Приключен на 30.04.2011 г. проект – BG0029

Проект BG0029 „IT предпоставка за развитието на ЕИО – Община Антоново“

На 09.09.2009 година в община Антоново се проведе конференция за представяне на ПРОЕКТ – BG0029 „ ІТ ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕИО – ОБЩИНА  АНТОНОВО”, който се реализира с безвъзмездна помощ от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Конференцията беше открита от г-н Мехмедов заместник кмет на община Антоново.
Екипът на Проекта запозна участниците с ФМ на ЕИП, целите, страните донори, приоритетите и фокусните области на Програмата, процеса на възникване на проектната идея, разработването на проектното предложение, оценката и извършените до момента дейности.
•    Проектът се реализира в партньорство с фондация „Бъдеще 21-ви век” град Пловдив и Bykle og Hovden Vekst AS.
•    Проектът е на обща стойност 350 873 евро;
•    Съфинансирането, което трябва да осигури община Антоново е в размер на 51631 евро т.е.  15 % от общата договорена  стойност съгласно Решение № 37 Протокол 7 от заседание на Общински съвет – Антоново от 28.03.2008 година, което ще бъде възстановено от Министерство на финансите с плащане след окончателното приключване и отчитане на Проекта.
•    Срок за изпълнение 18 месеца.

On 09.09.2009 in the municipality of Antonovo was held a conference to present PROJECT – BG0029 “IT PREREQUISITE TO THE DEVELOPMENT OF THE EEA – ANTONOVO MUNICIPALITY”, which is being implemented with a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA’s Financial Mechanism.
The conference was open by Mr Mehmedov, Deputy Mayor of Antonovo Municipality.
The project staff spoke in detail about EEA’s Financial Mechanism and the goals, sponsor countries, priorities and focus points of the Program, as well as the process of generating the project idea, subsequent development of the project proposal, the evaluation and the activities done so far.
•    The project is being implemented in partnership with 21st Century Future Foundation from Plovdiv and Bykle og Hovden Vekst AS.
•    The project’s total cost is 350 873 euros;
•    The co-financing provided by the municipality of Antonovo is 51631 euros, which is 15 % of the total amount according to Resolution No 37 Protocol 7 of the sitting of the Antonovo Municipal Council as of 28.03.2008; that amount is due to refunding by the Ministry of Finance after the final completion and account of the project.
•    The implementation period is 18 months.

Актуализация към 22.04.2010 г.

 

IDG.BG съвместно с „Информационно обслужване“ АД организираха онлайн дискусия на тема: „e-Government – атрактивен сектор за публично-частно партньорство (ПЧП)“. Тя се състоя вчера, 21-ви април, на адрес http://chat.idg.bg. Официалните гости на дискусията бяха  Георги Георгиев, гл.експерт в „Електронно управление“, МТИТС; Милка Иванова, ръководител на проект BG0029 „ИТ предпоставки за развитието на ЕИО община Антоново“; Райчин Рачев- „Административен координатор“ на проект BG0029 „ИТ предпоставки за развитието на ЕИО община Антоново“; Атанас Сиреков, Директор Информационно обслужване и технологии община Бургас; Чавдар Тодоров – Изпълнителен директор, „Информанционно обслужване“ АД; Васил Величков- Член на УС на БАИТ и председател на постоянната комисия „Стратегически ИКТ политики“.
Г-н Райчин Рачев, представител на община Антоново, взе отношение по темата, заявявайки, че трябва да има регламент, по който да се осъществява включването на представителите на бизнеса. Задължително е да участват браншовите организации, но е добре да участват и независими експерти от различни организации. Г-н Рачев и г-жа М.Иванова, представиха проекта BG0029 „ИТ предпоставки за развитието на ЕИО община Антоново“ и проблемните точки, в които са срещнали трудност в хода на организацията.
http://www.idg.bg/

На 31.05.2010г. в гр. Пловдив се проведе пресконференция за представяне на целта и напредъка на Проект BG0029. За повече информация:  http://f2fstudio.com/antonovo.htmlhttp://computerworld.bghttp://www.plovdiv-online.comhttp://f2ftv.net/http://news.plovdiv24.bg

Актуализация към 03.08.2010г.

