Изготвяне на техн. проект за обект: Реконстр. и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа

Изготвяне на инвестиционен техн. проект за обект: Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в общ. Антоново по подобекти както следва

1. Път TGV 2135 /III-204, Славяново – Долец/ – Иванча – Граница общ. (Попово – Антоново) – Пиринец – Семерци – /III-204/ – от км.6+200 до км.16+200 – 10 км;

2. TGV 3002 /TGV 2135, Пиринец – Семерци/ – Долна Златица – от км. 0+000 до км. 2,2 км

Решение за откриване на процедура – публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление – публикувано на 14.04.2016 г.

Документация за участие – публикувано на 14.04.2016 г.

Техническа спецификация/ задание за проектиране – публикувано на 14.04.2016 г.

Методика за оценка – публикувано на 14.04.2016 г.

Проект на договор – публикувано на 14.04.2016 г.

Образци– публикувано на 14.04.2016 г.

Протокол №2 от дейността на комисията – публикувано на 12.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – публикувано на 26.07.2016 г.

Протокол №3 от дейността на комисията –  публикувано на 01.08.2016 г.

Протокол №4 от дейността на комисията – публикувано на 01082016 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител – публикушано на 01.08.2016 г.

Договор – публикувано на 08.09.2016 г.

Информация за авансово плащане по Договор  – публикувано на 05.10.2016 г.

Заповед за освобождаване на гаранция за изпълнение -публикувано на 05.10.2016 г.

Превод »