Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинска транспортна схема от квотата на община Антоново

Решение за откриване на процедура – публикувано на 08.12.2017 г.

Обявление за поръчка – публикувано на 08.12.2017 г.

Документация за участие, образци на документи и приложения – публикувано на 08.12.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценова оферта – публикувано на 04.01.2018 г.

Доклад за работата на комисията – публикувано на 11.01.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител – публикувано на 11.01.2018 г.

Договор – публикувано на 12.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 12.02.2018 г