Екология

Заповед за обявяване на защитена зона „Стара речка“ определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Протокол за безстопанствени кучета на територията на общ. Антоново, обл.Търговище за 2022 г., съгласно чл. 6

Липсата на замърсяващи промишлени предприятия и топлоцентрали, на големи животновъдни ферми, както и на пътни артерии или магистрали с висока интензивност на автомобилния трафик, предполагат сравнително високата чистота на отделните компоненти на околната среда – въздух, вода и почви.
Община Антоново е екологично чист район. Налице е богато биологично разнообразие и територии с природна значимост.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

РЕЛЕФ

Върху характера на релефа в района оказва влияние граничното положение между две физикогеографски области – Дунавската равнина и Стара планина. Той е предимно хълмист, разнообразен от равнини, долинни разширения и нископланински възвишения, силно разчленени от ерозионните процеси на течащите води на Стара река, Голяма река и техните притоци.

КЛИМАТ

Климатът в община Антоново е умереноконтинентален.Продължителността на слънчевото греене е 2250 часа средно годишно. На юг, поради по-голямата надморска височина, средната годишна температура е около 7оС, а в северната част  е около 11оС. Летните температурни максимуми в северната част са 37оС, а в южната – 34оС.

ВАЛЕЖИ

Средногодишните валежи в общината на юг достигат 900 мм, а на север – 600 мм. Годишният минимум е през февруари, а годишният максимум – през юни.

Средният годишен брой на дните със снеговалеж е 50.

ПОЧВИ

Почвената покривка на общината е представена предимно от сиви и светлосиви горски почви. Те са подходящи за отглеждане на дървесни видове, както и на тревисти културни растения, които имат по-развита коренова система (ръж, овес, картофи и др.). Хумусният хоризонт е от 18 до 30 см.

МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ

Разкрити са находища на висококачествени глини, като по-значителните са в района на град Антоново, квартал “Еревиш”, селата Орач и Малоградец.

Геоложкият строеж на района, в който е разположена община Антоново се характеризира с наличието предимно на седиментите на долната креда – отложения от хотрив и валанж и позволява провеждането на всички видове гражданско, жилищно и инженерно строителство.

ВОДНИ РЕСУРСИ

В североизточната част на община Антоново се намира язовир Ястребино, който е най-големият в Търговищка област и водоснабдява община Антоново и община Омуртаг.

ФЛОРА

Община Антоново попада в северния фитогеографски район с преобладаваща средноевропейска широколистна растителност. Горите са съставени от широколистни видове със смесен характер – цер, благун, летен и зимен дъб, бук, габър, ясен, клен. Допълнително са залесени иглолистни насаждения – бял и черен бор.

Горската растителност в общината се допълва от храсти, мери и пасищата, които предлагат възможност за събиране на билки, гъби, диворастящи плодове.

ФАУНА

Богато представен е едрият и дребен дивеч – диви свине, елени, сърни, зайци, фазани, яребици. Срещат се  лисици, диви котки, белки, златки и други.

Превод »