Решения по Протокол № 56 от 25.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 459 –  Информация за подготовката на учебните заведения от Община Антоново за новата 2019/2020 учебна година.

РЕШЕНИЕ № 460 – Корекция на Приложение № 5 от Решение № 373/2019 год. на Общински съвет – Антоново.

РЕШЕНИЕ № 461 – Отчет за дейността на Общински съвет – Антоново за периода януари – юни 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 462 –  Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г.                                  

РЕШЕНИЕ № 463 – Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.