Обяви

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД – 140 от 23.04.2024 г. на Кмета на Община Антоново.

О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 25 години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 10584.26.1, област Търговище, община Антоново,    с. Вельово, м. „АЙДАКЛАР АУЛУ”, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска,  категория 8, НТП Изоставена нива, площ 19996 кв.м., стар номер 026001 за създаване и отглеждане на трайни насаждения  

1.2. Поземлен имот с идентификатор 69136.19.18, област Търговище, община Антоново,    с. Старчище, м. „ГОЛЯМАТА НИВА” , вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска,  категория 9, площ 45892 кв.м., стар номер 019018 за създаване и отглеждане на трайни насаждения  

 1. Търгът ще се проведе на 16.05.2024 г. от 9.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 23.05.2024 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №5, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
 3. Депозит за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC: CECBBGSF вид плащане – 444200 в „Банка ЦКБ – АД” клон Търговище, за община Антоново.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 16.50 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №2 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 02.05.2024 г.

 

На основание чл.79 от НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-84 от 22.03.2024 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот Х в кв.10 по плана на с.Кьосевци с площ 12 000 кв.м., отреден „за производствени и складови дейности”, описан в АОС №2914/02.02.2024 год., при начална тръжна цена 30 000 /тридесет  хиляди/ лева без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 09.04.2024 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 16.04.2024 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се внесе по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC:CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД до 12.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 25.03.2024 г.

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-34 от 02.02.2024 г. на Кмета на Община Антоново

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 32473.501.562 по КК КР на с.Изворово с площ 2 072 кв.м., заедно с построените в него 1.”Сграда за обществено обслужващи дейности” двуетажна с площ 125 кв.м., с идентификатор /32473.501.562.2/ 2. „ Постройка на допълващо застрояване ”  едноетажна с площ 117 кв.м., с идентификатор /32473.501.562.1/, номер по регулационен план в кв.25, парцел II, описан в АОС №2905/14.07.2023 г., при начална тръжна цена 17 000 /седемнадесет  хиляди/ лева без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 32473.501.561 по КК КР на с.Изворово с площ 1 587 кв.м., заедно с построените в него 1.”Сграда за обществено обслужващи дейности” двуетажна с площ 117 кв.м., с идентификатор /32473.501.561.1/, номер по регулационен план в кв.25, парцел II, описан в АОС №2906/14.07.2023 г., при начална тръжна цена 15 000 /петнадесет  хиляди/ лева без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 20.02.2024 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 27.02.2024 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се внесе по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC:CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД до 12.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 05.02.2024 г.

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-396 от 23.11.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1.  Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 57827.501.29 по КККР на с.Поройно, с площ 2732 кв.м., заедно с построената в него: СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, със застроена площ 107 кв.м., брой етажи 1 с идентификатор /57827.501.29.1/, по преходен план квартал 16, парцел I описан в АОС №2850/01.02.2023 г., при начална тръжна цена 9 000 /девет хиляди / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 12.12.2023 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 19.12.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се внесе по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC:CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД до 12.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 27.11.2023 г.

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-397 от 23.11.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот I – 88 в кв.14 по плана на с. Трескавец, с площ 2900 кв.м., заедно с построената в него триетажна масивна сграда – бивша „Детска градина” със застроена площ 420 кв.м., построена през 1983 год. описан в АОС №2910/17.08.2023 г., при начална тръжна цена 70 000 /седемдесет  хиляди/ лева без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 14.12.2023 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 21.12.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева

– 200.00 лева, за имущество на обща стойност над 30 хиляди лева в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се внесе по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC:CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД до 12.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 27.11.2023 г.

 

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №РД – 365/03.11.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост, както следва:

1.1. Помещение, намиращо се в УПИ ХVI в кв.21 по плана на с.Стеврек, находящо се на втори етаж от сградата на кметството, на ул.”Бони Манов” №46, с идентификатор 69146.502.111.999 по кадастрална карта, с обща площ 35 кв.м., за кабинет за оказване на първична извън болнична медицинска помощ срещу заплащане на месечен начален наем в размер на 24.50 лв. без включен ДДС за срок от /10/ десет години, описан в акт за общинска собственост №0870/29.12.2003 год.

 1. Търгът да се проведе на 21.11.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 28.11.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG59CECB97903321764800, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ” АД клон гр.Търговище
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

публикувана на 06.11.2023 г.

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД – 366 от 03.11.2023 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок до 10 години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 87686.501.316, област Търговище, община Антоново,  с. Ястребино,  вид собственост Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП  незастроен имот за жилищни нужди, площ 4876 кв.м. за създаване и отглеждане на трайни насаждения  

 1. Търгът ще се проведе на 21.11.2023 г. от 11.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 28.11.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
 3. Депозит за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC: CECBBGSF вид плащане – 444200 в „Банка ЦКБ – АД” клон Търговище, за община Антоново.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувано на 06.11.2023 г.

 

Заповед № РД-344 от 24.10.2023 г. за отмяна на Заповед № РД-315 от 05.102023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост – публикувана на 24.10.2023 г.

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед №РД – 314 от 03.10.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на земеделски земи – „бели петна” и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново по приложен списък качен на официалния сайт също на общината и на следния линк https://antonovo.bg/?page_id=972.

