Обява с предмет:“Доставка на канцеларски материали, учебни и спортни пособия, оборудване и обзавеждане,, сценични костюми и сценичен декор, необходими за изпълнението на дейностите по Проект № BG05M9OP001-2.018-0004-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Обява за обществена поръчка – публикувана на 14.10.2019 г.

Информация за обява – публикувана на 14.10.2019 г.

Документация за участие – публикувана на 14.10.2019 г.

Протокол от дейността на комисията – публикуван на 06.11.2019 г.

Договор – публикуван на 04.12.2019 г.

Превод »