Обяви

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №376/07.10.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот III в кв.11 по плана на гр.Антоново, с площ 210  / двеста и десет / кв.м., отреден за търговия представляващо имот – частна общинска описан в АОС №2731/10.06.2019 г., при начална тръжна цена 800 / осемстотин / лева. без ДДС;

1.2 Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XІ в кв.27 по плана на  с. Добротица, с площ 347 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2808/23.09.2021 г., при начална тръжна цена 740 / седемстотин и четиридесет/ лева без ДДС;

1.3 Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII в кв.43 по плана на с. Добротица, с площ 748 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2805/23.09.2021 г., при начална тръжна цена 1 945 /хиляда деветстотин  четиридесет и пет/ лева без ДДС;

1.4 Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII в кв.43 по плана на  с. Добротица, с площ 1255 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2806/23.09.2021 г., при начална тръжна цена 3 260 / трихиляди двеста и шестдесет / лева. без ДДС;

1.5 Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV в кв.43 по плана на  с. Добротица, с площ 1620 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2807/23.09.2021 г., при начална тръжна цена 4 210 /четирихиляди двеста и десет/ лева. без ДДС;

1.6. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV в кв.16 по плана на с.Стара речка, с площ 1 400 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №2645/20.03.2017 г., при начална тръжна цена 4 200 / четири хиляди и двеста / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 26.10.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 02.11.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

 1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.
 2. За участие се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат добро земеделско и екологично състояние.
 3. Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 4. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 5. Търгът ще се проведе на 07.09.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 14.09.2021 г. в същата зала и същия час.
 6. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет. 2 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище, на касата „Гише“ № 2 в ЦАО.
 7. Депозити за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината – стая №13, ет. 2.
 8. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Център за административно обслужване

Списък на пасища, мери и ливади за отдаване под наем за срок от една стопанска година 2021-2022 год.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22, вътр.38; стая № 14, ет. 2 в сградата на Общината.

 

 

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед №300 от 15.07.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1.  Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на земеделски земи – частна общинска собственост и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново за следните имоти:

1.1 Поземлен имот 00518.202.4 обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, местност ВЕЛИЧКОВА ГРАДИНА, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 4 763 кв. м.

1.2 Поземлен имот 00518.205.59 обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, местност ОСМАНОВИ ОРЕСИ, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 6 247 кв. м.

1.3 Поземлен имот 10433.5.3 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Великовци, местност БОБО ПУНАР, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 116 319 кв. м.

1.4 Поземлен имот 10433.2.1 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Великовци, местност БОБО ПУНАР, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 221 080 кв. м.

1.5 Поземлен имот 20479.20.49 обл. Търговище, общ. Антоново, с. Девино, местност СИНДЖИРЛИЯ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 8 612 кв. м.

              Търгът ще се проведе на 03.08.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 10.08.2021 г. в същата зала и същия час.

 1. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за всяко землище по отделно.
 2. Депозит за участие – в размер на 20 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в БАНКА ЦКБ-АД.
 3. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071/ 22-22, вътр.38; стая № 14

 

О Б Я В А

               Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една година.

 1. За участие се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 2. Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972
 3. Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /
 4. Търгът ще се проведе на 22.07.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 29.07.2021 г. в същата зала и същия час.
 5. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет. 2 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище, на касата „Гише“ № 2 в ЦАО.
 6. Депозити за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината – стая №13, ет. 2.
 7. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Център за административно обслужване

Списък на пасища, мери и ливади за отдаване под наем за срок от една стопанска година 2021-2022 год.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22, вътр.38; стая № 14, ет. 2 в сградата на Общината.

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №241/08.06.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

 1.1. Апартамент №5, ет. 2, вх.б, в гр. Антоново ул. „Тузлушки Герой” №67, / ДЖБ 2 / състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ 39.33 кв.м., изба №10 с площ 12.92 кв.м. и 1,46 ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж, построена през 1982 г. описан в АОС № 2067 /25.11.2013 год. при начална тръжна цена 18 000 лв.  / осемнадесет хиляди лева /. без ДДС

 1. Търгът ще се проведе на 24.06.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 01.07.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на Център за административно обслужване, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Център за административно обслужване на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 10.06.2021 г.

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №215/18.05.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

1.1. частна общинска собственост представляващ „Магазин” находящ се на бул. „Тузлушки Герои” №65 в гр.Антоново с обща площ 20 кв.м., недвижим имот – описан в акт за общинска собственост №2668/17.05.2018 год., при начален месечен наем 80.00 лева., без включен ДДС,

 1. Търгът да се проведе на 08.06.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за имота, повторен търг ще се проведе на 15.06.2021 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. на гише №2 в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF вБанка ЦКБ – АД” клон Търговище, за община Антоново.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 24.05.2021 г.

