Решения по Протокол № 54 от 30.07.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 442 – Отпускане на средства от бюджета на Община Антоново за награждаване на изявен спортист.

РЕШЕНИЕ № 443 – Отчет за изпълнението на бюджета на Община Антоново към 31.12.2018 год.

РЕШЕНИЕ № 444 – Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем на общински жилища, собственост на Община Антоново.

РЕШЕНИЕ № 445 –  Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и разрешаване на изработване на ПУП-План за регулация и План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 00518.51.104 в землището на гр.Антоново, Община Антоново.                                 

РЕШЕНИЕ № 446 – Предоставяне на общински недвижим имот – частна общинска собственост за безвъзмездно право на ползване.

РЕШЕНИЕ № 447 – Корекция на бюджета на Община Антоново за 2019 год.

РЕШЕНИЕ № 448 –  Участие на Управителя на „Тузлушка земя” ЕООД, гр. Антоново в Споразумение по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.