 1. Търгът ще се проведе на 24.10.2023 г. за с.Банковец, с. Букак, с.Вельово, с.Великовци, с.Горна Златица, с.Глашатай, с.Девино, с.Длъжка Поляна, с.Добротица, с.Долна Златица, с.Изворово, с.Китино, с.Коноп, с.Крушолак, с.Къпинец, с.Кьосевци, с.Любичево, с.Малоградец, с.Мечево, с.Моравка и с.Орач от 09.00 часа и на 24.10.2023 г. за землищата на с.Пиринец, с.Поройно, с.Присойна, с.Пчелно, с.Разделци, с.Свирчово, с.Семерци, с.Старчище, с.Стеврек, с.Таймище, с.Трескавец, с.Халваджийско, с.Черна вода, с.Черни бряг, с.Язовец и с.Яребично от 13.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 26.10.2023 г. за землищата на с.Банковец, с. Букак, с.Вельово, с.Великовци, с.Горна Златица, с.Глашатай, с.Девино, с.Длъжка Поляна, с.Добротица, с.Долна Златица, с.Изворово, с.Китино, с.Коноп, с.Крушолак, с.Къпинец, с.Кьосевци, с.Любичево, с.Малоградец, с.Мечево, с.Моравка и с.Орач от 09.00 часа и на 26.10.2023 г. за землищата на с.Пиринец, с.Поройно, с.Присойна, с.Пчелно, с.Разделци, с.Свирчово, с.Семерци, с.Старчище, с.Стеврек, с.Таймище, с.Трескавец, с.Халваджийско, с.Черна вода, с.Черни бряг, с.Язовец и с.Яребично в същата зала.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за всяко землище по отделно.
 3. Депозит за участие – в размер на 20 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC: CECBBGSF вид плащане – 444200 в „Банка ЦКБ –АД”.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 09.10.2023 г.

 

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-315 от 05.10.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот I – 88 в кв.14 по плана на с. Трескавец, с площ 2900 кв.м., заедно с построената в него триетажна масивна сграда – бивша „Детска градина” със застроена площ 420 кв.м., построена през 1983 год. описан в АОС №2910/17.08.2023 г., при начална тръжна цена 70 000 /седемдесет  хиляди/ лева без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 00518.502.322 по плана на гр.Антоново с площ 1 520 кв.м., заедно с построените в него 1.”Сграда за култура и изкуство” – двуетажна сграда със застроена площ 84 кв.м., с МЖБ – конструкция построена през 1982 г., с идентификатор /00518.502.322.1/ 2. „Сграда за култура и изкуство” – едноетажна масивна със застроена площ 49 кв.м., построена през 1982 г., идентификатор /00518.502.322.1/, по кадастрален и регулационен план в кв.18, парцел I, описан в АОС №2907/14.07.2023 г., при начална тръжна цена 12 000 /дванадесет  хиляди/ лева без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 26.10.2023 г., от 15.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 31.10.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева.

– 200.00 лева, за имущество на обща стойност от 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 09.10.2023 г.

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-313 от 03.10.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1.  Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII в кв.8 по плана на с. Черна вода, с площ 1 280 кв. м. – незастроен описан в АОС №2652/29.05.2017 г., при начална тръжна цена 4 000 /четири хиляди/ лева без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII в кв.8 по плана на с. Черна вода, с площ 1 490 кв. м. – незастроен описан в АОС №2653/29.05.2017 г., при начална тръжна цена 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 24.10.2023 г., от 16.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 26.10.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 09.10.2023 г.

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед №РД – 264 от 29.08.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 

1.Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем, на земеделски земи – частна общинска  собственост и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново по приложен списък качен на официалния сайт също на общината и на следния линк https://antonovo.bg/?page_id=972.

 1. Търгът ще се проведе на 19.09.2023 г. за землищата на гр.Антоново, с.Банковец, с.Вельово, с.Горна Златица, с.Девино, с.Длъжка Поляна, с.Добротица, с.Долна Златица, с.Китино, с.Коноп, с.Кьосевци, с.Любичево, с.Малка Черковна, с.Моравица и с.Орач от 09.30 часа и на 21.09.2023 г. за землищата на с.Пиринец, с.Поройно, с.Присойна, с.Пчелно, с.Разделци, с.Равно село, с.Семерци, с.Свирчово, с.Старчище, с.Стеврек, с.Таймище, с.Тиховец, с.Халваджийско, с.Черни бряг, с.Шишковица, с.Язовец и с.Ястребино от 09.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 26.09.2023 г. за землищата на гр.Антоново, с.Банковец, с.Вельово, с.Горна Златица, с.Девино, с.Длъжка Поляна, с.Добротица, с.Долна Златица, с.Китино, с.Коноп, с.Кьосевци, с.Любичево, с.Малка Черковна, с.Моравица и с.Орач от 09.30 часа и на 28.09.2023 г. за землищата  на с.Пиринец, с.Поройно, с.Присойна, с.Пчелно, с.Разделци, с.Равно село, с.Семерци, с.Свирчово, с.Старчище, с.Стеврек, с.Таймище, с.Тиховец, с.Халваджийско, с.Черни бряг, с.Шишковица, с.Язовец и с.Ястребино в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за всяко землище по отделно.
 3. Депозит за участие – в размер на 20 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC: CECBBGSF вид плащане – 444200 в „Банка ЦКБ –АД”.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Списък на земеделски земи с начин на трайно ползване /ИЗОСТАВЕНИ НИВИ / от ОПФ на Община Антоново –публикуван на 04.09.2023 г.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД – 226 от 20.07.2023 г. на Кмета на Община Антоново.