 

ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №176/01.04.2021 г. на Кмета на Община Антоново

 

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 930 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0353/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 046 / две хиляди четиридесет и шест / лева. без ДДС;

1.2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 832 кв.м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0354/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 1 830 /хиляда осемстотин и тридесет / лева. без ДДС;

1.3. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 986 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0355/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 169 / две хиляди сто шестдесет и девет / лева. без ДДС;

1.4. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XV в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 910 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0356/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 002 / две хиляди  и два / лева. без ДДС;

1.5. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 900 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0357/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 1 980 / хиляда деветстотин и осемдесет / лева. без ДДС;

1.6. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 972 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0358/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 138 / две хиляди сто тридесет и осем / лева. без ДДС;

1.7. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII в кв.61 по плана на с.Изворово, с площ 1 250 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0359/06.06.2007 г., при начална тръжна цена 2 750 / две хиляди седемстотин и петдесет / лева. без ДДС;

1.8. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V в кв.4а по плана на с. Таймище, с площ 2 200 кв. м., отреден за жилищно строителство – незастроен описан в АОС №0390/09.07.2001 г., при начална тръжна цена 4 840 /четири  хиляди осемстотин и четиридесет / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 20.04.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 27.04.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG72CECB97908421764800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД.
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 05.04.2021 г.

 

Община Антоново

На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №112/09.02.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

1.1. част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 2 кв.м. терен разположен пред входа на старото кметство в с. Моравица, описан в акт за общинска собственост №0665/18.07.2002 год, за монтиране на “Машина за топли напитки”  при начален месечен наем 45 лева., без включен ДДС,

 1. Търгът да се проведе на 25.02.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за имота, повторен търг ще се проведе на 04.03.2021 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена – 20.00 лв. на гише №2 в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.
 3. Депозит за участие в размер на – 10% от началната годишна тръжна цена ще се приема до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината или по IBANBG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF Търговска банка Д-АД
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

публикувана на 10.02.2021 г.

ОБЩИНА АНТОНОВО

 На основание чл.79 от НРПУРОИ на Община Антоново и Заповед №28/29.01.2021 г. на Кмета на Община Антоново

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – общинска собственост, както следва:

 1.1. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II в кв.1 по плана на гр.Антоново, с площ 6950 кв.м., отреден за производствена и складова дейност – незастроен описан в АОС №2465/28.07.2015 г., при начална тръжна цена 24 000 / двадесет и четири хиляди / лева. без ДДС;

 1. Търгът ще се проведе на 16.02.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на община Антоново. При неявяване на поне двама кандидати повторен търг ще се проведе на 23.02.2021 год. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след заплащане на цена:

– 70.00 лева, за имущество на обща стойност до 5 хиляди лева.

– 140.00 лева, за имущество на обща стойност от 5 хиляди лева до 30 хиляди лева, в касата на ОЦУИГ – за всяко имущество по отделно, до 15.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 1. Депозити за участие в размер на – 10% от началните тръжни цени, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД
 2. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Центъра за административно обслужване, гише №5 – Деловодство.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Публикувана на 01.02.2021 г.

Община Антоново

 На основание чл.79 от  НРПУРОИ  на Община Антоново и Заповед № 13 от 13.01.2021 г. на Кмета на Община Антоново

 

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем, на земеделски земи – частна общинска  собственост и на земи стопанисвани по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на Община Антоново по приложен списък качен на официалния сайт  на общината в секция  Икономическо развитие – Общинска собственост – Подсекция Обяви

 1. Търгът ще се проведе на 29.01.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 05.02.2021 г. в същата зала и същия час.
 2. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, на общината след заплащане на цена – 20.00 лв., за всяко землище по отделно.
 3. Депозит за участие – в размер на 20 % от началната тръжна цена, да се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината ет.2, стая №13 или по IBAN № BG81DEMI92403300039107, BIC: DEMIBGSF в Търговска банка Д-АД.
 4. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Списък на земеделски земи с начин на трайно ползване /ИЗОСТАВЕНИ НИВИ / от ОПФ на Община Антоново

Публикувана на 14. 01. 2021 г.

Списък на земеделски земи с начин на трайно ползване /ИЗОСТАВЕНИ НИВИ / от ОПФ на Община Антоново за търг 2-ра дата- 05.02.2021 г.- публикуван на 02.02.2021

Превод »