Справка за реализирани, одобрени и предстоящи проекти на община Антоново в периода 2005-2020 година

Актуализирана на 02.02.2021 година

1. “Младежка заетост” МТПС – ФАР 0202.01 Финансиран 2005 година 52000 Приключен Бенефициент
2. “Екотуризъм” МРРБ – ФАР 0202.02 Включва четири общини – 2005 година 247500 Приключен Партньор
3. “Основен ремонт на ІV клас път Изворово – Камбурово и подхода към язовир Ястребино” “Публични инвестиционни проекти” ЕАД град София Решение 1, Протокол 28/07.10.2005 г. 779978 Приключен Бенефициент
4. Повишаване на административния капацитет Министерство на държавната администрация Финансиран 2004-2005 година 1300 Приключен Бенефициент
5. И – клас Оптимизиране на системата “Наука-технологии-иновации” МОН Финансиран 2005 година 22000 Приключен Бенефициент
6. Развитие на електронно правителство Министерство на държавната администрация Финансиран 2005 година 600 Приключен Бенефициент
7. Развитие на електронно правителство Министерство на държавната администрация Финансиран 2005 година 500 Приключен Бенефициент
8. „Планиране на местно икономическо развитие” АУПТ Финансиран 2006 година Приключен Партньор
9. Повишаване на административния капацитет Министерство на държавната администрация Финансиран 2004-2005 година 1300 Приключен Бенефициент
10. „Ремонт на училище село Стеврек, Община Антоново ПРООН Финансиран 2006 година 40000 Приключен Бенефициент
11. “Предоставяне на социална услуга” ААМР Финансиран 2006 година 10000 Приключен Бенефициент
12. „Подадена ръка” Фонд „Социално подпомагане” Финансиран 2007 година 6000 Приключен Бенефициент
13. „Развиване капацитета на НПО” – Варна общ. Антоново партньор ФАР – МФ Финансиран 2007 година 44500 Приключен Партньор
14. „Обучение и консултации на общини за усвояване на средствата по ЕП” Институт „Отворено общество” Финансиран 2007 година Обучение Приключен Партньор
15. „Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини” ФРМС Финансиран 2007 година 30000 Приключен Бенефициент
16. „Животновъдството като средство за препитание – публично-частно партньорство” община Омуртаг и община Антоново Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04 Финансиран 2007 година 235000 Приключен Партньор
17. „Заедно можем повече” ШАРС и ФРМС Финансиран 2007 година 30000 Приключен Бенефициент
18. „Развитие на местен капацитет и изграждане на устойчиво партньорство в община Антоново” Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04 Финансиран 2007 година 33160 Приключен Партньор
19. Вътрешно-селска пътна мрежа – село Любичево САПАРД Дог. 3386/11.10.2007 г. 117200 Приключен Бенефициент
20. „Реконструкция на съществуваща сграда в дневен център за работа с лица в неравностойно положение” СИФ Социално инвестиционен фонд – МТСП №1125/05.10.2007 242552 Приключен Бенефициент
21. „Заедно ще успеем” ШАРС (Швейцарска Агенция за развитие и сътрудничество) Дог. Ant./07/27.02.2007 60000 Приключен Бенефициент
22. “Водоснабдяване на град Антоново от язовир Ястребино САПАРД № 1452/01.08.2004год. 3811034 Приключен 2007 г. Бенефициент
23. „Застъпничество и защита на хора и общности в неравностойно социално положение” МФ Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2005 BG2005/017-353.01.01 32264 Приключен Партньор
24. „ІТ – технологиите предпоставка за разширяване на европейското икономическо пространство” МФ Финансов механизъм на европейското икономическо пространство” 20.07.2009 година 684202 Приключен Бенефициент
25. „Реконструкция на напорен водопровод Ястребино – Семерци – Антоново, подмяна на улична ВиК мрежа в град Антоново и реконструкция на улици” Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” МОСВ 10359161 В процес на актуализация в конкурс Бенефициент
26. „Водопровод Семерци- Добротица – Любичево” ПРСР 2010 година 5300000 Приключен Бенефициент
27. „Повишаване на енергийната ефективност в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ЦДГ „6-те ястребинчета“ в гр. Антоново ОПРР 2010 година 1118761 Приключен Бенефициент
28. Изграждане на система за улично осветление с използване на слънчева енергия ПРСР 2011 – 2013 година 1869040 Приключен Бенефициент
29. „Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за децата в община Антоново МТПС 2011 – 2012 година 424986 Приключен Бенефициент
30. „Нов избор, развитие и реализация на АЗ“ ЕСФ 2007-2013 ПРЧР 2011 – 2012 година Заетост за 232 души Приключен Бенефициент
31. „Обществена трапезария“ АСП-МТСП 2011 година Хранене на 50 души Приключен Бенефициент
32. „Помощ в дома” МТСП 2012 – 2014 година Предоставяне на социална услуга в домашна среда Приключен Бенефициент
33. „Обществена трапезария“ АСП-МТСП 2012 – 2013 година Хранене на 50 души Приключен Бенефициент
34. Подкрепа за заетост МТСП 2013 година Осигурена заетост за 16 души Приключен Бенефициент
35. НППЗ МТСП 2013 година Осигурена заетост за 85 – души Приключен Бенефициент
36. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Антоново” ОПАК 2013 – 2014 60000 Приключен Бенефициент
37. „Компетентна и ефективна държавна администрация – община Антоново” ОПАК 2013 – 2014 59512 Приключен Бенефициент
38. Рехабилитация на път TGV GV 3021 / III – 408, Таймище Стеврек / Свирчево МКВП към МС 2014 – 2015 1300000 Приключен Бенефициент
39. “Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на село Крушолак“ ПРСР 2014 – 2015 420000 Приключен Бенефициент
40. “Проект за реализиране на интегриран селски туризъм в община Антоново” ПРСР 2012 – 2015 385 010 Приключен Бенефициент
41. Проект „Нови възможности за грижа” АСП 2015 – 2016 21 „ЛА“ и 21 Потребители на социални услуги Приключен Партньор
42. Проект „Осигуряване на топъл обяд” ОП „Храни“ 2017 – 2020 400 Потребители Приключен Бенефициент
43. Проект BG05М9ОР001-2.002-0006 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – Община Антоново” ОП РЧР 2015 – 2017 499 556 Приключен Бенефициент
44. Проект : BG05M9OP001-1.002- „Активни“ ОП РЧР 2016 – 2017 232740 Приключен Бенефициент
45. Основен ремонт на улици от населени места в община Антоново ПРСР
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
2014 – 2020 900000 В процес на оценка Бенефициент
46. Проект „Работа“ ОП РЧР съфинансиран от ЕСФ 2018 – 2019 Заетост за 27 души за срок 12 месеца Приключен Бенефициент
47. Проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост” ОП РЧР съфинансиран от ЕСФ 2018 – 2020 Заетост за 8 лица с трайни увреждания Текущ