 

 О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 20 години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 73078.60.202, област Търговище, община Антоново,    с. Трескавец,    м. „ТОКАТ ЕЧИ”, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска,  категория 4, НТП  Нива, площ 13450 кв.м., стар номер 069999 за създаване и отглеждане на трайни насаждения  

1.2. Поземлен имот с идентификатор 73078.60.115, област Търговище, община Антоново,    с. Трескавец,  м. „ТОКАТ ЕЧИ” , вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска,  категория 4, НТП Нива, площ 1865 кв.м., стар номер 060115 за създаване и отглеждане на трайни насаждения  

 1. Търгът ще се проведе на 09.08.2023 г. от 9.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 16.08.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
 3. Депозит за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC: CECBBGSF вид плащане – 444200 в „Банка ЦКБ – АД” клон Търговище, за община Антоново.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 24.07.2023 г.

 

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-225 от 20.07.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 21703.18.2 с площ 21996 кв.м., в землището на с.Добротица, трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория VI в местността „ЧУКУР” идентичен с имот пл. №018002 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2893/15.05.2023 година, при начална тръжна цена  12 500 / дванадесет  хиляди и петстотин  / лева. без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 22099.32.8 с площ 5000 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория VII в местността „ЛИЛЯЦИТЕ” идентичен с имот пл. №032008 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2894/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 3000 /три хиляди  / лева. без ДДС;

1.3. Поземлен имот с идентификатор 22099.46.12 с площ 2409 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:  Нива, категория VII в местността „ЛОЗЯТА” идентичен с имот пл. №046012 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2895/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 1500 / хиляда и петстотин / лева. без ДДС;

1.4. Поземлен имот с идентификатор 22099.52.10 с площ 1553 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:  Нива, категория VI в местността „КЛАДЕНЦИТЕ” идентичен с имот пл. №052010 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2899/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 1000              / хиляда / лева. без ДДС;

1.5. Поземлен имот с идентификатор 22099.52.12 с площ 2201 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория VI в местността „КЛАДЕНЦИТЕ” идентичен с имот пл. №052012 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2900/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 1500             / хиляда и петстотин / лева. без ДДС;

1.6. Поземлен имот с идентификатор 22099.56.2 с площ 4999 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория V в местността „.ЛОЗЯТА” идентичен с имот пл. №056002 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2896/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 3000 / три хиляди / лева. без ДДС;

1.7. Поземлен имот с идентификатор 22099.56.8 с площ 2076 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория V в местността „ЛОЗЯТА” идентичен с имот пл. №056008 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2897/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 1300 / хиляда и триста / лева. без ДДС;

1.8. Поземлен имот с идентификатор 22099.71.1 с площ 3552 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория V в местността „ГАБЕРА” идентичен с имот пл. №071001 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2898/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 2100 / две хиляди и сто / лева. без ДДС;

1.9. Поземлен имот с идентификатор 22099.71.8 с площ 2300 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория V в местността „ГАБЕРА” идентичен с имот пл. №071008 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2901/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 1400 / хиляда и четиристотин / лева. без ДДС;

1.10. Поземлен имот с идентификатор 22099.72.15 с площ 3094 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория V в местността „ГАБЕРА” идентичен с имот пл. №072015 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2902/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 1900 / хиляда и деветстотин / лева. без ДДС;

1.11. Поземлен имот с идентификатор 22099.73.8 с площ 1887 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория V в местността „ГАБЕРА” идентичен с имот пл. №073008 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2903/15.05.2023 година, при начална тръжна цена 1100 / хиляда и сто / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 09.08.2023 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 16.08.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 24.07.2023 г.

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-187 от 01.06.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 10584.6.34 с площ 17523 кв.м., в землището на с.Вельово. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория IV в местността „АК ТОПРАК” идентичен с имот пл. №006034 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2881/13.03.2023 година, при начална тръжна цена  11 000/ единадесет  хиляди  / лева. без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 21703.45.2 с площ 5000 кв.м., в землището на с.Добротица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория VI в местността „ЧАНАДЖИК” идентичен с имот пл. №045002 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2882/13.03.2023 година, при начална тръжна цена 2800 / две хиляди и осемстотин / лева. без ДДС;

1.3. Поземлен имот с идентификатор 21703.58.8 с площ 13999 кв.м., в землището на с.Добротица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория VI в местността „ГЪДЪРЖИК” идентичен с имот пл. №058008 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2883/13.03.2023 година, при начална тръжна цена 8100 / осем хиляди и сто / лева. без ДДС;

1.4. Поземлен имот с идентификатор 22099.74.7 с площ 2500 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория VI в местността „ГАБЕРА” идентичен с имот пл. №074007 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2884/13.03.2023 година, при начална тръжна цена 1500 / хиляда и петстотин / лева. без ДДС;

1.5. Поземлен имот с идентификатор 49045.29.5 с площ 3001 кв.м., в землището на с.Моравица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория V в местността „ГЬОЛ” идентичен с имот пл. №029005 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2885/13.03.2023 година, при начална тръжна цена 1800  / хиляда и осемстотин / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 20.06.2023 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 27.06.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG59CECB97903321764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД – 141 от 26.04.2023 г. на Кмета на Община Антоново.

