Публично състезание с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на община Антоново, присъединени на ниско напрежение“

Решение за откриване на процедура – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679 – публикувано на 24.10.2019 г.

Обявление за процедура – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679 – публикувано на 24.10.2019 г.

Документация за участие – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679 – публикувано на 24.10.2019 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовите оферти на допуснатите участници – публикувано на 06.12.2019 г.

Протоколи от дейността на комисията – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679 -публикувани на 16.12.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679-публикувано на 16.12.2019 г.

Договор и приложения към договора за възлагане на обществена поръчка – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679-публикувано на 06.02.2020 г.

Допълнително споразумение №1 към договор за възлагане на обществена поръчка – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679-публикувано на 03.08.2021 г.

Обявление за изменение – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679-публикувано на 03.08.2021 г.

Превод »