Планове и стратегии

Файлове за изтегляне
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за мандат 2019 – 2023 г.

Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Антоново 2024-2026 г.  – приета на 25.04.2024 г.
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за мандат 2015 – 2019 г.
Маркетингова стратегия за развитие на туризма в община Антоново
Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Антоново 2018 г.
Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016 г. – 2020 г.
План за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016-2020 г.  – приет на 26.04.2018 г.
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Антоново
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Антоново
План за защита при бедствия  – приет 27.12.2019 г.
Годишен план за младежта 2023 г.-публикуван на 26.01.2023 г.
План за противодействие на тероризма в Община Антоново
Общ устройствен план – Община Антоново
Годишен оперативен план за защита на горските територии от пожари през 2017 г.

План-програма за дейността на МКБППМН 2023 и Годишен доклад за дейността на МКБППМН за 2022 г.
План -програма за дейността на МКБППМН 2021 г.  и Годишен отчет на МКБПМН за 2020 г.
План – програма за дейността на М К Б П П М Н 2020 г.   и Годишен отчет на МКБППМН за 2019 г.
Годишен План за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Антоново за 2019 г.
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
Общинска стратегия на община Антоново за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и План за действие в изпълнение на стратегията – приети на 27 януари 2022 година

ДОКЛАД на община Антоново за 2022 година в изпълнение на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030) – публикуван на 07.02.2023 г.

Превод »