 О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 10 години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 21703.103.39, област Търговище, община Антоново,             с. Добротица, м. ЧАНАДЖИК, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска,  категория 6, НТП Изоставена Нива, площ 10874 кв.м., стар номер 000039 за създаване и отглеждане на трайни насаждения

1.2. Поземлен имот с идентификатор 21703.103.41, област Търговище, община Антоново,с. Добротица, м. ДЖЕВИЗЛИК, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска,  категория 6, НТП Изоставена Нива, площ 9172 кв.м., стар номер 000041 за създаване и отглеждане на трайни насаждения

1.3. Поземлен имот с идентификатор 61769.62.31, област Търговище, община Антоново,с. Разделци, м. СЪРТ, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска,  категория 4, НТП Нива, площ 4526 кв.м., стар номер 062010 за създаване и отглеждане на трайни насаждения

 1. Търгът ще се проведе на 11.05.2023 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 18.05.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
 3. Депозит за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF вид плащане – 444200 в „Банка ЦКБ – АД” клон Търговище, за община Антоново.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

Община Антоново

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №РД – 61/28.02.2023 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

1.1. част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 2 кв.м. терен разположен пред входа на старото кметство в с. Моравица, описан в акт за общинска собственост №0665/18.07.2002 год, за монтиране на “Машина за топли напитки” при начален месечен наем 45 лева., без включен ДДС,

 1. Търгът да се проведе на 16.03.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 23.03.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG59CECB97903321764800, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ” АД клон гр.Търговище
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-442 от 21.12.2022 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 32473.501.433 по плана на с.Изворово, с площ 3659 кв.м., заедно с построените в него: 1.СГРАДА ЗА ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ с площ 177 кв.м., брой етажи 2 с идентификатор /32473.501.433.1/; 2. СГРАДА ЗА ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ с площ 125 кв.м., брой етажи 2 с идентификатор / 32473.501.433.2 /; 3. ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 117 кв.м., брой етажи 1 с идентификатор                                  /32473.501.433.3 /, по преходен план квартал 25, парцел II описан в АОС №2821/25.05.2022 г., при начална тръжна цена 25 000 / двадесет и пет хиляди / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 09.01.2023 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за имота повторен търг ще се проведе на 16.01.2023 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 22.12.2022

Заповед за отмяна провеждането на търга – публикувана на 09.01.2023 г.

Община Антоново

  На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-401 от 11.11.2022 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 00518.614.10 с площ 30973 кв.м., в землището на гр.Антоново, кв.Божица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория V в местността „ДОЛНИ МАНДЪРЛЪК” идентичен с имот  пл. №614010 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2831/24.08.2022 година, при начална тръжна цена  11 000 / единадесет  хиляди  / лева. без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 22099.50.17 с площ 4786 кв.м., в землището на с.Долна Златица. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория V в местността „ЛОЗЯТА” идентичен с имот пл. №050017 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2830/24.08.2022 година, при начална тръжна цена 1700 / хиляда и седемстотин / лева. без ДДС;

1.3. Поземлен имот с идентификатор 57827.2.10 с площ 25699 кв.м., в землището на с.Поройно. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена Нива, категория IV в местността „ГЮЗЛЕ” идентичен с имот пл. №002010 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2833/24.08.2022 година, при начална тръжна цена 9000 / девет хиляди / лева. без ДДС;

1.4. Поземлен имот с идентификатор 57827.7.1 с площ 14299 кв.м., в землището на с.Поройно. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена Нива, категория IХ в местността „ГЮЗЛЕ” идентичен с имот пл. №007001 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2834/24.08.2022 година, при начална тръжна цена 5500 / пет хиляди и петстотин / лева. без ДДС;

1.5. Поземлен имот с идентификатор 87686.39.17 с площ 16251 кв.м., в землището на с.Ястребино. Трайно предзначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория IV в местността „ЕРЕВИШКИ РИД” идентичен с имот пл. №039017 по КВС, описан в Акт за частна общинска собственост № 2835/24.08.2022 година, при начална тръжна цена 6000 / шест хиляди / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 29.11.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 06.12.2022 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 14.11.2022 г.

 

Община Антоново

  На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-394 от 09.11.2022 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1.  Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 00518.502.764 по плана на гр. Антоново, с площ 1102 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, описан в АОС №2844/05.10.2022 г.и стар АОС №2656/12.07.2017 година, при начална тръжна цена 5 000 / пет хиляди / лева без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 16211.501.51 по плана на с. Горна Златица, с площ 1028 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ , описан в АОС №2836/14.09.2022 г., стар АОС №0635/08.02.2002 г., АДС №201/19.10.1967 г. при начална тръжна цена 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

1.3 Поземлен имот с идентификатор 87686.501.117 по плана на с. Ястребино, с площ 4012 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, описан в АОС №2842/03.10.2022 г., стар АОС №0146/10.01.2000 г., АОС №0161/30.05.2000 година, при начална тръжна цена 12 500 / дванадесет хиляди и петстотин / лева без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 24.11.2022 г. от 9.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 01.12.2022 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 10.11.2022 г.

