Съобщения

Наем на полски пътища за стопанската 2019-2020г.

О Б Щ И Н А   АНТОНОВО

 

Във връзка с Решение № 23 от 27.12.2019 г. на Общински съвет – Антоново, Община Антоново кани ползвателите на полски пътища и отводнителни канали за стопанската 2019/2020 г. за сключване на договори за наем.

Дължимите суми могат да се внасят на касата в Община Антоново или по следната банкова сметка:

Банка : Търговска банка Д- АД, клон Антоново, офис Антоново

IBAN:    BG05DEMI92408400038672

Банков код : IORTBGSF

код за вид плащане 44 42 00 – Приходи от наем на земя

основание за плащане – полски пътища 2019/2020г.

За допълнителна информация – тел.: 06071/22-22 вътр.38

Окончателен Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади през 2020 година

Окончателен Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади през 2019 година

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

  УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Приет е нов Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в Държавен вестник, брой 14 от 20.02.2015 г., даващ възможност пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на тези собственици или ползватели , чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на съответната Община и притежават пасищни селскостопански животни, вписани по надлежния ред в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

За да се предоставят пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд под наем или аренда се изисква заявителите да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“ .

В тази връзка УВЕДОМЯВАМЕ ВИ , че :

Собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подават заявление по образец до Кмета на общината в срок до 10 март 2020 г., към което прилагат документи.

Заявлението за предоставяне по образец можете да получите в стая №14, на втория етаж на сградата на Общината или да изтеглите от тук.

Към заявлението задължително се прилагат :

1. Документ за самоличност на физическите лица /за справка/ ;

2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. Документ са самоличност на физическото лице /за справка/, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

4.Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрираните в Интегрираната информационна система на БАБХ;

5. Удостоверение от компетентните органи за липса на:а) данъчни задължения; б) задължения към Държавен фонд „Земеделие”; в) задължения към Държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3 т. 2 от ЗСПЗЗ;

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица от осма до десета категория.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по пазарни цени на територията на община Антоново за стопанската 2019-2020 г.

2. Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване на територията на община Антоново за стопанската 2019-1020 г.

За допълнителна информация – Ибрям Ибрямов – ст.експерт „Общинска собственост”  –ет. 2, стая №14

Съобщение съгласно чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите