Пряко договаряне с предмет: „“Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации по Проект № BG05M9OP001-2.018-0004-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020 по три обособени позиции

Решение за откриване на процедура – публикувано на 17.07.2019 г.

Покана за участие – публикувана на 17.07.2019 г.

Техническа спецификация-публикувана на 17.07.2019 г.

Проект на Договор – публикуван на 17.07.2019 г.

Образци на документи – публикувано на 17.07.2019 г.

ЕЕДОП- публикуван на 17.07.2019 г.

Протоколи – публикувани на 09.08.2019 г.

Доклад – публикуван на 09.08.2019 г.

Решение – публикувано на 09.08.2019 г.

Договор за възлагане на поръчка –публикуван на 05.09.2019 г.

Приложения към Договора – публикувани на 05.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 05.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор – публикувано на 10.09.2020 г.

Превод »