Открита процедура с предмет: Изработване на технически инвестиционни проекти за нуждите на община Антоново

Открита процедура с предмет: Изработване на технически инвестиционни проекти за нуждите на община Антоново с три обособени позиции

Oбособена позиция 1: Изработване на Технически инвестиционен проект за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Разделци, общ. Антоново“

Oбособена позиция 2: Изработване на Технически инвестиционен проект за обект „Обновяване на паркови пространства в гр. Антоново“

Oбособена позиция 3: Изработване на Технически инвестиционен проект за обект „Разширяване на гробищен парк в гр. Антоново“

Заглавна страница

Решение за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие и образци на документи

Съобщение за отваряне на ценови оферти – публикувано на 06.10.2015 г.

Протокол №1 – публикувано на 13.11.2015 г.

Протокол №2 – публикувано на 13.11.2015 г.

Протокол №3 – публикувано на 13.11.2015 г.

Решение – публикувано на 13.11.2015 г.

Договор за първа обособена позиция – публикувано на 11.12.2015 г.

Заповед за освобождаване на гаранция за участие за първа обособена позиция – публикувано на 11.12.2015 г.

Информация за авансово плащане по Договор за първа обособена позиция – публикувано на 17.12.2015 г.

Информация за окончателно плащане по Договор за първа обособена позиция – публикувано на 17.12.2015г.

Информация за изпълнен Договор за първа обособена позиция – публикувано на 17.12.2015 г.

Заповед №401 от 16.12.2015 г. за освобождаване на гаранция за изпълнение за първа обособена позиция – публикувано на 17.12.2015 г.

Договор за обособена позиция № 2 и №3 -публикувано на 30.12.2015 г.

Заповед за освобождаване на гаранция за участие за обособена позиция №2 и №3 – публикувано на 30.12.2015 г.

Информация за авансово плащане по обособена позиция №2 и №3 -публикувано на 30.12.2015 г.

Заповед за освобождаване на гаранция за изпълнение на обособени позоции №2 и №3 – публикувано на 08.02.2016 г.

Окончателно плащане за обособени позиции №2 и №3 – публикувано на 30.05.2016 г.

Информация за изпълнен Договор по обособени позиции №2 и №3 – публикувано на 30.05.2016 г.

Превод »