 

Бенефициент

 

48. „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, и подобряване достъпа до образование – Антоново“ ОП РЧР ОП НОИР 2014 – 2020 2018 – 2020 860000 Текущ Бенефициент
49. „Закупуване на оборудване и обзавеждане за „Център за услуги в домашна среда-Антоново“- община Антоново” Фонд „Социална закрила” 2018 30000 Приключен Бенефициент
50. Проект „Модернизация и енергоефективни мероприятия в сграда на общинска администрация – община Антоново“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРСР
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
2018 – 2019 800000 В процес на оценка Бенефициент
51. Мултифункционално игрище в град Антоново

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРСР
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
2018 – 2020 100000 Приключен  

 

Бенефициент

 

52 УСЛУГА „Личен асистент“ и „Социален асистент“ ПМС №137 от 05.07.2017 година 2017 39-ЛА/СА

59 – потребители на соц. услуги

Приключен Бенефициент

 

53 УСЛУГА „Личен асистент“ и „Социален асистент“ ПМС №332 от 22.12.2017 година 2018 39-ЛА/СА

59 – потребители на соц. услуги

Приключен Бенефициент

 

 

54. УСЛУГА „Личен асистент“ и „Социален асистент“ ПМС №344 от 21.12.2018 година 2019 39-ЛА/СА

59 – потребители на соц. услуги

Приключен Бенефициент

 

 

55. УСЛУГА „Личен асистент“ и „Социален асистент“ ПМС №180 от 18.07.2019 година 2019 39-ЛА/СА

59 – потребители на соц. услуги

Приключен Бенефициент

 

 

56. Механизъм „Лична помощ“ АСП 2019 33-ЛА

33-потребителя

Приключен Бенефициент

 

57. Изграждане на  улично осветление захранвано със слънчева енергия в град Антоново и селата Стара речка, Разделци, Семерци, Добротица и Любичево. ДФ Земеделие 2019 22800 Готов технически проект Бенефициент

 

58. Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в селата Стеврек, Добротица, Коноп и Семерци ДФ Земеделие 2019 5 171 571,62 Готов технически проект Бенефициент

 

59. Ремонт на сграда на Народно читалище „Христо Ботев – 1921“ град Антоново ПМС №165 от 07.08.2018 г. и съфинансиране от община Антоново 2018-2020 700 000 Текущ Бенефициент
60. Основен ремонт  на тротоари в град Антоново ПМС №260 от 24.11.2017 г. 2017 850 000 Приключен Бенефициент

 

61. WiFi4EU Изграждане на инфраструктура за безжичен интернет достъп на територията на община Антоново ЕК 2018 – 2019 30 000 Приключен Бенефициент

 

 

62. Обзавеждане и оборудване на кухня за обществена трапезария Фонд „Социална закрила 2018 – 2019 30 000 Приключен Бенефициент

 

 

63. „Патронажна грижа +“ – община Антоново“ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + 2021 – 2022 70318.08 Текущ Бенефициент
64. Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Антоново

 

 

 

 

 

 

 

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 2021 72 468.00 Текущ Бенефициент

 

Превод »