Публично състезание с предмет: „Ремонт на участъци от общинска пътна и улична мрежа на територията на община Антоново“

Решение за откриване на процедура – публикувано на 02.07.2019 г.

Обявление за поръчка – публикувано на 02.07.2019 г.

Документация – публикувано на 02.07.2019 г.

Образци на документи  –публикувано на 02.07.2019 г.

Техническа спецификация -публикувано на 02.07.2019 г.

Проект на договор-публикувано на 02.07.2019 г.

Постъпил и входиран въпрос на 08.07.2019 г.:

Допуснати са някой противоречия в Техническата спецификация и същите се явяват ограничаващи и в разрез с принципите записани в чл. 2 от ЗОП, а именно:

Съгласно

„1.3. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми.

При изпълнение на задълженията си, Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на българското законодателство и в частност на:

…………….

-Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г

…………………………”

В същото време в т. 1.4. Материали и заводско произведени елементи е записано изискването:

„Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути”.

Последното, записано като изискване на одобрената от Вас Техническа спецификация, противоречи на Техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г., където времевото изискване е за дрениращо асфалтово покритие, липсващо в настоящата поръчка.

Моля, да преразгледате, на основание изложеното, изискването в Техническата спецификация за обект „Ремонт на участъци от общинска пътна и улична мрежа на територията на община Антоново“ и в случай, че прецените съществуването на нередност в същата да я отстраните.

Отговорено на 09.07.2019 г.:

Няма нередност в Техническата спецификация за обекта на настоящата поръчка.

В утвърдената Техническа спецификация е поставено категоричното условие на Възложителя по отношение на транспортирането на асфалтовата смес за изпълнение на асфалтовите работи , предмет на настоящата поръчка, а именно „Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути”.

Така поставеното условие на Възложителя не противоречи на Техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г.

Съобщение за отварянето и обявяването на ценовите оферти – публикувано на 09.08.2019 г.

Протоколи от № 1до №4 и обобщен от дейността на комисията – публикувани на 09.09.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител – публикувано на 09.09.2019 г.

Договор  – публикуван на 14.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 14.10.2019 г.

Обявление за приключване на Договор – публикувано на 14.04.2020 г.

 

 

 

Превод »