Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2019 г.

Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по чл. 35, ал.1, т.1

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ – 2019 г.
№ по
ред
Име и фамилия Длъжност Вид на
декларация
Вх.номер и дата на
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
1 Хайредин Мехмедов Кмет на община Антоново декларация за несъвместимост 1/02.12.2019 г.
2 Ахмед Ахмедов Общински съветник декларация за несъвместимост 2/02.12.2019 г.
3 Айнур Хюсеинова Общински съветник декларация за несъвместимост 3/02.12.2019 г.
4 Айтен Мехмедова Общински съветник декларация за несъвместимост 4/02.12.2019 г.
5 Ашим Мехмедов Общински съветник декларация за несъвместимост 5/02.12.2019 г.
6 Бехчет Салимов Общински съветник декларация за несъвместимост 6/02.12.2019 г.
7 Васил Богословов Общински съветник декларация за несъвместимост 7/02.12.2019 г.
8 Димитър Максимов Общински съветник декларация за несъвместимост 8/02.12.2019 г.
9 Елка Станчева Общински съветник декларация за несъвместимост 9/02.12.2019 г.
10 Нели Николова Общински съветник декларация за несъвместимост 10/02.12.2019 г.
11 Стоян Владимиров Общински съветник декларация за несъвместимост 11/02.12.2019 г.
12 Тургай Мурадалиев Общински съветник декларация за несъвместимост 12/02.12.2019 г.
13 Юсуф Юсуфов Общински съветник декларация за несъвместимост 13/02.12.2019 г.
14 Юсуф Исмаилов Председател на ОбС-Антоново декларация за несъвместимост 14/02.12.2019 г.
15 Анани Илиев Кмет на кметство Изворово декларация за несъвместимост 15/02.12.2019 г.
16 Ружди Хабилов Кмет на кметство Стеврек декларация за несъвместимост 16/02.12.2019 г.
17 Исмаил Исмаилов Кмет на кметство Трескавец декларация за несъвместимост 17/02.12.2019 г.

 

Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по чл. 35, ал.1, т. 2

№ по
ред
Име и фамилия Длъжност Вид на
декларация
Вх. номер и дата на
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
Вх. номер и дата на
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2
Вх. номер и дата на
декларация по чл. 35,
ал. 1, т. 3
Вх. номер и дата на
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Айсел  Алиева Кмет на кметство Капище ежегодна 1/02.05.2019 г.
2 Анани Илиев Кмет на кметство Изворово ежегодна 2//02.05.2019 г.
3 Ружди Хабилов Кмет на кметство Стеврек ежегодна 3/03.052.2019 г.
4 Кирил Петров Управител на „Тузлушка гора“ ЕООД ежегодна 4/09.05.2019 г.
5 Хюсеин Хюсеинов Кмет на кметство Разделци ежегодна 5/15.05.2019 г.
6 Бехчет Кадиров Кмет на кметство Моравка ежегодна 6/15.05.2019 г.
7 Ивалин Миланов Кмет на кметство Моравица ежегодна 7/15.05.2019 г.
8 Вилдан Юмер Кмет на кметство Коноп ежегодна 8/15.05.2019 г.
9 Соня Димитрова Кмет на кметство Семерци ежегодна 9/15.05.2019 г.
10 Орхан Мустафов Кмет на кметство Черна вода ежегодна 10/15.05.2019 г.
11 Сезгин Сюлейманов Управител на „Тузлушка земя“ ЕООД ежегодна 11/15.05.2019 г.
12 Стилиян Станчев Кмет на кметство Черни бряг ежегодна 12/15.05.2019 г.
13 Саид Юмеров Кмет на кметство Добротица ежегодна 13/15.05.2019 г.
14 Илхан Ахмедов Кмет на кметство Таймище ежегодна 14/15.05.2019 г.
15 Исмаил Исмаилов Кмет на кметство Трескавец ежегодна 15/15.05.2019 г.
16 Зекерие Исмаилов Кмет на кметство Старчище ежегодна 16/15.05.2019 г.
17 Мелиха Мехмедова Кмет на кметство Любичево ежегодна 17/15.05.2019 г.
Превод »