Мотиви към Проект на наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново

МОТИВИ към Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново

 І. Причини, налагащи приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново.

Проектът на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново е разработен в изпълнение на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.); чл. 8, чл. 26, ал. 3, и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове; чл. 76, ал. 3 от АПК.

ІІ. Цели, които се поставят с предложения Проект са: да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на информацията.

 ІІІ. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата. Предложеният проект не изисква допълнителни средства за настоящата и следващите бюджетни години.

ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива. С приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново се постига обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Общината.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз. Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт по Закона за Ветеринарномедицинската дейност. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от Закона, чиито норми са съобразени с Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, регулиращи тази материя. Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен и на европейското законодателство.

. Срок за предложения и становища по проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Антоново. Причините за прилагане на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове и  обвързаността на проекта за Наредба с прилагането на Закона за ветеринарномедицинската дейност, и НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти относно контролът осъществяван от страна на Българската агенция по безопасност на храните.

Предложенията и становищата на заинтересованите лица следва да бъдат депозирани в писмен вид в ст. №21  в сградата на общинска администрация Антоново, електронната поща на община Антоново – [email protected]

Проект на НАРЕДБАТА – публикувана на 26.03.2018 г.

 

 

Превод »