Община Антоново

  На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-333 от 16.09.2022 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 00518.503.68 по плана на гр.Антоново – кв.Еревиш, с площ 1774 кв.м., заедно с построената в него:Жилищна сграда – еднофамилна с площ 100 кв.м., брой етажи 1 с 00518.503.68.1, по преходен план квартал 10, парцел V описан в АОС №2826/10.08.2022 г., при начална тръжна цена 15 000 / петнадесет хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 00518.503.67 по плана на гр.Антоново – кв.Еревиш, с площ 1218 кв.м., заедно с построената в него:Жилищна сграда – еднофамилна с площ 100 кв.м., брой етажи 1 с 00518.503.67.1, по преходен план квартал 10, парцел IV описан в АОС №2827/10.08.2022 г., при начална тръжна цена 12 000 / дванадесет хиляди / лева. без ДДС;

1.3 Поземлен имот с идентификатор 72062.501.138 по плана на с.Таймище, с площ 1382 кв.м.,  трайно предзначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м/, описан в АОС №2828/10.08.2022 г., при начална тръжна цена 3 500 / три хиляди  и петстотин / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 04.10.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 11.10.2022 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

Община Антоново

 На основание чл.79 от НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-322 от 07.09.2022 г. на Кмета на Община Антоново

 О Б Я В А

 

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.
 2. За участие се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен ред в правилника за прилагане на закона.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 23.09.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 30.09.2022 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет. 2 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище, на касата „Гише“ № 2 в ЦАО.
 7. Депозити за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината – стая №13, ет. 2.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Център за административно обслужване – „ЦАО”

Списък на пасища, мери и ливади за отдаване под наем за срок от една стопанска година 2022-2023 год.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22, вътр.38; стая № 14, ет. 2 в сградата на Общината.

 

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД – 289 от 11.08.2022 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 

1.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на земеделски земи – частна общинска  собственост и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново по приложен списък, за срок от 5 стопански години качен на официалния сайт също на общината и на следния линк https://antonovo.bg/?page_id=972  

 1. Търгът ще се проведе на 01.09.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 08.09.2022 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за всяко землище по отделно.
 3. Депозит за участие – в размер на 20 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: -CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Приложение: Списък на земеделски земи с начин на трайно ползване /ИЗОСТАВЕНИ НИВИ / от ОПФ на Община Антоново

Публикувана на 15.08.2022 г.

О Б Я В Я В А

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

1.1. частна общинска собственост представляващ „Магазин” находящ се на бул. „Тузлушки Герои” №65 в гр.Антоново с обща площ 20 кв.м., недвижим имот – описан в акт за общинска собственост №2668/17.05.2018 год., при начален месечен наем 80.00 лева., без включен ДДС,

 1. Търгът да се проведе на 16.08.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за имота, повторен търг ще се проведе на 23.08.2022 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. на гише №2 в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF вБанка ЦКБ – АД” клон Търговище, за община Антоново.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

 

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 01.08.2022 г.

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.
 2. За участие се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 25.07.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 28.07.2022 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет. 2 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище, на касата „Гише“ № 2 в ЦАО.
 7. Депозити за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината – стая №13, ет. 2.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Център за административно обслужване – „ЦАО”

Списък на пасища, мери и ливади за отдаване под наем за срок от една стопанска година 2022-2023 год.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22, вътр.38; стая № 14, ет. 2 в сградата на Общината.

 

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-227 от 08.06.2022 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движимо и недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Товарен автомобил ИСУЗУ НКР 3 Д, рег.№ Т 2378 ТН, първоначална регистрация 21.07.2006 г., рама NNANSR75T02002410, дизел, обем на двигател 5200 куб.см, мощност 129 КВТ, собствено тегло 4176 кг, механична скоростна кутия със следното състояние: физическо износване на останалите възли и детайли съответства на възрастта на автомобила, гуми за подмяна, при начална тръжна цена 14 000 /четиринадесет хиляди / лева. без ДДС;

1.2. Земеделска земя с площ 3.896 дка, VІІ категория, представляваща имот с №22099.28.1 и стар номер  /028001/, местността „ГОЛЕМИЯ РИД“ в землището на                      с. Долна Златица с начин на трайно ползване-изоставена нива, описан в Акт за частна общинска собственост № 0210/22.12.2000 година при начална тръжна цена 1 520 лв. без ДДС.

1.3. Земеделска земя с площ 8.412 дка, VІ категория, представляваща имот с №22099.40.26 /040026/, местността „СРЕДЕН РИД“ в землището на с. Долна Златица с начин на трайно ползване-изоставена нива, описан в Акт за частна общинска собственост № 0214/22.12.2000 година при начална тръжна цена 3 365 лв. без ДДС.

1.4. Земеделска земя с площ 9.501 дка, VІI категория, представляваща имот с №22099.46.19 /051004/, местността „ЛОЗЯТА“ в землището на с. Долна Златица с начин на трайно ползване-нива, описан в Акт за частна общинска собственост № 0223/27.12.2000 година при начална тръжна цена 3 705 лв. без ДДС.

1.5. Земеделска земя с площ 4.000 дка, V категория, представляваща имот с №22099.54.2 и стар номер /054002/, местността „ЛОЗЯТА“ в землището на с. Долна Златица с начин на трайно ползване-нива, описан в Акт за частна общинска собственост № 0228/27.12.2000 година при начална тръжна цена 1 680 лв. без ДДС.

 2. Търгът ще се проведе на 23.06.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 30.06.2022 г. в същата зала и същия час.

3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Център за административно обслужване.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

Община Антоново

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед № РД-195 от 13.05.2022 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV в кв.8 по плана на с. Вельово, с площ 6 355 /шест хиляди триста петдесет и пет/ кв. м., отреден за училище и детска градина – незастроен, описан в АОС №1838/19.09.2012 г., при начална тръжна цена 16 500 / шестнадесет хиляди и петстотин/ лева. без ДДС;
1.2 Дворно място, представляващо парцел V в кв. 21, по плана на с. Кьосевци, с площ 17000 кв. м., описан в АОС №0711/15.08.2002 г., при начална тръжна цена 44 000 /четиридесет и четири хиляди / лева без ДДС;
2. Търгът ще се проведе на 02.06.2022 г., от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 09.06.2022 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:
– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

– 200.00 лева, за имущество над 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

4. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 16.05.2022 г.

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-147 от 08.04.2022 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ  1 050 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0349/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

1.2. Апартамент №1, вх.Б, находящ се в гр.Антоново, бул.”Тузлушки герои” №67, състоящ се от стая, хол, кухня и сервизни помещения със застроена площ  59.18 кв.м., изба №8 с площ 13.96 кв.м. и 2.03 ид части от общите части на сградата и от. право на строеж, построена през 1982 г., описан в АОС №2067/25.11.2013 г. при начална тръжна цена 25 000 / двадесет и пет хиляди / лева. без ДДС;

1.3. Земеделска земя с  площ  4.643 дка, VІІІ категория, представляваща имот с №063009, местността „КАВЛАН“ в землището на с. Семерци с начин на трайно ползване- нива, описан в Акт за частна общинска собственост № 0538/10.10.2001 година, при начална тръжна цена 2 300  / две хиляди и триста / лева. без ДДС;

1.4. Земеделска земя с  площ  5.600 дка, VІ категория, представляваща имот с №078002, местността „ЛОЗИЩЕ“ в землището на с. Семерци с начин на трайно ползване- нива, описан в Акт за частна общинска собственост № 0539/10.10.2001 година, при начална тръжна цена 3 100 / три хиляди и сто / лева. без ДДС;

 1. Търговете ще се проведе на 26.04.2022 г. по точки 1.1 и 1.2 от 10.30 часа и по точки 1.3 и 1.4 от 13.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 03.05.2022 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД – 19 от 10.02.2022 г. на Кмета на Община Антоново.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 О Б Я В Я В А

 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови, за срок от 20 години, както следва:

1.1. Поземлен имот 02628.11.3, област Търговище, община Антоново, с. Банковец, м. КОРМА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Изоставена нива, площ 11939 кв.м., стар номер 011003.

1.2. Поземлен имот 02628.12.13, област Търговище, община Антоново, с. Банковец,                              м. ЮКАВУЛ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставена нива, площ 8448 кв.м., стар номер 012013.

1.3. Поземлен имот 02628.11.9, област Търговище, община Антоново, с. Банковец, м. КОРМА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Изоставена нива, площ 3496 кв.м., стар номер 011009.

1.4. Поземлен имот 10584.22.27, област Търговище, община Антоново, с. Вельово,                                м. ЧАМУРЛУК, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 61701 кв.м., стар номер 022027.

1.5. Поземлен имот 10584.29.10, област Търговище, община Антоново, с. Вельово,                               м. ДЖИНСАВУЛУ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 35207 кв.м., стар номер 029010.

1.6. Поземлен имот 10584.15.1, област Търговище, община Антоново, с. Вельово, м. СЪРТ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 42137 кв.м., стар номер 015001.

1.7. Поземлен имот 41099.36.22, област Търговище, община Антоново, с. Кьосевци, м. КАРА АЧЛЪК, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставена нива, площ 10437 кв.м., стар номер 036022.

1.8. Поземлен имот 44598.97.12, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, м. БЕН АВУЛУ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 18079 кв.м., стар номер 097012.

1.9. Поземлен имот 44598.97.15, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, м. БЕН АВУЛУ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 4598 кв.м., стар номер 097015.

1.10. Поземлен имот 69136.15.1, област Търговище, община Антоново, с.Старчище,                             м. ТЕЛКИ ПУНАР, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 28370 кв.м., стар номер 015001.

1.11. Поземлен имот 69146.13.1, област Търговище, община Антоново, с.Стеврек,                             м. ЧУКАРА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 56631 кв.м., стар номер 013001.

 1. Търгът ще се проведе на 02.03.2022 г. от 13.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за някои от имотите, повторен търг ще се проведе на 09.03.2022 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.2 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за поземлен имот. Заплащането се извършва в Общинския център за услуги и информация на гражданите гише №2, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга
 3. Депозит за участие в размер на 10.00 лв. на дка., ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в „Банка ЦКБ – АД” клон Търговище, за община Антоново.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №466/08.12.2021 г. и Заповед №467/08.12.2021 г. на Кмета на Община Антоново

Публикувана на 14.02.2022 г.

