38323.15.9, област Търговище, община Антоново, с. Коноп, м. СЪРЪ ЕНДЕК, категория 4, НТП Нива, площ 4920 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.10. Поземлен имот 10433.10.27, област Търговище, община Антоново, с. Великовци, м. АША ХАРМАН, категория 9, НТП Нива, площ 943 кв.м., за срок от 3 стопански години;

1.11. Поземлен имот 80892.91.6, област Търговище, община Антоново, с. Черни бряг, м. СЬБОРИЩЕ, категория 5, НТП Нива, площ 6225 кв.м. за срок от 10 стопански години.

1.12. Поземлен имот 69146.1.182, област Търговище, община Антоново, с. Стеврек, м. ГЮРУК ТЪРЛА, категория 9, НТП Друг вид нива, площ 22619 кв.м., за срок от 10 стопански години.

1.13. Поземлен имот 37040.50.4, област Търговище, община Антоново, с. Китино, м. ЗАХВЪРЛЕНА НИВА, категория 7, НТП Друг вид нива, площ 5346 кв.м., за срок от 10 стопански години.

1.14. Поземлен имот 37040.200.137, област Търговище, община Антоново, с. Китино, м. ЯЙЛЕ, категория 5, НТП Друг вид нива, площ 17969 кв.м., за срок от 10 стопански години.

 1. Търгът ще се проведе на 29.05.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 05.06.2018 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
 3. Депозит за участие в размер на 20 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот – VIII, в кв.36 по плана на с. Любичево с площ 1447 / хиляда четиристотин четиридесет и седем / кв.м.  отреден за търговия и обществено обслужване – незастроен, описан в акт за общинска собственост №2540/26.04.2016 год. при начална тръжна цена 3 700 / три хиляди и седемстотин / лева. без ДДС;
 2. Търгът да се проведе на 08.05.2018 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 15.05.2018 год. в същата зала и същия час.
 3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет. 2 на Общината след заплащане на цена – 70.00 лева., на касата в ОЦУИГ, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 4. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
 6. Не се допускат до участие в търга лица, имащи задължения към Община Антоново (данъчни задължения, наеми, такси и други).

За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14

 

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, както следва:

1.1. Лек автомобил Ауди А6, рег.№ Т 6363 СТ, първоначална регистрация 01.01.2005 г., рама WAUZZZ4F55N013284, двигател № BMK01096, дизел, обем на двигател 2867 куб.см, мощност 165 КВТ, собствено тегло 1865 кг, автоматична скоростна кутия, цвят сив металик, с неизправен двигател при начална тръжна цена 5 000 / пет хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Лек автомобил ЛАНДРОВЕР ФРИЛАНДЕР 1.8, рег.№ Т 6777 КТ, първоначална регистрация 01.04.1999 г., рама SALLNABA8XA644891, двигател № 18K157122, бензин, обем на двигател 1796 куб.см, мощност 88 КВТ, собствено тегло 1530 кг, механична скоростна кутия, цвят сив, при начална тръжна цена 1 800 / хиляда и осемстотин / лева. без ДДС;

1.3. Лек автомобил ВАЗ 21051 1200 С, рег.№ Т 7858 АС, първоначална регистрация 01.01.1992 г., рама ХТА210510Р1327942, двигател – 21012467202, бензин, обем на двигател 1198 куб.см, мощност 45 КВТ, собствено тегло 1000 кг, механична скоростна кутия, цвят бял, при начална тръжна цена 250 / двеста и петдесет / лева. без ДДС;

 1. Търгът да се проведе на 03.05.2018 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 10.05.2018 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация ще се получава в стая №14 на общината, след заплащане на цена – 70.00 лева в ОЦУИГ на касата, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, ет. 2, стая №13 или по банков път: IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/.

За допълнителна информация тел. 06071 22-22, вътрешен.38; стая № 14