На 07.09.2010 година от 11.00 часа се проведе пресконференция  в град София в сградата на БТА, зала за пресконференции.Участници в пресконференцията бяха: г-жа Дагфрид Йортхул – първи секретар на посолството на Кралство Норвегия в България, г-н Кжелл Педерсен – Райс – председател на Bwule og Hovgen,Норвегия и г-н Тронт Кристиянс – партньори по Проекта, г-н Танер Али – кмет на община Антоново, г-жа Милка Иванова – ръководител на проекта, г-н Райчин Рачев – представител на фондация „Бъдеще – 21 век“ гр. Пловдив – партньор по Проекта, г-н Стефан Джурелов – ръководител направление „Работа с клиенти“ и г-н Любомир Благоев – представител на USW Ltd.

Още за Проекта:http://news.idg.bg/news/52454_zapochna_izpalnenieto_na_ikt_proekta_v_obshtina_antonovo

Репортаж от проведената пресконференция може да видите тук – http://www.f2fstudio.com/antonovo.html

Актуализация към 08.09.2010г.

ОБЩИНА АНТОНОВО е бенефициент по Проект финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  по Грантово споразумение между комитета на Финансовия механизъм и Националното координационно звено – BG0029 „ ІТ предпоставка за развитието на ЕИО – община  Антоново” .

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии, укрепване на компетенциите и ефикасността на общинската администрация и ограничаване до минимум възможностите за корупционни практики.

ПРОЕКТЪТ ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА:
Подобряване на комуникационната инфраструктура  и внедряване на IT,  повишаване ефективността в работата на администрацията  и качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса, диференцирано oбучение съобразено с нивото и спициализацията на служителите, осигуряване на  достъп до Интернет и модерни образователни услуги,  създаване на ново електронно лице на общината, съкращаване на комуникационните и транспортни разходи за администрацията и гражданите.

Актуализация към 15.11.2010г.

Репортаж за хода на проекта и извършваните дейности за изграждане на IT инфраструктура – http://www.f2fstudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3A2010-07-10-09-59-24&catid=34%3A2010-07-10-09-58-40&Itemid=54&lang=bg

Актуализация към 18.01.2011г.

На 17 януари 2011 г. в гр. Антоново беше проведена заключителна конференция и пресконференция с журналисти. На конференцията участваха:

от страна на посолството на Кралство Норвегия, страна донор на ФМ на ЕИП – г-жа Дагфрид Йортхул, първи секретар на посолството, и госпожа Светла Семерджиева – мениджър ЕИП Проекти

Представители на фондация „Бъдеще 21 век“, партньори по проекта

Представители на United Software Writers Ltd., представители на „Лирекс ООД“ и Face to Face Studio, изпълнители по проекта.

Снимков материал от проведената конференция и пресконференция:
17.01.2011 г. – Конференция и пресконференция по проект BG0029

Видео материали по проекта на страницата на Face2Face Studio.
http://f2fstudio.com/bg/2010-07-09-16-00-28/34-2010-07-10-09-58-40/48-2010-07-10-09-59-24

ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ между ОБЩИНА АНТОНОВО и ОБЩИНА РЕЙКЯВИК, ИСЛАНДИЯ, по проект BG0029 “ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ – ОБЩИНА АНТОНОВО”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Обменът на добри практики между двете общини в рамките на проекта се осъществи между 17 и 20 март 2011, с любезното съдействие на г-жа Кристин Вилялмсдотир, административен помощник и международен координатор на Община Рейкявик, която ни предложи серия от 3 лекции, изнесени от не по-малко любезния екип на общинската администрация – г-н Ханс Ори Кристянсон, член на отдела по развитие на проекти, г-н Лех Пайдак от отдела по благоустройство и имоти, и г-жа Олафиа Дог Асгейрсдотир, член на отдела по развитие на проекти.

Първата лекция, изнесена от г-н Ханс Ори Кристянсон, засягаше проблеми, свързани с настоящото преодоляване на последиците от световната икономическа криза в Исландия, и конкретните начини за противодействие на стеснените икономически хоризонти в Община Рейкявик.

Втората и третата лекция конкретно се отнасяха към различни приложения на интернет и електронното общуване в работата на административния състав на общината, като електронно обслужване на гражданите в отдела по строителство и имоти, и създаване на заетост на хора в неизгодно положение със средствата на е-проекти.

