Публично състезание с предмет: „Реконструкция и пристройка на НЧ „Христо Ботев-1921″ гр. Антоново“

титулна страница – публикувано на 30.07.2018 г.

Решение за откриване на процедура – публикувано на 30.07.2018 г.

Обявление за поръчка – публикувано на 30.07.2018 г.

Приложение №1 – Инвестиционен проект и количествена сметка – – публикувано на 30.07.2018 г.

Приложение №2Характеристика на обекта на поръчката. Изисквания към участниците  и указания за подготовка на образците и офертите. Указания за провеждане на процедурата – публикувано на 30.07.2018 г.

Приложение №3– Образци на документи – публикувано на 30.07.2018 г.

Приложение №4 – Проект на договор – публикувано на 30.07.2018 г.

Въпрос- Искане за разяснение по документация за процедура за възлагане на обществена поръчка – публикувано на 22.08.2018 г.

Отговор  – публикувано на 22.08.2018 г.

Протокол №1 от дейността на комисията – публикувано на 05.09.2018 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на  ценови оферти – публикувано на 07.09.2018 г.

Протокол №2, Протокол №3 и Доклад за работата на комисията – публикувано на 13.09.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител – публикувано на 13.09.2018 г.

Договор и Приложения – публикувано на 19.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 19.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор – публикувано на 11.03.2021 г.

Превод »