Пазарна консултация с предмет: “ Предоставяне на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства“ по Проект № BG05M9OP001-2.018-0004-2014BG05M2OP001-C01

Покана – публикувана на 22.05.2019 г.

Техническа спецификация- Приложение №1 – публикувано на 22.05.2019 г.

Ценово предложение-Приложение №2-публикувано на 22.05.2019 г.

Протокол – публикуван на 11.06.2019 г.

Решение – публикувано на 11.06.2019 г.

Ценово предложение – Приложение №2 – публикувано на 11.06.2019 г.

Превод »