 

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № РД-18 от 10.02.2022 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

 

1.1 Поземлен имот 10584.22.32 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Вельово, местност ЧАМУРЛУК, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 52 467 кв. м., описан в АОС № 2707/19.11.2018 г., при начална тръжна цена 19 675 /деветнадесет хиляди шестстотин седемдесет и пет/ лв. без ДДС.

 Търгът ще се проведе на 02.03.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 09.03.2022 г. в същата зала и същия час.

 1. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозит за участие – в размер на 10 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

публикувана на 14.02.2022 г.

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

  1.1.  Част от парцел III в кв.15 по плана на гр.Антоново, бул. „Тузлушки герои” №67 с площ от 2 кв.м., за монтиране на „Машина за топли напитки” при начален месечен наем 45.00 лева., без включен ДДС,

1.2. Дворно място, представляващо парцел IХ в кв.10 по плана на с.Девино, състоящ се от 8000         / осем хиляди / кв.м., и построените в него:

Едноетажна масивна сграда с дървен гредоред – със застроена площ от 147 кв.м., отреден за „Читалище” построен през 1946 г. описан в АОС №60/13.05.1998 г., при начална тръжна цена 17 000             / седемнадесет хиляди / лева. без ДДС;

1.3 Дворно място представляващо парцел Х кв.30 по плана на с.Моравка състоящ се от 448 кв.м., и „Автоспирка” – със застроена площ 63 кв.м., с МЖБ – конструкция построена през 1982 год., описан в АОС № 0059/09.01.1998 г., при начална тръжна цена 3000 /три хиляди / лева без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 29.12.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 05.01.2022 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 20.00 лева, тръжна документация за монтиране на „ Машина за топли напитки”

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 09.12.2021 г.

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №427/12.11.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

  1.1. Дворно място, представляващо парцел Х в кв.6 по плана на с.Кьосевци, с площ 2260  / две хиляди двеста и шестдесет / кв.м., отреден за жилищно строителство –  незастроен, частна общинска описан в АОС №0680/15.08.2002 г., при начална тръжна цена 6800 / шест хиляди и осемстотин / лева. без ДДС;

1.2 Поземлен имот с идентификатор 73078.20.25 с площ 1360 кв.м., в землището на с.Трескавец. Начин на трайно ползване: За съоръжение на друг вид провод и построената в него: Сграда за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда със застроена площ 57 кв.м., брой етажи:1 с идентификатор 73078.20.25.1 описан в АОС №2798/14.07.2021 г., при начална тръжна цена 3700 / три хиляди и седемстотин / лева без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 30.11.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 07.12.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ЦАО – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед №401 от 29.10.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на земеделски земи – частна общинска собственост и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново за следните имоти:

1.1 Поземлен имот 10584.19.44 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Вельово, местност КЬОЗЮ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 2 508 кв. м.;

1.2 Поземлен имот 10584.1.15 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Вельово, местност ДЖИНСАВУЛУ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ  503 кв. м.;

1.3 Поземлен имот 10584.1.16 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Вельово, местност ДЖИНСАВУЛУ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 1 917 кв. м.;

1.4 Поземлен имот 10584.1.11 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Вельово, местност ДЖИНСАВУЛУ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 3 768 кв. м.;

1.5 Поземлен имот 10584.1.12 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Вльово, местност ДЖИНСАВУЛУ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 5 192 кв. м;

1.6 Поземлен имот 61769.41.28 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, местност СТАМБОЛКА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 6 270 кв. м.;

1.7 Поземлен имот 69146.1.453 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Стеврек, местност ДИМОВИЯ ЮРТ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 7 955 кв. м;

1.8 Поземлен имот 69146.15.9 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Стеврек, местност БЕЙ ОРМАН, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 73 989 кв. м.;

1.9 Поземлен имот 80786.10.2 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Черна вода, местност МЕСЕМЛЕР, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 14 462 кв. м;

1.10 Поземлен имот 80786.10.4 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Черна вода, местност МЕСЕМЛЕР, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 14 464 кв. м;

1.11 Поземлен имот 80786.10.5 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Черна вода, местност МЕСЕМЛЕР, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 78 281 кв. м;

 1. Търгът ще се проведе на 16.11.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 23.11.2021 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за всяко землище по отделно.
 3. Депозит за участие – в размер на 20 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №376/07.10.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот III в кв.11 по плана на гр.Антоново, с площ 210  / двеста и десет / кв.м., отреден за търговия представляващо имот – частна общинска описан в АОС №2731/10.06.2019 г., при начална тръжна цена 800 / осемстотин / лева. без ДДС;

1.2 Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XІ в кв.27 по плана на  с. Добротица, с площ 347 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2808/23.09.2021 г., при начална тръжна цена 740 / седемстотин и четиридесет/ лева без ДДС;

1.3 Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII в кв.43 по плана на с. Добротица, с площ 748 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2805/23.09.2021 г., при начална тръжна цена 1 945 /хиляда деветстотин  четиридесет и пет/ лева без ДДС;

1.4 Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII в кв.43 по плана на  с. Добротица, с площ 1255 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2806/23.09.2021 г., при начална тръжна цена 3 260 / трихиляди двеста и шестдесет / лева. без ДДС;