Снимки от срещата – 17. 02. 2011 – Обмен на добри практики между община Антоново и община Рейкявик, Исландия, по проект BG0029

Актуализирано на 25.03.2011 г.

English version:

 

ANTONOVO MUNICIPALITY is a beneficiary to Project BG0029 “IT – a prerequisite to EEA’s development – Antonovo Municipality”, which is funded by the Financial Mechanism of the European Economic Area under a grant agreement between Financial Mechanism’s Committee and the National Coordination Office.

THE PROJECT’S KEY OBJECTIVE is to introduce modern information and communication technologies, consolidate municipal administration’s competence and effeciency and restrict corruption practices.

THE PROJECT IS PLANNED TO CONTRIBUTE TO:

Improvement of communication infrastructure and introduction of IT, enhancement of public administration’s effeciency and quality of submission of services to citizens and business customers, differentiated training according to administration’s level of specialization, provision of Internet access and opportunities of modern training, creation of a new electronic image of the municipality, reduction of communication and transportation expenditure of the administration and the citizens.

Despite of the complete cutting of all financial resources dedicated to the activities of the BG 0029 project partners the relationships still exist. They are active with One Systems , Iceland аnd sporadic with Bykle og Hovden Vekst, Norway.

update 22.04.2010

IDG.BG together with Information Service AD organized an online discussion focused on the e-government as an attractive public-private partnership sector. It was conducted yesterday, April 21st, at address http://chat.idg.bg. It featured official participants as Mr. Georgi Georgiev, chief expert at the Electronic Management Office, Mrs. Milka Ivanova, leader of BG0029 project “ IT prerequisites to the development of the EEA – Antonovo Municipality”, Mr. Raychin Raychev, BG0020 project administrative coordinator, Mr. Atanas Sirekov, director of Burgas Municipality’s Information Service and Technologies Office, Mr. Chavdar todorov, executive director of Information Services AD, and Mr. Vasil Velichkov, member of the Managing Board of the Bulgarian Association of Information Technologies and chairperson of the standing commission of ICT strategic policies.
Mr. Raychin Raychev, representative of Antonovo Municipality, stated his opinion centered around the idea that there should be some form of regulations to define the involvement of business actors into the partnership. It is a good idea to involve branch organizations, but undoubtedly the participation of independent experts coming from a variety of companies is also a plus. Mr. Raychev and Mrs. M. Ivanova presented BG0029 project “IT prerequisites of the development of the EEA – Antonovo Municipality” and the related issues of its organization and conduction.
http://www.idg.bg/

On 31.05.2010 in Plovdiv was conducted a press congerence to promote BG0029 project\\\\\\\’s goals and progress. Fore more information http://f2fstudio.com/antonovo.htmlhttp://computerworld.bghttp://www.plovdiv-online.comhttp://f2ftv.net/http://news.plovdiv24.bg

Update 15.11.2010

Footage about the progress of the IT infrastructure building project and the activities invlolved – http://www.f2fstudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3A2010-07-10-09-59-24&catid=34%3A2010-07-10-09-58-40&Itemid=54&lang=bg

 

Exchange of good practices Antonovo Municipality – Reykjavik City Hall

As per project BG0029 „IT technologies, a prerequisite for the enlargement of the European Economic Area – Antonovo Municipality” funded by EEA’s Financial Mechanism

The visit of the good practice exchange span 4 days (17-20 March 2011) and took us to both snowy and sunny Reykjvik and the lovely administration staff at the City Hall. Our visit was hosted by the very kind and efficient Ms Kristin Vilhjalmsdottir, Administrative Assistant and International Coordinator at the Mayor’s Office, under whose friendly guidance we attended a series of 3 lectures on the following topics:

The City of Reykjavik

Lecturer: Hans Orri Kristjansson, Project Manager

The City Webview

Introducing the City Webview system

Lecturer: Lech Pajdak, Dept. of Public Works and Properties

Electronic access to public service resources

for people who are socially disadvantaged.

EGOV4U – a project funded by the EU.

Lecturer: Olafia Dogg Asgeirsdottir, Project Manager

The first lecture focused on issues of present-day Reykjavik and various solutions to the consequences of the 2008 economic crisis, whereas the second and third ones tackled problems related to local administrative e-services, such as the city map and inclusion of socially disadvantaged groups in the public life of the community by developing a number of social e-programs.

Photos

Update 25.03.2011

Превод »