Текущ ремонт на участъци от общинска пътна мрежа и улици в населени места в община Антоново по подобекти

Обява за обществена поръчка – публикувано на 31.07.2018 г.

Информация за публикуване на обява – публикувано на 31.07.2018 г.

Приложение №1: Техническа спецификация – публикувано на 31.07.2018 г.

Приложение №2: Характеристики на поръчката – публикувано на 31.07.2018 г.

Приложение №3: Образци на документи и указания за подготовката им – публикувано на 31.07.2018 г.

Приложение №4: Критерии за възлагане на поръчката – публикувано на 31.07.2018 г.

Приложение №5: Проект на Договор – публикувано на 31.07.2018 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – публикувано на 16.08.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувано на 16.08.2018 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 03.09.2018 г.

Договор и приложения към него – публикувано на 10.09.2018 г.

Превод »