Съобщения

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ – публикуван на 26.06.2023 г.

ВАЖНО! До 28 ноември  2025 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/- Образец на Заявление за регистрация – не се дължи такса

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНОТОНОВО

            УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Приет е нов Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в Държавен вестник, брой 14 от 20.02.2015 г., даващ възможност пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на тези собственици или ползватели , чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на съответната Община и притежават пасищни селскостопански животни, вписани по надлежния ред в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

За да се предоставят пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд под наем или аренда се изисква заявителите да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“ .

В тази връзка УВЕДОМЯВАМЕ ВИ , че :

Собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март 3г., към което прилагат документи.

Заявлението за предоставяне по образец можете да получите от стая №14, на втория етаж на сградата на Общината или да изтеглите от тук.

Към заявлението задължително се прилагат :

  1. Копие от документ за самоличност на физическите лица ;
  2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  3. Копие от документ са самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

4.Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрираните в Интегрираната информационна система на БАБХ;

  1. Удостоверение от компетентните органи за липса на:а) данъчни задължения; б) задължения към Държавен фонд „Земеделие”; в) задължения към Държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3 т. 2 от ЗСПЗЗ;

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица от осма до десета категория.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване на територията на община Антоново за стопанската 2023/2024 година.

За допълнителна информация –  Ибрям Ибрямов – ст.експерт и  Ивелина Стойкова – специалист-  „Общинска собственост” при Община Антоново –стая №14, на втория етаж на сградата на Общината.

 

Уведомително писмо на Директора на ОД „Земеделие“ Търговище  за извършване на специализирани теренни проверки на референтни парцели – публикувано на 12.08.2021 г.

Индикативен график за извършване на СПТ – публикуван на 12.08.2021 г.

Списък на физическите блокове, подлежащи на СПТ – публикуван на 12.08.2021 г.

Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ за откриване на процедура по сключване на доброволни споразумения между собственици и/или ползвателите на земеделски земи, по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Антоново, област Търговище –публикувана на 03.08.2021 г.

Окончателен Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади през 2022 година

Окончателен Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади през 2021 година

Окончателен Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади през 2020 година

Окончателен Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади през 2019 годинa

Превод »