Директори на Дирекции

Маргарита Георгиева Павлова
Директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“
тел. 0885 297 723
e-mail: [email protected]

Татяна Петрова Петрова
Директор на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
тел. 0888 748 791  e-mail: [email protected]

Бедрие Ахмед Реджебова
Директор на дирекция „Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм“
тел. 0888 279 893
e-mail: [email protected]

инж. Петинка Стоянова Петрова – Николова
Директор на дирекция „Устройство на територията, екология, образование и проекти“
тел. 0886 796 238
e-mail: [email protected]

Превод »