1.5 Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV в кв.43 по плана на  с. Добротица, с площ 1620 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2807/23.09.2021 г., при начална тръжна цена 4 210 /четирихиляди двеста и десет/ лева. без ДДС;

1.6. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV в кв.16 по плана на с.Стара речка, с площ 1 400 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2645/20.03.2017 г., при начална тръжна цена 4 200 / четири хиляди и двеста / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 26.10.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 02.11.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.
 2. За участие се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат добро земеделско и екологично състояние.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 07.09.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 14.09.2021 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет. 2 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище, на касата „Гише“ № 2 в ЦАО.
 7. Депозити за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината – стая №13, ет. 2.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Център за административно обслужване

Списък на пасища, мери и ливади за отдаване под наем за срок от една стопанска година 2021-2022 год.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22, вътр.38; стая № 14, ет. 2 в сградата на Общината.

 

 

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед №300 от 15.07.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1.  Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на земеделски земи – частна общинска собственост и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново за следните имоти:

1.1 Поземлен имот 00518.202.4 обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, местност ВЕЛИЧКОВА ГРАДИНА, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 4 763 кв. м.

1.2 Поземлен имот 00518.205.59 обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, местност ОСМАНОВИ ОРЕСИ, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 6 247 кв. м.

1.3 Поземлен имот 10433.5.3 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Великовци, местност БОБО ПУНАР, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 116 319 кв. м.

1.4 Поземлен имот 10433.2.1 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Великовци, местност БОБО ПУНАР, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 221 080 кв. м.

1.5 Поземлен имот 20479.20.49 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Девино, местност СИНДЖИРЛИЯ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 8 612 кв. м.

              Търгът ще се проведе на 03.08.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 10.08.2021 г. в същата зала и същия час.

 1. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за всяко землище по отделно.
 2. Депозит за участие – в размер на 20 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 3. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071/ 22-22, вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

               Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.

 1. За участие се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 2. Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 3. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 4. Търгът ще се проведе на 22.07.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 29.07.2021 г. в същата зала и същия час.
 5. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет. 2 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище, на касата „Гише“ № 2 в ЦАО.
 6. Депозити за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината – стая №13, ет. 2.
 7. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Център за административно обслужване

Списък на пасища, мери и ливади за отдаване под наем за срок от една стопанска година 2021-2022 год.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22, вътр.38; стая № 14, ет. 2 в сградата на Общината.

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №241/08.06.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

 1.1. Апартамент №5, ет. 2, вх.б, в гр. Антоново ул. „Тузлушки Герой” №67, / ДЖБ 2 / състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ 39.33 кв.м., изба №10 с площ 12.92 кв.м. и 1,46 ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж, построена през 1982 г. описан в АОС № 2067 /25.11.2013 год. при начална тръжна цена 18 000 лв.  / осемнадесет хиляди лева /. без ДДС

 1. Търгът ще се проведе на 24.06.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 01.07.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на Център за административно обслужване, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Център за административно обслужване на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 10.06.2021 г.

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №215/18.05.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

1.1. частна общинска собственост представляващ „Магазин” находящ се на бул. „Тузлушки Герои” №65 в гр.Антоново с обща площ 20 кв.м., недвижим имот – описан в акт за общинска собственост №2668/17.05.2018 год., при начален месечен наем 80.00 лева., без включен ДДС,

 1. Търгът да се проведе на 08.06.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за имота, повторен търг ще се проведе на 15.06.2021 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. на гише №2 в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF вБанка ЦКБ – АД” клон Търговище, за община Антоново.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 24.05.2021 г.

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №176/01.04.2021 г. на Кмета на Община Антоново

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 930 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0353/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 046 / две хиляди четиридесет и шест / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 832 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0354/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 1 830 /хиляда осемстотин и тридесет / лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 986 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0355/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 169 / две хиляди сто шестдесет и девет / лева. без ДДС;

1.4. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XV в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 910 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0356/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 002 / две хиляди  и два / лева. без ДДС;

1.5. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 900 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0357/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 1 980 / хиляда деветстотин и осемдесет / лева. без ДДС;

1.6. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 972 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0358/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 138 / две хиляди сто тридесет и осем / лева. без ДДС;

1.7. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 1 250 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0359/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 750 / две хиляди седемстотин и петдесет / лева. без ДДС;

1.8. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V в кв.4а по плана на с. Таймище, с площ 2 200 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0390/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 4 840 /четири  хиляди осемстотин и четиридесет / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 20.04.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 27.04.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 05.04.2021 г.

 

Община Антоново

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №112/09.02.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

1.1. част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 2 кв.м. терен разположен пред входа на старото кметство в с. Моравица, описан в акт за общинска собственост №0665/18.07.2002 год, за монтиране на “Машина за топли напитки”  при начален месечен наем 45 лева., без включен ДДС,

 1. Търгът да се проведе на 25.02.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за имота, повторен търг ще се проведе на 04.03.2021 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. на гише №2 в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

публикувана на 10.02.2021 г.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №28/29.01.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II в кв.1 по плана на гр.Антоново, с площ 6950 кв.м., отреден за производствена и складова дейност – незастроен описан в АОС №2465/28.07.2015 г., при начална тръжна цена 24 000 / двадесет и четири хиляди / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 16.02.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 23.02.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Центъра за административно обслужване, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 01.02.2021 г.

Превод »