Общ устройствен план – Община Антоново

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ОБЩИНА АНТОНОВО

Общ устройствен план – обяснителна записка
Приложения към ОУП
Опорен план към ОУП – карта
Опорно сравнителен план към ОУП – карта
Предварителен план към ОУП – карта
Ел. част към ОУП – карта
Недвижимо културно наследство към ОУП – карта
Пътна част към ОУП – карта
ВиК част към ОУП – карта
Схема зелена система към ОУП – карта

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОБЩ УСТЛОЙСТВЕН ПЛАН – ОБЩИНА АНТОНОВО

Доклад за степента на въздействие на ОУП
Нетехническо резюме
Задание за Екологична оценка
Екологична оценка на предварителен план на ОУП

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Комуникационна система към ОУП
Ел. част към ОУП
Културно недвижимо имущество към ОУП
Опорно-сравнителен план към ОУП
План зелена система към ОУП
ВиК част към ОУП

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АНТОНОВО – ОКОНЧАТЕЛЕН 15.12.2016 Г.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, относно Екологична оценка на Общ устройствен план на община Антоново – публикувана на 27.09.2019 г.

Превод »