Пряко договаряне с предмет: „Подготовка на събития и предоставяне на психологическа подкрепа за децата и родители, разделена на 2 обособени позиции по проект № BG05M9OP001-2.018-0004-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Решение за откриване на процедура – публикувано на 17.07.2019 г.

Покана за участие – публикувана на 17.07.2019 г.

Техническа спецификация – публикувана на 17.07.2019 г.

Проект на Договор – публикуван на 17.07.2019 г.

Образци на документи – публикувани на 17.07.2019 г.

ЕЕДОП – публикуван на 17.07.2019 г.

Протоколи от дейността на комисията – публикувани на 09.08.2019 г.

Доклад – публикуван на 09.08.2019 г.

Решение – публикувано на 09.08.2019 г.

Договор за възлагане на поръчка -публикуван на 05.09.2019 г.

Приложения към договора -публикувани на 05.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 05.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор – публикувано на 10.09.2020 г.

 

 

 

Превод »