Обява с предмет: „Проектиране и изпълнение на основен ремонт на улици в с. Моравка“

Обява с предмет: „Проектиране и изпълнение на основен ремонт на улици в населени места в община Антоново по обособени позиции“ обособена позиция №1: Улици в село Моравка“

Обява – публикувано на 22.05.2018 г.

Информация за публикуване на обявата– публикувано на 22.05.2018 г.

Техническа спецификация – Приложение №1– публикувано на 22.05.2018 г.

Характеристика на поръчката. Указания за провеждане на възлагането и подготовка на офертите-Приложение №2  – публикувано на 22.05.2018 г.

Образци на документи и указания за подготовката им – Приложение №3– публикувано на 22.05.2018 г.

Критерий за възлагане на поръчката. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите – Приложение №4– публикувано на 22.05.2018 г.

Проект на Договор – Приложение №5– публикувано на 22.05.2018 г.

Постъпил въпрос – публикувано на 28.05.2018 г.

Отговор на въпрос – публикувано на 29.052018 г.

Съобщение за отваряне на оферти – публикувано на 08.06.2018 г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – публикувано на 08.06.2018 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 30.07.2018 г.

Договор и Приложения, Договор за подизпълнение – публикувано на 10.08.2018 г.

 

 

Превод »