Публично състезание с предмет: Укрепване и аварийно възстановяване на участъци от общински пътища по подобекти

№ 1. ”Възстановяване и укрепване на част от пътното платно по общински път TGV 3028 /III-4006, Антоново-Орач/ – Халваджийско – Дъбравица – III-4082, Община Антоново”

№ 2. ”Укрепване посредством подпорна стена на участък от общински път TGV 2135 /III-204, Славяново – Долец/ – Иванча – Граница общ. /Попово-Антоново/ – Пиринец – Семерци – /III-204/, Община Антоново “

№3.  ”Укрепване посредством подпорна стена участък от платното на общински път TGV 3026 /ІІІ-4082, Длъжка поляна – Чешма/ Стара речка – Мечово – Богомолско, Община Антоново”

№4. ”Аварийно възстановяване на пропаднал участък от общински път TGV 3028 /III-4006, Антоново-Орач/ – Халваджийско – Дъбравица – III-4082 в близост до с. Дъбравица, Община Антоново”

Документация – публикувано на 21.10.2016 г.

Решение>- публикувано на 21.10.2016 г.

Обявление –  публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 1.1 – Халваджийско –  публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 1.2 – Семерци –   публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 1.3 – Стара речка –   публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 1.4 – Дъбравица – публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 2 – Количествена сметка – публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 3 – Методика за определяне на комплексната оценка – публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 4 – Характеристика на обекта на поръчката. Изисквания към участниците и указания за подготовка на образците и офертите – публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 5 – Образци на документите -публикувано на 21.10.2016 г.

Приложение 6 – Проект на Договор – публикувано на 21.10.2016 г.

Въпрос:

В приложените количествени сметки към проектите и тези количествени сметки, които са за попълване има разлики в количествата и за четирите подобект. На какво се дължат тези разлики?

Постъпил на 15.11.2016 г.

Отговор:

Количествените сметки, които са за попълване се намират в Приложение №2 от Документацията за участие в процедурата.

публикувано на 16.11.2016 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовата оферта – публикувано на 22.11.2016 г.

Доклад и протоколи от дейността на комисията – публикувано на 28.11.2016 г.

Решение за определяне на изпълнител – публикувано на 28.11.2016 г.

Договор – публикувано на 28.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 28.12.2016 г.

Информация за изпълнен договор – публикувано на 22.01.2018 г.