Публично състезание с предмет: Основен ремонт на улици в населени места по подобекти

Решение за откриване на процедура -публикувано на 11.12.2017 г.

Обявление за поръчка -публикувано на 11.12.2017 г.

Документация за участие, Технически проект, Приложения и образци -публикувано на 11.12.2017 г.

Въпрос:

В методиката за оценка е записано, че „Финансовия показател В – „Вътрешен баланс по единични цени” е с относително тегло  в комплексната оценка – 50 %. Как ще се определи най – ниската предложена стойност, получена от сбора на единичните цени по позициите от отделните сметки (Сметка 1, 2, 3 и 4) ако единичните цени са различни за всеки подобект?

Постъпил на 21.12.2017 г.

Отговор:

Възложителят не предвижда възможност за офериране на различни единични цени, включени  в „Таблица за единичните цени” при отделните подобекти на строителството на поръчката.

публикувано на 21.12.2017 г.

Протокол №1 от дейността на комисията – публикувано на 29.01.2018 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовите оферти – публикувано на 15.02.2018 г.

Доклад, Протокол №2 и Протокол №3 от дейността на комисията – публикувано 26.03.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител –  публикувано 26.03.2018 г.

Договор – публикувано на 09.05.2018 г.

Приложение към Договора – публикувано на 09.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 09.05.2018 г.

Допълнително споразумение към Договор и Приложение– публикувано на 03.10.2018 г.

Обявление за приключване на Договор – публикувано на 07.01.2019 г.

 

Превод »