Решения по Протокол № 48 от 28.02.2019 г.

Решение № 387 относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Антоново  за награждаване на изявен спортист

Решение № 388 относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете

Решение № 389 относно: Представяне на отчет за финансовото състояние на „Тузлушка гора” ЕООД гр.Антоново

Решение № 390 относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Търговище

Решение № 391 относно: Корекция на бюджета на община Антоново за 2019 г. в частта му за капиталови разходи

Решение № 392 относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 -2022 г.

Решение № 393 относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост

Решение № 394 относно: Продажба на движимо имущество – общинска собственост

Решение № 395 относно: Учредяване възмездно право на строеж върху общински недвижим имот за изграждане на малка водна електрическа централа в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и ПИ с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, община Антоново

Решение № 396 относно: Учредяване на възмездно право на ползване на 150 бр. пчелни семейства върху поземлен имот с идентификатор 48194.7.39, с. Милино, община Антоново, област Търговище  м. ЕРИКЛИК АЛАН, категория 5, НТП Нива, площ 3845 кв.м. за устройване на постоянен пчелин

Решение № 397 относно: Промяна на предназначението на гори от земеделски територии в горски територии

Решение № 398 относно: Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново

Решение № 399 относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Търговище

Решение № 400 относно: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина на община Антоново за 2019 година