Здравеопазване

ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Мрежата от здравни заведения е оптимално развита и покрива територията на цялата Община като осигурява възможности за близка и достъпна здравна помощ.

За задоволяване на пълната потребност от медицинско обслужване в община Антоново функционират:

  • Медицинския център-I-Антоново
  • ДКЦ – І – Омуртаг
  • Общинска болница „Омуртаг“
  • ДКЦ–І–Търговище
  • Общинска болница „Търговище“

Приоритетните направления за подобряване на здравния статус на населението са насочени към подобряване качеството на профилактичната дейност и на диспансерното наблюдение, повишаване квалификацията на медицинските специалисти, осигуряване на квалифицирани кадри, оптимално обхващане на населението с лекарска помощ и оказване на 24 часово медицинско обслужване, повишаване здравната култура на населението чрез здравни образователни кампании и персонални консултации.