Публично състезание с предмет: „Проектиране и изпълнение на основен ремонт на улици в населени места в община Антоново по обособени позиции“

Титулна страница – публикувано на 22.05.2018 г.

Решение за откриване на процедура – публикувано на 22.05.2018 г.

Обявление за поръчка– публикувано на 22.05.2018 г.

Технически спецификации – Приложение №1-публикувано на 22.05.2018 г.

Характеристика на обекта на поръчката. Изисквания към участниците и указания за подготовката на образците и офертите. Указания за провеждане на процедурата- Приложение №2-публикувано на 22.05.2018 г.

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите – Приложение №3-публикувано на 22.05.2018 г.

Образци на документи – Приложение №4– публикувано на 22.05.2018 г.

Проект на Договор – Приложение №5– публикувано на 22.05.2018 г.

Протокол №1 от дейността на комисията – публикувано на 29.06.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти – публикувано на 02.07.2018 г.

Протокол №2 от дейността на комисията – публикувано на 09.07.2018 г.

Протокол №3 от дейността на комисията – публикувано на 09.07.2018 г.

Доклад от работата на комисията – публикувано на 09.07.2018 г.

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 09.07.2018 г.

Договор за обособена позиция №2 и Приложения, Договор за подизпълнение– публикувано на 20.08.2018 г.

Договор за обособена позиция №3 и Приложения,  Договор за подизпълнение– публикувано на 20.08.2018 г.

Договор за обособена позиция №4 и Приложения, Договор за подизпълнение – публикувано на 20.08.2018 г.

Договор за обособена позиция №5 и Приложения, Договор за подизпълнение – публикувано на 20.08.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 20.08.2018 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция № 2: улици в град Антоново – публикувано на 16.04.2019 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция №3: улици в с. Добротица – публикувано на 13.01.2021 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция №4: улици в с. Разделци – публикувано на 13.01.2021 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция №5: улици в с. Трескавец и с. Стеврек – публикувано на 13.01.2021 г.

Превод »